KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 
Kanun No: 3065                                                                                                             
Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984
Yayın Tarihi: 02 Kasım 1984
 BİRİNCİ KISIM
MÜKELLEFİYET
            
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİNİN KONUSU
               
                Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
                MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine  tabidir.
                1 - Ticari , sınai, zirai faaliyeti ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
                2 - Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
                3 - Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler :
                a) Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara  benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
                b) Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Milli Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,
                c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
                d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,
                e) Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
                f) Gelir Vergisi kanununun 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri ,
                g) Genel  ve katma  bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların  teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki  kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,
                h) Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.
                Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi  Kanunu  hükümlerine göre;  Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. 
                Bu  faaliyetlerin kanunların veya resmi makamların göstergesi gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukuki statü ve kişilikleri, Türk tabiiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgah veya işyerlerinin yahut  kanuni  merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması  işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve  vergilendirmeye  mani teşkil etmez.
                İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılması  veya hangi bir şekil  ve surette  gerçekleştirilmesi  özellikle taşıması vergilendirmeye tesir etmez.
                Teslim :
                MADDE 2 -  1 - Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkında malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde , malın nakliyesinin başlatılması veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.
                2 - Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.
                3 - Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir.
                4 - (3297 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişen  bent) Kap ve ambalajlar ile döküntü  ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında  kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.(*)
                5 - Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.
-----------------------------------
                Madde 2 -
                (*) 4    (Değişmeden önceki şekli)  Döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutad olduğu hallerde teslim bunların  dışında kalan şeyler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.
-----------------------------------
                Teslim sayılan haller:
                MADDE 3 - Aşağıdaki  haller teslim sayılır :  a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun,  vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla  işletmeden çekilmesi , vergiye tabi malların işletme personeline ücret , prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
                b) Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı,
                c) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri,
                d) (4369 sayılı Kanunun 82/5-a maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
-----------------------------------
(*) (4369sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                d) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi  Usul  Kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması .
-----------------------------------
                Hizmet :
                MADDE 4 -  1 - Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.
                Bu işlemler , bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek , onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.
2 - Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri  ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler.
                Hizmet sayılan haller:     
                MADDE 5 -  Vergiye tabi bir hizmetten, işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların karşılıksız   yararlandırılması hizmet sayılır.
                İşlemlerin Türkiye' de yapılması: 
                MADDE 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması: a) Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını,
b) Hizmetin Türkiye'de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını, (değerlendirme Gelir Vergisi Kanununun 7. maddesine göre tayin olunur.)  İfade eder.
                Uluslararası taşıma işleri:
                MADDE 7 - Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşıma işlerinde hizmetin iç parkura isabet eden kısmı Türkiye'de yapılmış sayılır.
İKİNCİ BÖLÜM
MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
                Mükellef :
MADDE 8 - 1- Katma Değer Vergisinin Mükellefi:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar ,
d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,                              
                e) Spor-Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat müdürlükleri,                              f)  At  yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler,                            
                g) 1. maddenin 3. fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler, 
                h) Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler,
                ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır.
                2 - (3297 sayılı kanunun 2. maddesiyle değişen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler içinde geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödedikleri vergilerin, indirim hakkına sahip olmayanlara iadesi konusunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. (*)
-----------------------------------
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)
                2 - Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer  vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir.
-----------------------------------
                Vergi sorumlusu: 
                MADDE 9 - 1 - (4008 sayılı kanunun 30. maddesiyle değişen şekli) (6.7.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
                2 - Fiili ya da kaydı envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.
                Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re'sen tarhedilir. Bu tarhiyata (4369 sayılı Kanunun 81/E-1 maddesiyle değişen ibare) (1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) vergi ziyaı cezası uygulanmaz (1).
                Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan aranmaz. (*)
-----------------------------------
(1) ( 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
                "kaçakçılık cezası uygulanmaz"
-----------------------------------
(*) (4008 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) 
                MADDE 9 - Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye ve Gümrük Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
-----------------------------------
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
                Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi :
                MADDE 10 - Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, 
                 b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
                c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
                d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,
                e) malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
                f) (4369 sayılı Kanunun 82/5-b maddesiyle 1.12.1999 tarihinden geçerli olmak bent yürürlükten kaldırılmıştır.(*)
                g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
                h) (3316 sayılı kanunun 2. maddesiyle 1.12.1986 tarihinden geçerli olmak üzere bent  yürürlükten kaldırılmıştır.) (**)  
                I) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise(4369 sayılı Kanunun 81/E-3 maddesiyle değişen ibare)( 1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) gümrük beyannamesinin tescili, (1)
                J) İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük hattından geçilmesi.
                Anında meydana gelir.
-------------------------------------------
(*) ( 4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                f) Amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların, işletmede kullanılmak üzere imal veya inşa edilmesi halinde, Vergi Usul kanunu hükümlerine göre bu kıymetlerin aktife alınması veya kullanılmaya başlanması,
-------------------------------------------
(**) (3297 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                h) Kiraya verme işlemlerinde kullanıma terk edilmesi.
-------------------------------------------
(1) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
                "Fiili ithalin yapılması"
-------------------------------------------
İKİNCİ KISIM
İSTİSNALAR
BİRİNCİ BÖLÜM
İHRACAT İSTİSNASI
                Mal ve hizmet ihracatı:
MADDE 11 - 1 - Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler,                                                                                                                 b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. 
                 c) (3297 sayılı kanunun 3. maddesiyle eklenen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairelerince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
                Söz konusu malların, ihracatçıya, teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
                İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının yüzde 50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
                Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32. maddesi hükmü uygulanmaz.
                İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan miktardan fazla olamaz.
                İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
                2 - (3297 sayılı kanunun 3. maddesiyle değişen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere)Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin   her biri için , bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkilidir. (*)
---------------------------------------
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)
                2 -  ( Değişmeden  önceki  şekli)  Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük  Bakanlığı yetkilidir.
---------------------------------------
                İhracat teslimi ve yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler :
                MADDE 12 - 1 - Bir teslimin ihracat teslimi  sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:
                a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır.
                b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçerek bir dış ülkeye vasıl olmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.
                2 - Yurt  dışındaki  müşteri tabiri; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt  dışında olan alıcılar  ile yurt  içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder. Bir hizmetin yurt dışındaki  müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır. 
                a) Hizmetler yurt dışındaki  bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
                b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
(4369 Sayılı Kanunun 59'uncu maddesiyle değişen bölüm başlığı)
ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ
YATIRIMLARDA İSTİSNA (*)
(4369 sayılı Kanunun 59'uncu maddesiyle değişen madde başlığı) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere)
                Araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna : (**)
                MADDE 13 - (3174  sayılı kanunun 1. maddesiyle değişen şekli) (28.3.1985 tarihinden geçerli olmak üzere) Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.
                a) (4108 sayılı kanunun 33. maddesiyle değişen  bent) (2.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma  araçlarının teslimleri , bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler, (***)
b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler,
c) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol arama faaliyetlerine münhasır olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal teslimleri. (****)
                d) (4369 sayılı Kanunun 59'uncu maddesiyle eklenen bent) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki Makine ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi zıyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).
-----------------------------------------
(*) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki bölüm başlığı)
                ARAÇLAR VE PETROL ARAMALARINDA İSTİSNA
                (3174 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen başlık)
-----------------------------------------
(**) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki madde başlığı)
                Araçlar ve petrol aramalarında istisna:
                (**) (3174 sayılı Kanunla değişmeden önceki madde başlığı)
                Deniz, Hava ve Demiryolu Araçları İstisnası:
----------------------------------------------------------------------------------
(***) (4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                a) (4008 sayılı kanunun 31. maddesiyle değişen bent) (6.7.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma  araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler,
-----------------------------------------
(***) (4008 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                a) (3297 sayılı kanunun 4. maddesiyle değişen bent)  Mükelleflere işletmelerinde kullanacakları deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların teslimleri ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler,
                (***) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                a) (Değişmeden önceki şekli) İnşa edilen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve  araçların teslimi ile tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler,
-----------------------------------------
(****) (3174 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                Araçlara İlişkin İstisna
Madde 13 - ( Değişmeden önceki şekli ) Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.                
a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların inşası, tadili, onarımı ve bakımına ilişkin teslim ve hizmetler,
                b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanları işletmeleri tarafından yapılan hizmetler.
-----------------------------------------
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIMACILIK İSTİSNASI
                Transit  taşımacılık :
                MADDE 14 - 1 - Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu  tarafından  belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.
                2 - Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİPLOMATİK İSTİSNALAR
                MADDE 15 - 1 - Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır :
                a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki  diplomatik temsilciklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
                b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
2 - Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı, asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İTHALAT İSTİSNASI
                MADDE 16 - 1 - Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır :
a) Bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithali,             
                b) (3297 sayılı kanunun 5. maddesiyle değişen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere)  Gümrük Kanununun 7. maddesinin 3, 4, 5, 6, 7 numaralı bentleri ile 8, 9, 10, 12, 13, 119, ve 132nci maddelerinde yazılı olup, Gümrük Vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkur maddelerindeki kayıt  ve şartlarla ithali, (Bu Kanunun 11. maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 132. maddesinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın, ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) (*)
(4008 sayılı kanunun 32. maddesiyle eklenen paragraf) (6.7.1994 tarihinden geçerli olmak üzere)  Gümrük Kanununun 10. maddesinin 7 ve 8 numaralı bentleri kapsamında ithal edilen ev eşyasının, katma değer vergisi  istisnasından  yararlanabilmesi için, bu eşyanın nakil hane sahibine ait olduğunun anlaşılması ve her cinsten bir adet olması şarttır. Muaf olarak ev eşyası ithal hakkı Yurtiçi Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarından eşya satın  alınarak  kullanıldığında, bu eşyanın satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde dahili ticarete konu edildiği tespit edilirse bu kanuna göre ödenmesi gereken vergi, devreden ve devralandan ayrı ayrı aranır ve Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.
c) Transit, aktarma, gümrük antreposu, geçici depo, gümrük sahası, serbest bölge rejimlerinin uygulandıkları mal ve hizmetler,
2 - Gümrük Kanununun 132. maddesine göre geri gelen eşya dışarıda bir ameliyeye tabi tutulduğu veya asli kısmına bir ilave yapıldığı takdirde eşyanın kazandığı değer farkı istisnaya dahil değildir.
------------------------------------------
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                1 - b) Gümrük kanununun 7'nci maddesinin 3,4,5,6,7 numaralı bentleri ile 8,9,10,12,13,119 ve 132nci maddelerinde yazılı olup Gümrük vergisinden muaf ve müstesna olarak ithal edilen eşyanın mezkur maddelerindeki kayıt ve şartlarla ithali,
------------------------------------------
ALTINCI BÖLÜM
SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
                MADDE 17 - 1 - Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar :
        Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları , kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların :
                a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,
                b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kül tür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri, 
                2- Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar:
                a) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahathane, klinik; dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci veya yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzurevleri, parasız fukara aşevleri, düşkün evleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri,
                b) (3297 sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen bent) ( 20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Kanunların gösterdiği gerek üzerine, bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları, (*)   
                3- Askeri Amaç Taşıyan istisnalar: 
                a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler.
                b) (3297 sayılı kanunun 18. maddesiyle 20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.) (**)
                c) (3099 sayılı kanunun geçici maddesiyle 31.12.1985 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır.) (***)
                4 - Diğer İstisnalar:
                a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
                b) (3297 sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen bent) ( 1.1.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Gelir Vergisi Kanununa göre (4369 sayılı Kanunun 81/E-2 maddesiyle değişen ibare) (29.7.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı (1) tarafından yapılan teslim ve hizmetler, (****) 
                c) Gelir Vergisi Kanununun 81. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37 ve 39. maddelerinde belirtilen işlemler,
d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayri menkullerin kiralanması işlemleri,
                e) (3297 sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere)   Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri,  (*****)
                f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
                g) (3297 sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Külçe altın, (4369 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesiyle eklenen ibare)( 1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) külçe gümüş, döviz, para, damga pulu, harç pulu, değerli kağıtlar, taşıt pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri, (******)
                h) Zirai sulama amaçlı su teslimleri, kamu kuruluşları, tarımsal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yapılan arazi ıslahına ait hizmetler.
                ı) (3393 sayılı kanunun 13. maddesiyle 30.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere bent yürürlükten kaldırılmıştır. ) (*******)
                j) (3297 sayılı kanununun 64. maddesiyle eklenen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri.
                k) (4369 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesiyle eklenen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri.
 
-----------------------------------------------               
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                2 - b) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan teslimler ile ifa edilen hizmetler,
-----------------------------------------------               
(**) (3297 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                3 - b (3099 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişen şekli) Harp,silah, araç, teçhizat, makine cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçaların Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, sahil güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teslimi,
-----------------------------------------------               
(***) (3297 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                3 - c ((3099 sayılı kanunun 1. maddesiyle eklenen bent) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (27.09) tarife pozisyonunda yer alan ham petrol ile (27.10) tarife pozisyonunda yer alan akaryakıt ve yağların, (38.19.29) tarife pozisyonuna giren yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ile (34.02,38.19) yalnız makine yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (akditifler) nin Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ihtiyacı için bu kuruluşlara veya gerek göstermeleri üzerine bu kuruluşların akaryakıt ikmalini yapan müesseselere teslimi.
-----------------------------------------------               
(1) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                "Vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetler"
-----------------------------------------------               
(****) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                4 - b) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan küçük çiftçiler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
-----------------------------------------------
(*****) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                4 - e ) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler,
-----------------------------------------------
(******) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                4 - g) Külçe altın, döviz, para, damga pulu, hisse senedi ve tahvil teslimleri,
-----------------------------------------------               
(*******) (3393 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli)
                4 - ı) (3099 sayılı kanunun 1.maddesiyle eklenen bent) Net alanı 150 metre kareye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
-----------------------------------------------
YEDİNCİ BÖLÜM
İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI
                İstisnadan vazgeçme:
                MADDE 18 - 1 - (3297 sayılı kanunun 7. maddesiyle değişen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri taktirde ilgili vergi dairesine  yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar ki; mükellefiyetin devam edilmekte olan işlemlere şümulü yoktur. (*)
                2 - Ancak 17. maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla üçüncü fıkranın (a) ve 4. fıkranın (e) bentlerinde yazılı istisnalar hakkında yukarıdaki birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
                3 - İstisnadan vazgeçeceklerin talepleri üzerine, vergi dairesince, vergi mükellefiyetleri talep tarihinden itibaren tesis olunur. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe  mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları taktirde mükellefiyet yeniden üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.
---------------------------------------------- 
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)
                1 - Vergiden istisna edilen işlemleri yapanlar diledikleri taktirde ilgili vergi dairesine yazılı olarak müracaatta bulunarak bu işlemleri dolayısıyla vergiye tabi tutulmalarını talep edebilirler. Bu talebin mükellefin istisnaya dahil olan işlemlerinin tamamını kapsaması şarttır.
---------------------------------------------
İstisnaların sınırı: 
                MADDE 19 - 1 - Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya  bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.
                2 - Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
BİRİNCİ BÖLÜM
MATRAH
Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah:
MADDE 20 - 1 - Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir.
                2 - Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa
olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder.
                3 - (4369 sayılı Kanunun 82 / 5 - c maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
                4 - Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.
---------------------------------------------
(*) (4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki fıkra)
                3 - Mükellefin vergiye tabi faaliyetlerinde kullanacağı amortismana tabi menkul veya gayrimenkul malların imali veya inşası işlemlerinde matrah bunların Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleridir.
---------------------------------------------  
İthalatta matrah: 
                MADDE 21 - İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:                        
                a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
                b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
                c) (4369 sayılı Kanunun 81 / E - 4 maddesiyle değişen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine (1) kadar yapılan diğer giderler ve ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.
----------------------------------
(1) (4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
                "Fiili ithalatta"
----------------------------------                     
Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah:
                MADDE 22 - İkametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık, ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
                Özel matrah şekilleri: 
                MADDE 23 - Özel matrah şekilleri şunlardır:
                a) Spor- Toto oyununda ve Milli Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli,
                b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel,
                c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin bedeli,   
                d) Gümrük depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kesin satış bedeli.
                e) (3099 sayılı kanunun 2. maddesiyle eklenen bent) ( 15.12.1984 tarihinden geçerli olmak üzere) Altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.
                f) (3099 sayılı kanunun 2. maddesiyle eklenen bent) ( 15.12.1984 tarihinden geçerli olmak üzere) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.
                Matraha dahil olan unsurlar:
                MADDE 24 - Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir:
                a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri,
                b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar.
                c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.
                Matraha dahil olmayan unsurlar:
                MADDE 25 - Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir:
                a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontolar,                     
                b) Hesaplanan katma değer vergisi,
                Döviz ile yapılan işlemler: 
                MADDE 26 - Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir.
Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.
                Emsal  bedeli  ve  emsal  ücreti: 
                MADDE 27 - 1 - Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.
                2 - Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.
                3 - Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.
                4 - Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.
                5 - Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
ORAN
                Oran:
                MADDE 28 - (3505 sayılı kanunun 23. maddesiyle değişen şekli)  (1. 1. 1989 tarihinden geçerli olmak üzere) Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende  safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. (*)
-----------------------------------
(*) ( 3505 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                Nispet :
                MADDE 28 - (3316 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişen madde) Katma Değer Vergisi nispeti vergiye tabi her işlem için %10'dur. Bakanlar Kurulu bu nispeti,
                1- % 15'e kadar artırmaya %5'e kadar indirmeye, bu nispetler için farklı vergi nispetleri tespit etmeye,                 2 - Temel gıda maddeleri, tarım ürünleri ve 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralamaya konu olan malların teslimi ile bu malların kiralanması işlemleri için ayrı ayrı veya bir arada "0" (Sıfır)'a kadar indirmeye veya kanuni haddine çıkarmaya, Yetkilidir.
                Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir
(*) 3316 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                Madde 28 - (3297 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle değişen şekli) Katma değer vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için %10'dur.Bakanlar Kurulu bu nispeti temel gıda maddeleri ile tarım ürünlerinin her biri için "0" (Sıfır)'a kadar indirmeye yetkilidir.
                Bakanlar Kurulu gazete, dergi, kitap ve benzeri yayımların (6.3.1986 tarihli ve 3266 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilenler hariç)her biri için ayrı ayrı veya bir arada olmak üzere kanuni vergi nispetini yarısına kadar indirmeye, bu indirimin sınırlarını, usul ve esaslarını belirlemeye ve indirilen bu oranları kanuni seviyelerine kadar yükseltmeye yetkilidir.
                Bakanlar Kurulu 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralamaya konu olan malların ithali ile bu malların yurt dışından kiralanması işlemlerinde kanuni vergi nispetini ayrı ayrı "0"
(sıfır)'a kadar indirmeye, indirilen nispetleri kanuni seviyesine kadar yükseltmeye yetkilidir. (*) (3297sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                MADDE 28 - Katma Değer Vergisinin nispeti vergiye tabi her işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu nispeti temel gıda maddeleri için "0"(sıfır) 'a kadar indirmeye yetkilidir.
----------------------------------- 
                (24/11/1986 tarihli ve 86/11217 sayılı Bazı Mal ve Hizmetlere
                Uygulanacak Katma Değer Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkında
                Kararla 1.12.1986 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen listeler)
                (93/4932 sayılı Kararla değişen 1.11.1993 tarihinden geçerli )
Bazı mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları (*)
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi her işlem için, % 15
b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,           %  1
c) II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için,         %  8
d) (99/13648 sayılı Kararla değişen bent) III sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları belirtilen malların teslimleri ile aynı listede yer alan hizmetler için, % 25
e) (93/4932 sayılı kararla yürürlükten kaldırılmıştır.)
(93/4932 sayılı Kararla değişmeden önceki oranlar
(*) (92/3896 sayılı kararla, 1.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları:
                a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi her işlem için, % 12
                b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
                c) II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 6
                d) III sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları belirtilen malların teslimleri ile aynı  listede yer alan hizmetler için, % 20
                e) IV sayılı listede yer alan teslimler için, % 13
                olarak tespit edilmiştir
(*) (92/3896 sayılı Kararla değişmeden önceki oranlar)
                a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi her işlem için, % 12,
                b) I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1,
                c) II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 6,
                d) III sayılı listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları belirtilen malların teslimleri ile aynı listede yer alan hizmetler için, % 20,
                e) IV sayılı listede yer alan teslimler için, %13,50
                olarak tespit edilmiştir
 ------------------------------------                                               
I  SAYILI LİSTE
(% 1 Vergi Oranı Uygulanacak Teslim ve Hizmetler)
                1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, fındık, antepfıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı ve ayçiçeği çekirdeği, (95/6431 sayılı kararla eklenen) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) ceviz ve kabak çekirdeği,(98/10884 sayılı Kararla eklenen) (1.5.1998 tarihindin geçerli olmak üzere) leblebi
2- Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, anason, defne yaprağı, kekik, sumak yaprağı, mazı, mahlep, palamut, çöven, kimyon, susam, haşhaş tohumu, kendir tohumu, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup çekirdeği, adaçayı, acı badem, kuzu göbeği mantar, rezene tohumu, kişniş, şeker pancarı ve fiğ, (95/6431 sayılı kararla eklenen) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) süpürge teli ve tohumu ile ıhlamur,                             
3- (95/6431 sayılı kararla değişen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, naturel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,(*)
----------------------------------
(*) (95/6431 sayılı Kararla değişmeden önceki şekli)
                3- Kütlü ve Elyaf pamuk, natürel veya tops haldeki tiftik
----------------------------------                     
4- (95/6431 sayılı kararla eklenen bent)(1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye , kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, küçük ve büyükbaş hayvanlar (95/7612 sayılı kararla değiştirilen) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere) (arılar dahil) ile küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağı, (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç) (98/10884 sayılı Kararla eklenen) (1.5.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) zeytinyağı (*)
 
----------------------------------
(*) ( 95/7612 sayılı Kararla değişmeden önceki bent)
                4-  (Kümes hayvanları ve arılar dahil) ile küçük ve büyükbaş hayvan bağırsağı
                4- Kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut ve mercimek ile küçük baş hayvan bağırsağı,              
----------------------------------
                4/A) (95/7176 sayılı kararla eklenen bent) (31.8.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Buğday unu, ekmekler (Tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler hariç),                   
5- Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (98/11328 sayılı Kararla değişen hüküm ) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere)(III sayılı liste kapsamındaki malların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı, binek otomobilleri dışındaki kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (*)
----------------------------------
(*) (98/11328 sayılı Kararla değişmeden önceki parantez içi hüküm)
                (Binek otomobillerin bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı, diğer kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)
----------------------------------
                6- (95/6431 sayılı kararla değişen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Gazeteler ve dergiler (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı  uygulanır. (*)
----------------------------------
(*) (95/6431 sayılı Kararla değişmeden önceki bent)
                6- (94/5454 sayılı Kararla eklenen bent) (1.5.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar dışındaki gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınların teslimi (3266 sayılı kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu kararın 1/d beninde öngörülen vergi oranı uygulanır.)
                7- (94/5730 sayılı kararla eklenen bent) (27.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere)  Kullanılmış binek otomobilleri.
                8-  (95/6431 sayılı kararla eklenen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri.
                9- (97/10465 sayılı kararla eklenen bent) (1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Net alanı 150 m2 'ye kadar konut teslimleri.
                10- (97/10465 sayılı Kararla eklenen bent) (1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
                11-  (97/10465 sayılı Kararla eklenen bent) (1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2 'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
                12- (98/11328 sayılı Kararla eklenen bent ) (1.1.1998  tarihinden geçerli olmak üzere) 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyetlerde bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve, (....) (*) (mamulleri hariç) teslimleri
--------------------------------
(*) (98/11328 sayılı Kararla eklenen " patates, kuru soğan ve sarımsak " ibareleri 99/12519 sayılı Kararla 1.4.1999 tarihinden geçerli olmak üzere 12'nci sıradan çıkarılarak 4'üncü sıranın sonuna eklenmiştir.)
--------------------------------        
                (95/6431 sayılı kararla değişen hüküm) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Bu listenin 1,2,3 ve 8. sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı;4. sırada yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. (*) (1)
--------------------------------
    (*) (95/6431 sayılı Kararla değişmeden önceki hüküm) Bu listenin ilk üç sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu Kararın 1/a bendinde öngörülen vergi oranı; dördüncü. sırada yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. (*)
      (1) (92/3896 sayılı Kararla değişmeden önceki şekli)
I SAYILI LİSTE
(% 1 Vergi Oranı Uygulanacak Teslim ve Hizmetler)
                1- Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı,
                2- Kütlü ve elyaf pamuk,
                3- Fındık, antepfıstığı, çam fıstığı ve yer fıstığı,
                4- Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, anason, defne yaprağı, kekik, sumak yaprağı, mazı, mahlep, palamut, çöven, kimyon, susam, haşhaş tohumu, kendir tohumu, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kapari (kebere), kanola (kolza), kitre, harnup (keçi boynuzu), hamup çekirdeği, adaçayı, acı badem, kuzu göbeği mantar, rezene tohumu ve kişniş,
                5- Ayçiçeği çekirdeği,
                6- Şeker pancarı,
                7- (91/2031 sayılı kararla değişen şekli) Natürel veya tops haldeki tiftik, (*) 
                8- Fiğ,
                9- (91/2031 sayılı kararla değişen şekli)  Kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut ve mercimek ile küçükbaş hayvan bağırsağı, (** )                                                                                                                        10- (91/2069 sayılı kararla eklenen 10. sıradaki "Gübre" 92/3505 sayılı kararla listeden çıkarılmış 11. sıra 10.sıra olarak değiştirilmiştir.) (***)  Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (Binek otomobillerinin finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri için, bu Kararın 1. maddesinin (d) bendinde yer alan teslim ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranı, diğer kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde yer alan teslimlere uygulanmakta olan vergi oranı uygulanır.)   Bu listenin ilk 8 sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde, bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde yer alan teslim ve hizmetlere uygulanmakta olan vergi oranı 9. sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise aynı maddenin (c) bendinde yer alan teslimlere uygulanmakta olan vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya  işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.
                (*) (91/2031 sayılı kararla değişmeden önceki şekli) 7- Natürel veya tops haldeki tiftik ve küçükbaş  hayvan bağırsağı
                (**) (91/2031 sayılı kararla değişmeden önceki şekli) 9- Kuru fasulye, kuru barbunya, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek,
                (***) (92/3505 sayılı kararla çıkarılmadan önceki şekli) 10- (91/2069 sayılı kararla eklenen sıra) Gübre,
II SAYILI LİSTE
(% 8 Vergi Oranı  Uygulanacak  Teslim ve Hizmetler)
                A) TEMEL GIDA MADDELERİ
                1-(95/7612 sayılı kararla değişen bent) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere) Kümes hayvanları ve balıklar ile bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen ürünleri hariç), (*)
(*) (95/7612 sayılı Kararla değişmeden önceki bent)
                1- (95/6431 sayılı kararla değişen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Küçük ve büyükbaş hayvanların (kümes hayvanları dahil) etleri ile balıklar (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen et ürünleri hariç)
                (*) (95/6431 sayılı Kararla değişmeden önceki şekle)
                1- Küçük ve büyükbaş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) balıklar ve bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanarak imal edilen et ürünleri hariç)
--------------------------------------------
                2- Hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanılan küspe, (99/12519 sayılı Kararla eklenen bare) (1.4.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok) sorgum ve her türlü fenni karma yemler (98/11328 sayılı Kararla eklenen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) saman,                     
3- (98/11328 sayılı Kararla değişen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Süt ve yoğurt ,ayran (*) (aromalı ve meyveliler hariç), yumurta, (99/12519 sayılı Kararla eklenen bare) (1.4.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) peynir, (......) (**) zeytin, paketlenmiş kuru çay,  şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen toz, kristal ve kesme şeker, (95/6431 sayılı kararla eklenen) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) arı balı,
--------------------------------------------
(*) (98/11328 sayılı Kararla değişmeden önceki ibare) "Süt ve yoğurt"
(**) (92/3896 sayılı Kararla eklenen "beyaz peynir" (98/ 11328 sayılı kararla eklenen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) lor peyniri,  ibareleri 99/12519 sayılı Kararla 1.4.1999 tarihinden geçerli olmak üzere 3'ncü sıradan çıkarılmıştır.
--------------------------------------------
                4- (95/7176 sayılı kararla değişen bent) (31.8.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Bulgur, pirinç, irmik, makarna, tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler, (*)
--------------------------------------------
(* (95/7176 sayılı kararla değişmeden önceki bent)
                4-(956431 sayılı kararla değişen bent) Bulgur, pirinç, buğday unu, ekmekler, irmik, makarna
(*) (95/6431 sayılı kararla değişmeden önceki bent)
                4- Buğday, bulgur, arpa, mısır, soya, yulaf çavdar, çeltik, pirinç,buğday unu ekmekler, irmik ve makarna,
--------------------------------------------
                5-  Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar  (......) (*) ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağı, pamuk çiğiti ve pamuk çiğiti ve pamuk tohumu, (95/6431 sayılı kararla eklenen) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) prina,
--------------------------------------------
(*) ( 98/ 10884 sayılı kararla 1.5.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) ( Zeytinyağı II sayılı Kapsamından çıkarılarak I sayılı listenin 4. sırasına eklenmiştir) 
--------------------------------------------       
                6- Taze sebze ve meyveler, (.......) (*) (mamulleri hariç (98/11328 sayılı Kararla eklenen ibare) (1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) tohumları dahil,
--------------------------------------------
(*) (99/1219 sayılı Kararla 1.4.1999 tarihinden geçerli olmak üzere "patates, kuru soğan ve sarımsak" ibareleri II sayılı listenin 6'ncı sırasından çıkarılarak I sayılı listenin 4'üncü sıranın sonuna eklenmiştir.)
--------------------------------------------
                B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
                1- Doğalgaz teslimleri,                        
2- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,                      
3- 13.10.1983 tarih ve 2918 No.lu Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,                    
4- (94/5454 sayılı kararla I sayılı listeye 6. sıra olarak eklenmiştir.)                          
5- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri, (1)                           
6- (93/4406 sayılı kararla eklenen bent)(16.5.1993 tarihinden geçerli olmak üzere)(93/4932 sayılı kararla 1.7.1994 tarihine kadar % 6 oranı uygulanır.) Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı kanun hükümlerine göre ilgili bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri,                            7- (94/5454 sayılı kararla eklenen bent)(1.5.1994tarihinden geçerli olmak üzere) 4801.00 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde)ile 48.02 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi.                        
                8- (95/6431 sayılı kararla eklenen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Kitap ve benzeri yayınlar (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1/d beninde öngörülen vergi oranı uygulanır),
II SAYILI LİSTE
(%6 Vergi Oranı Uygulanacak Teslimler)
                A) TEMEL GIDA MADDELERİ
1- Küçük ve büyükbaş hayvanlar(kümes hayvanları dahil), balıklar ve bunların etleri (herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen et ürünleri hariç),
2- Süt ve yoğurt (aromalı ve meyveliler hariç)yumurta, beyaz peynir ve zeytin,
3- (91/2031 sayılı kararla değişen şekli) Paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen toz, kristal ve kesme şeker, (*)
4- (91/2031 sayılı kararla değişen şekli) Buğday, bulgur, arpa, mısır, soya, yulaf, çavdar, çeltik, pirinç, buğday unu, irmik ve makarna, (**)
5- Hayvan yemi olarak veya hayvan yemi imalatında kullanılan küspe, kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kanunu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler,
6- Ekmek (tost ve sandviç ile kepekli, yağlı, haşhaşlı, üzümlü ve sütlü gibi yaygın olarak tüketilmeyenler hariç),
7- Yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağlar ile yemeklik katı veya sıvı bitkisel yağların üretiminde kullanılan ham yağlar, tereyağı, pamuk çiğiti ve pamuk tohumu,
8- Taze sebze ve meyveler, patates, kuru soğan ve sarımsak (mamulleri hariç),
                B) DİĞER MALLAR
                1- Doğalgaz teslimleri,   2- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
                2- 3100 sayılı Katma değer Vergisi Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun Kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri,
                3- 13/10/1983 tarih ve 2918 No.lu Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 114. maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takograf cihazı teslimleri,
                4- 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre, poşetlenerek satılanlar dışındaki gazete, dergi, kitap, ve benzeri yayınların teslimi,
                5- Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale giriş ücretleri,
                (*) ( 91/2031 sayılı kararla değişmeden önceki şekli)  3- Şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen toz, kristal ve kesme şeker,
                (**)(91/2031 sayılı kararla değişmeden önceki şekli) 4- Kuru fasulye, buğday, bulgur, mercimek, bakla, nohut, arpa, mısır, soya, yulaf, çavdar, çeltik, pirinç, buğday unu, irmik ve makarna,
III SAYILI LİSTE
(%23 Vergi Oranı Uygulanacak Teslim ve Hizmetler)
A) MAL TESLİMLERİ
                Gümrük Tarife  İstatistik                                                   
                 Pozisyon No.         Eşyanın Tanımı
1604.30                Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler
3303.00.11           Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
3303.00.19           Diğerleri
33.04                     Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç)
(güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil) manikür ve pedikür müstahzarları
3305.20                Perma ve defrize müstahzarlar
3305.30                "Hair Lacguer" denilen saç spreyleri
                3305.90                Diğerleri
33.07                     Tıraş öncesi, tıraş sırasında veya  tıraştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin  başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen   diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet  müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar  (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)
39.23                     (95/6431 sayılı kararla listeden çıkarılmıştır(1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere)
43                           Postlar kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri (95/6431 sayılı kararla eklenen hüküm) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi ve oğlakların postları, kürkleri ve taklit kürkler ile  bunlardan  mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç)                                                                                                   
                7013.10.10           A. Sofra ve mutfak işleri için olanlar  
7013.21.11           I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.21.19           II. Diğerleri
7013.21.21           I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.21.29           II. Diğerleri                                                                                                                
7013.31.10           A. El imali olanlar
7013.91.10           B. Makine imali olanlar
7013.91.10           A. El imali olanlar
7013.91.20           B. Makine imali olanlar        
71.01                     Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun  olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (tasnife tabi  tutulmamış) (taşınmasında kolaylık  sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
71.02                     Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)
(sanayide kullanılanlar hariç)
71.03                     Kıymetli taşlar(elmaslar hariç) veya  yarı kıymetli  taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar   (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında  kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)
7104.90.19           Diğerleri 
71.05                     Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların  toz ve pudraları
(sanayide kullanılanlar hariç)
71.16                     Tabii inci veya kültür incilerinden,kıymetli yada yarı kıymetli taşlardan eşya
(tabii, sentetik veya terkip  yoluyla elde edilmiş)
8214.20.00           Manikür ve pedikür takım ve aletleri  (tırnak törpüleri  dahil)          
8215.10.11           Altın ve gümüş kaplamalı olanlar 
8215.91.21           Altın ve gümüş kaplamalı olanlar 
84.15                     Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı  değiştirmeye  mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (aksam ve parçalar  hariç)
84.18                     Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları ,aksam ve  parçalar hariç)
8419.11.00           Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.11           Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.19           Diğerleri
                8421.12.11           Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.'ı geçmeyecek kapasitede olanlar
                8422.11.00           Evlerde kullanılanlar
                8450.11.11           I. Evlerde kullanılanlar
                8450.11.21           I. Evlerde kullanılanlar
                8450.12.10           A. Evlerde kullanılanlar
                8450.19.11           Elektrikli olanlar
                8450.19.19           Diğerleri
                8451.21.11           Evlerde kullanılanlar
                8451.21.21           Evlerde kullanılanlar
85.09                      Ev işlerinde kullanılmaya mahsus  elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (aksam ve parçalar hariç)
8510.10.00           Tıraş Makineleri
85.16                      Elektrikli anında veya depolu, su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar;herhangi bir mahallin  veya toprak ve ben zeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri  için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç  kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma Makineleri elektrikli ütüler, ev işle rinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (elektrikli ütüler ile aksam ve parçalar   hariç)
85.18                      Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar ve kombine haldeki  mikrofon ve kulaklıklar; elektrikli ses  frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplifikatörleri (aksam ve  parçalar hariç)
85.19                      Plak döndürücüler, pikaplar, kaset  çalarlar ve kaydedilen sesi tekrar  vermeye mahsus diğer cihazlar (ses kaydedici tertibatı bulunmayan)
85.20                     Manyetik ses kaydetme cihazları ve diğer ses kaydeden cihazlar  (kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus terti  batı olsun olmasın) (8520.39 ve 8520.90 hariç)
85.21                     Video kayıt veya gösterme cihazları, (Bir video Tuner'le birlikte olsun olmasın
8523.11.13           Kasetli video bantları 
8523.11.14           Diğer video bantları 
8523.12.13           Kasetli video bantları
8523.12.14           Diğer video bantları 
8523.13.13           Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi geçmeyen   kasetli video bantları
8523.13.14           Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi  geçmeyen   diğer video bantları          
8523.13.23           Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen kasetli  video bantları
8523.13.24           Genişliği 13 mm.yi geçen 20 mm.yi geçmeyen diğer  video bantları
8523.13.33           Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen kasetli   video bantları
8523.13.34           Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer   video bantları
8523.13.42           Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları              
8523.90.11           Lazer video diskler
8524.21.23           Kasetli video bantları
8524.21.24           Diğer video bantları
8524.22.23           Kasetli video bantları
8524.22.24           Diğer video bantları
8524.23.23           Kasetli video bantları
8524.23.24           Diğer video bantları
8524.90.31           Lazer video diskler
8525.10.33           Amatör telsiz telefon verici   cihazları
8525.20.31           Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 mHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları 
8525.20.32           Alıcısı bulunan verici kordonsuz telefon cihazları
8525.20.33           Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
8525.20.36           Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
8525.20.37           Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon  cihazları
8525.20.38           Alıcısı bulunan verici mobil-araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
8525.20.41           Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz ci hazları (gücü 100 miliwatt'dan az  olanlar)                                                                                                                
8525.20.42           Telsiz alarm cihazları                                                                                       
8525.20.45           Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük mobil telsiz telefon cihazları)              
8525.30.11           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları                                                   
8525.30.12           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları                                        
8525.30.21           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları                                                   
8525.30.22           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.31                          Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.32                          Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
8526.92                Uzaktan kumanda etmeye mahsus  telsiz cihazları
                8527.11.10                          A. Lazer optik okuma sistemli  olanlar
                8527.11.90                          B. Diğerleri
                8527.19.00                          Diğerleri
                8527.21.10                          A. Lazer optik okuma sistemli  olanlar
                8527.21.90                          B. Diğerleri
                8527.29.00                          Diğerleri
                8527.31.10                          A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.31.21                          I. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.31.29                          II. Diğerleri
                8527.32.10                          A. Çalar saatli radyolar
                8527.32.90                          B. Diğerleri
                8527.39.10                          A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.39.21                          I. İçinde amplifikatör bulunmayanlar
                8527.39.22                          II. İçinde amplifikatör bulunanlar
                8527.90.21           I. Şahıs aramada veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
                8527.90.41                          Amatör telsiz alıcı cihazları
85.28                     Televizyon alıcıları "görüntü (video) monitörleri  ve projektörleri dahil" (aynı kabin içerisinde bir  radyo yayınını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü   kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun  olmasın
(*) 87.03               (93/4932 sayılı kararla değiştirilen şekli)   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak  üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar  (87.02  pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (yalnızca 8703.10.10 binek otomobiller  ve karavanlar) (münhasıran sakatlar için olanlar hariç  (94/5730  sayılı kararla eklenen hüküm) (27.6.1994 tarihinden geçeli olmak üzere) (Kullanılmış binek otomobilleri hariç) (95/7612 sayılı kararla eklenen hüküm) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere) (8703.23.23, 8703.32, 23, 43, 8703.33.21, 41, 8703.24, 11, 21, 8703.33.22, 42 hariç)
                (*) 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (yalnızca 8703.10.10, binek otomobiller ve karavanlar)
                (*) 87.11  (93/4932 sayılı kararla değiştirilen şekli) Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunana tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın) (münhasıran sakatlar için olanlar hariç); sepetler
                (*) 87.11  (93/4932 sayılı kararla değiştirilen şekli) Motosikletler (mopetler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunana tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
                8901.10.11           18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
                8901.10.51             Yolcu ve gezinti gemileri
                8903.10.90             B. Diğerleri
                8903.91.10             A. Denizde seyretmeye mahsus olanlar
                8903.92.10             A. Denizde seyretmeye mahsus olanlar
                9113.90.32             II. İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
                9302.00                  Revolverlerde ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)
93.03                     Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar,   sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)  
9405.10.41           Kristal  avizeler
95.04                     Toplu halde oynanan oyunlar için eşya (motorlu veya hareketli oyun Makineleri, bilardolar, gazino oyunlarına mahsus özel masalar, otomatik bowling oyun tertibatı) (aksam ve parçalar hariç)
96.01                     İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan,  sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)
                B) HİZMET İFALARI
                1 - (95/5350 sayılı kararla yürürlükten kaldırılmıştır.) (5.4.1994 tarihinde geçerli olmak üzere) (*)
                2 - Kablo Televizyon hizmetleri,
                3 - PTT özel mesaj servisleri hizmetleri,
                4 - (95/6431 sayılı kararla değişen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Helikopter ve uçak kiralama hizmetleri, (**)
                5 - (95/5350 sayılı kararla değiştirilen şekli) (5.4.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) Gazinolar, bar, pavyon, gece kulübü, taverna, diskotek, dansing ve benzeri eğlence yerlerinde verilen hizmetler.(98/11467 sayılı Kararla eklenen hüküm)( 13.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) (Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi verilen tesislerdekiler hariç) (***) 
                6 - (95/6431 sayılı kararla listeden çıkarılmıştır.) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) (****)  
                7 - (95/6431 sayılı kararla eklenen bent) (1.3.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Talih oyunları salon işletmeciliği çerçevesinde verilen hizmetler.
----------------------------------------
 (*) (Yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli) 1 - Reklam ve ilan hizmetleri,
(**)  4 - (Değişmeden önceki şekli) Yat, kotra ve benzerleri ile otomobil, helikopter ve uçak kiralama hizmetleri,
 (***) 5 - (Değişmeden önceki şekli) 1.sınıf (içkisiz olanlar hariç) ve daha üst sınıf lokantalar, gazinolar, bar pavyon, gece kulübü, taverna, diskotek, dansing ve benzeri eğlence yerlerinde verilen hizmetler, (****) 6 - (Listeden çıkarılmadan önceki şekli) Golf tesisleri, kulüpler ve saunalarda verilen hizmetler.
----------------------------------------
(*) III SAYILI LİSTE
(% 20 Vergi Oranı Uygulanacak Teslimler)
                Gümrük Tarife İstatistik
                Pozisyon No.          Eşyanın Tanımı                                                                                    
1604.30.10           A. Havyar (Mersin balığı yumurtaları)
                1604.30.20             B. Havyar yerine kullanılan ürünler
                3303.00.11             Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3303.00.19             Diğerleri
                3304.10.21             Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.10.29                          Diğerleri
                3304.20.11             Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.20.19             Diğerleri
                3304.20.11             Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.30.19             Diğerleri                                                                                            
3304.91.11                          Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.91.19           Diğerleri
                3304.99.11           Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.99.19                          Diğerleri
                3304.99.21                          Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.99.29              Diğerleri
                3304.99.31              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.99.32              Diğer vücut losyonları
                3304.99.33              Diğer  perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3304.99.39              Diğerleri
                3305.20.11              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3305.20.19              Diğerleri
                3305.30.11              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3305.30.19              Diğerleri
                3305.90.11              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3305.90.19              Diğerleri
                3305.90.21              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş saç boyaları
                3305.90.22              Diğer saç boyaları
                3305.90.23              Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar
                3305.90.29              Diğerleri
                3307.10.10              A. Losyonlar
                3307.20.00              Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
                4301.10.00              Mink (vizon) (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleri  ile birlikte olsun olmasın)
4301.20.00           Tavşan veya yabani tavşan (bütün halinde) (baş,kuyruk veya pençeleriyle olsun olmasın)
                4301.30.11                          Astragan, karakul
                4301.30.19                          Diğerleri
                4301.40.00                          Kunduz (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle birlikte olsun olmasın)
                4301.50.00                          Misk sıçanı (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle olsun olmasın
                4301.60.00          Tilki (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle birlikte olsun olmasın                   4301.70.10             A. Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu  fok yavruları
                4301.70.90                          B. Diğerleri
                4301.80.10             A. Su samuru veya Güney Amerika kunduzu
                4301.80.20             B. Dağ sıçanı
                4301.80.30                          C. Kedigiller (aslangiller)
                4301.80.41             I. Sansar
                4301.80.49           II. Diğerleri
                4301.90.10                          A. Tavşan, tilki, sansar
                4301.90.90             B. Diğerleri
                4302.11.00           Mink (vizon)
                4302.12.00           Tavşan veya yabani tavşan
                4302.13.11                          Astragan, Karakul
                4302.13.19                          Diğerleri
                4302.19.10                          A. Kunduz
                4302.19.20           B. Misk sıçanı
                4302.19.30             C. Tilki
                4302.19.41           I. Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları
                4302.19.49                          II. Diğerleri
                4302.19.50          E. Su samuru veya Güney Amerika kunduzu
                4302.19.60             F. Dağ sıçanı                      
4302.19.70           G. Kedigiller (aslangiller)                                                                                    
4302.19.81                          Sincap
                4302.19.89                          Diğerleri
                4302.20.00                          Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar (birleştirilmemiş)                               4302.30.10                            A. Uzatılmış olanlar (allonges)
                4302.30.21                          I. Mink (vizon)
                4302.30.22                          II. Tavşan veya yabani tavşan
                4302.30.31           Astragan, karakul
                4302.30.39                          Diğerler
4302.30.41           IV. Kunduz                                                                                                    
4302.30.42                          V. Misk sıçanı
                4302.30.43           VI. Tilki
                4302.30.51           a. Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapüşonlu fok yavruları
                4302.30.59              b. Diğerleri
                4302.30.61              VIII. Su samuru veya Güney Amerika kunduzu
                4302.30.62            IX. Dağ sıçanı 
                4302.30.63              X. Kedigiller (aslangiller)                 
4302.30.71              Sincap
                4302.30.79              Diğerleri
                4303.10.10              A. Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapüşonlu fok yavruları
                4303.10.21              Giyim eşyası olarak kullanılan kürk mamulleri
                4303.10.22              Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri
                4303.90.11              Teknik işlerde kullanılan kürk mamulleri
                4303.90.19              Diğerleri
                4304.00.00              Taklit kürk ve bundan mamul eşya
                7013.10.10              A. Sofra ve mutfak işleri için olanlar
                7013.10.90              B. Diğerleri 
                7013.21.11              I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 
                7013.21.19              II. Diğerleri
                7013.21.21              I. Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
                7013.21.29              II. Diğerleri
                7013.29.10              A. Sertleştirilmiş camdan olanlar
                7013.31.10              A. El imali olanlar
                7013.31.20              B. Makine imali olanlar
7013.32.00            0 derece ile 300 dereceler arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5 x10 -6 / Kelvin'i                                                             
geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar
                7013.39.10              A. Sertleştirilmiş camdan olanlar
                7013.91.10              A. El imali olanlar
                7013.91.20              B. Makine imali olanlar
                7101.10.11              İşlenmemiş olanlar
                7101.10.12              İşlenmiş olanlar
                7101.21.00              İşlenmemiş olanlar
                7101.22.00              İşlenmiş olanlar
                7102.10.00            Tasnif edilmemiş olanlar 
                7102.31.00                           İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş, yarılmış veya yontulmuş olanlar                             7102.39.00                             Diğerleri
                7103.10.11              Safir                                                                                                                                                  7103.10.12              Zümrüt
                7103.10.13              Yakut (rubi)
                7103.10.19              Diğerleri
                7103.91.11              Yakut (rubi)
                7103.91.12              Safir
                7103.91.13              Zümrüt
                7103.99.11              Akik taşları
                7103.99.19              Diğerleri
                7104.90.19              Diğerleri
                7105.10.19           Diğerleri                                                                                                                                      7105.90.19                   Diğerleri                                                                                                                     
7116.10.11           Tabii inciden kolyeler, bilezikler                                                                           
7116.10.12           Tabii inciden diğer eşya
                7116.10.13           Kültür incisinden kolyeler, bilezikler
                7116.10.14             Kültür incisinden diğer eşya
                7116.20.11           I. Tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler  ve diğer eşya                                                               
(basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız)
                7116.20.19            II. Diğerleri
                7116.20.90           B. Diğerleri
                8214.20.00           Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)                                                   
8215.10.11           Altın ve gümüş kaplamalı olanlar
8215.10.21           Altın ve gümüş kaplamalı olanlar                                                                                             
8215.91.21           Altın ve gümüş kaplamalı olanlar                                                                                             
8415.10.10           A. Ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
                8415.10.90           B. Diğerleri
                8415.81.11           I. Ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
                8415.81.19           II. Diğerleri 
                8415.81.21           Binek otolarına mahsus olanlar
                8415.81.22           Diğer karayolu taşıtlarına mahsus olanlar
                8415.81.29                          Diğerleri
                8415.81.39          II. Diğerleri
                8415.82.11          I. Ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
                8415.82.19          II. Diğerleri
                8415.82.21          Binek otolarına mahsus olanlar
                8415.82.22           Diğer karayolu taşıtlarına mahsus olanlar
                8415.82.29          Diğerleri
                8415.82.39          II. Diğerleri
                8415.83.11          I. Ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler
                8415.83.19          II. Diğerleri
                8415.83.21          Binek otolarına mahsus olanlar a
                8415.83.22          Diğer karayolu taşıtlarına mahsus olanlar
                8415.83.29          Diğerleri
                8415.83.39          II. Diğerleri
                8418.21.10          A. Hacmi 340.litreyi geçenler
                8418.21.21          I. Masa modeli olanlar
                8418.21.22          II. Gömme tip olanlar
                8418.21.31          a. Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
                8418.21.32          b. Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340  litreyi geçmeyenler
                8418.22.00          Emme esaslı tipler (elektrikli)
                8418.29.11          Evlerde kullanılan elektriksiz buzdolapları
                8418.29.19          Diğerleri
                8418.30.10          A. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
                8418.30.21          I. Hacmi 400 litreyi geçmeyenler
                8418.30.22          II. Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler                                            8418.40.10          A. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar                                          8418.40.21           I. Hacmi 250 litreyi geçmeyenler
                8418.40.22           II. Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler
                8418.50.11           I. Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar
                8418.50.21           Dondurma Makineleri 
                8418.50.29           Diğerleri
                8418.50.31           I. Derin dondurucular (8418.30 ve 8418.40 alt pozisyonundakiler  hariç)
                8418.50.39           II. Diğerleri
                8419.11.00           Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
                8419.19.11           Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
                8419.19.19           Diğerleri
                8421.12.11           Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar    8422.11.00           Evlerde kullanılanlar
                8450.11.11           I. Evlerde kullanılanlar
                8450.11.21           I. Evlerde kullanılanlar
                8450.12.10           A. Evlerde kullanılanlar
                8450.19.11           Elektrikli olanlar
                8450.19.19           Diğerleri
                8451.21.11           Evlerde kullanılanlar
                8451.21.21           Evlerde kullanılanlar
8508.80.49             d. Diğerleri (*)
                                               (*) (91/2031 sayılı kararla 1.8.1991 tarihinde listeden çıkarılmıştır.)
                8509.10.10           A. Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar
                8509.10.21           Taşıt araçlarındaki voltajla çalışanlar                                                                                               8509.10.29           Diğerleri                                                                                                                                                                                                              
8509.20.00           Yer cilalama Makineleri
                8509.30.00           Mutfak artıklarını öğüterek yok eden Makineler
                8509.40.11           Öğütücüler
                8509.4012            Mikserler
                8509.40.13           Bilandırlar
                8509.40.14           Meyve ve sebze presleri
                8509.40.15           Komple setler
                8509.40.19           Diğerleri
                8509.80.00           Diğer cihazlar
                8510.10.00           Tıraş Makineleri
                8516.10.11           I. Anında su ısıtıcılar
                8516.10.19           II. Diğerleri
                8516.50.00           Mikro dalgalı fırınlar
                8516.60.10           A. Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
                8516.60.21           I. Monte edilmek üzere hazırlanmış ısıtma levhaları
                8516.60.29           II. Diğerleri
                8516.60.30           c. Izgaralar ve kızartma cihazları
                8516.60.40           D. Gömme fırınlar
                8516.60.51           Tost Makineleri
                8516.60.59           Diğerleri
                8516.71.00           Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
                8516.72.00           Ekmek kızartma Makineleri 
                8516.79.10           A. Tabak ısıtıcıları
                8516.79.90           B. Diğerleri
                8519.10.00           Madeni para veya jetonla çalışan pikaplar
                8519.21.00           Hoparlörsüz olanlar
                8519.29.10           A. Gramofonlar
                8519.29.90           B. Diğerleri
                8519.31.00           Otomatik plak değiştirme mekanizması olanlar 
                8519.39.00           Diğerleri 
                8519.91.10           A. İçinde yükseltici bulunan fakat hoparlörü bulunmayan harici bir  güç kaynağı                                                               
olmadan çalışabilen ve boyutları 170 x 100 x 45 mm.yi geçmeyenler
                8519.91.21           I. Motorlu taşıtlarda kullanılan türde olanlar
                8519.91.29           II. Diğerleri
                8519.99.10           A. Lazer optik okuma sistemliler
                8520.31.11           I. Harici bir güç kaynağı olmadan çalışabilenler
                8520.31.19           II. Diğerleri
                8520.31.20           B. İçinde yükseltici bulunan fakat hoparlörü bulunmayan harici bir güç kaynağı                                                                
olmadan çalışabilen ve boyutları 170 x 100 x 45 mm.yi geçmeyenler
                8520.31.90           C. Diğerleri
                8521.10.10           A. Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
                8521.10.21           a. Aynı kabin içinde televizyon kamerası monte edilmiş olanlar
                8521.10.29           b. Diğerleri
                8521.10.31           Video kayıt cihazları
                8521.10.32           Video gösterme cihazları
                8521.10.33           Video kayıt ve gösterme cihazları
                8521.90.11           Video kayıt cihazları
                8521.90.12           Video gösterme cihazları
                8521.90.13           Video kayıt ve gösterme cihazları
                8523.11.13           Kasetli video bantları
                8523.11.14           Diğer video bantları
                8523.12.13           Kasetli video bantları
                8523.12.14           Diğer video bantları                                                                                                                   
8523.13.13           Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm.yi  geçmeyen kasetli video bantları                                          8523.13.14                Genişliği 6,5 mm.yi geçen 13 mm. yi geçmeyen kasetli video bantları                          8523.13.24           Genişliği 13 mm. yi geçen 20 mm. yi geçmeyen diğer video bantları                                          8523.13.33           Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm. yi geçmeyen kasetli video bantları
                8523.13.34           Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları
                8523.13.42           Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları
                8523.90.00           Diğerleri
                8524.21.23           Kasetli video bantları
                8524.21.24           Diğer video bantları
                8524.22.23           Kasetli video bantları
                8524.22.24           Diğer video bantları
                8524.23.23           Kasetli video bantları
                8524.23.24           Diğer video bantları
                8525.10.33           Amatör telsiz telefon verici cihazları
                8525.20.31           Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 mHz alçak  güçlü (100 miliwatt'dan                                                            
küçük) telsiz cihazları
                8525.20.32           Alıcısı bulunan verici kordonsuz telefon cihazları
                8525.20.33           Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
                8525.20.36           Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
                8525.20.37           Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
                8525.20.38           Alıcısı bulunan verici mobil-araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
                8525.20.41           Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü                                                                                  
100 miliwatt'dan az olanlar)
                8525.20.42           Telsiz alarm cihazları
                8525.20.45           Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük mobil telsiz telefon cihazları)
                8525.30.11           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.12           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.21           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.22           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.31           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları                      
8525.30.32           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8527.11.10           A. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.11.90           B. Diğerleri
                8527.19.00           Diğerleri
                8527.21.10           A. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.21.90           B. Diğerleri
                8527.29.00           Diğerleri
                8527.31.10           A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.31.21           I. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.31.29           II. Diğerleri
                8527.32.10           A. Çalar saatli radyolar
                8527.32.90           B. Diğerleri
                8527.39.10           A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.39.21           I. İçinde amplifikatör bulunmayanlar
                8527.39.22           II. İçinde amplifikatör bulunanlar
                8527.90.21           I. Şahıs aramada veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
                8527.90.41           Amatör telsiz alıcı cihazları
                8528.10.11           a. Saniyede 500 mm.yi geçmeyen bir şerit hızıyla kayıt yapan veya tekrar veren                                                               
ve genişliği 1,3 cm.yi geçmeyenler
                8528.10.19           b. Diğerleri
                8528.10.29           II. Diğerleri
                8528.10.30           B. Tele projektörler
                8528.10.40           C. Aynı kabin içinde ses ve görüntü kayıt etmeye veya tekrar ver meye mahsus                                                                 
cihazı olanlar
                8528.10.51           I. Katod ışını lambalı olanlar
                8528.10.59           II. Diğerleri
                8528.10.61           a. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm. yi geçmeyenler
                8528.10.62           b. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler                       8528.10.63           c. Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi geçmeyenler
                8528.10.64           d. Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler
                8523.13.34           Genişliği 20 mm.yi geçen 26 mm.yi geçmeyen diğer video bantları
                8523.13.42           Genişliği 26 mm.yi geçen video bantları
                8523.90.00           Diğerleri
                8524.21.23           Kasetli video bantları
                8524.21.24           Diğer video bantları
                8524.22.23           Kasetli video bantları
                8524.22.24           Diğer video bantları
                8524.23.23           Kasetli video bantları
                8524.23.24           Diğer video bantları
                8525.10.33           Amatör telsiz telefon verici cihazları
                8525.20.31           Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak  güçlü (100 miliwatt'dan küçük)
telsiz cihazları
                8525.20.32           Alıcısı bulunan verici kordonsuz telefon cihazları
                8525. 20.33          Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları
                8525.20.36           Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları
                8525.20.37           Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
                8525.20.38           Alıcısı bulunan verici mobil-araç (Cellular) telsiz telefon cihazları
                8525.20.41           Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az
olanlar)
                8525.20.42           Telsiz alarm cihazları
                8525.20.45           Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük mobil telsiz telefon cihazları)
                8525.30.11           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.12           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.21           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.22           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8525.30.31           Yalnız görüntü veren televizyon kameraları                      
8525.30.32           Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları
                8527.11.10           A. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.11.90           B. Diğerleri
                8527.19.00           Diğerleri
                8527.21.10           A. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.21.90           B. Diğerleri
                8527.29.00           Diğerleri
                8527.31.10           A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.31.21           I. Lazer optik okuma sistemli olanlar
                8527.31.29           II. Diğerleri
                8527.32.10           A. Çalar saatli radyolar
                8527.32.90           B. Diğerleri
                8527.39.10           A. Aynı kabin içerisinde bir veya daha fazla hoparlörleri olanlar
                8527.39.21           I. İçinde amplifikatör bulunmayanlar
                8527.39.22           II. İçinde amplifikatör bulunanlar
                8527.90.21           I. Şahıs aramada veya çağırma sistemlerinde kullanılan cep alıcıları
                8527.90.41           Amatör telsiz alıcı cihazları
                8528.10.11           a. Saniyede 500 mm.yi geçmeyen bir şerit hızıyla kayıt yapan veya tekrar veren ve
genişliği 1,3 cm.yi geçmeyenler
                8528.10.19           b. Diğerleri
                8528.10.29           II. Diğerleri
                8528.10.30           B. Tele projektörler
                8528.10.40           C. Aynı kabin içinde ses ve görüntü kayıt etmeye veya tekrar ver meye mahsus cihazı
olanlar
                8528.10.51           I. Katod ışını lambalı olanlar
                8528.10.59           II. Diğerleri
                8528.10.61           a. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm. yi geçmeyenler
                8528.10.62           b. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler                       8528.10.63           c. Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçen fakat 72 cm.yi geçmeyenler
                8528.10.64           d. Ekran köşegen uzunluğu 72 cm.yi geçenler
 
                8528.10.71           a. Ekranlı olanlar
                8528.10.81           1.Görüntü (video) tunerleri
                8528.10.89           2. Diğerleri
                8528.20.10           A. Görüntü (video) monitörleri
                8528.20.21           a. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçmeyenler
                8528.20.22           b. Ekran köşegen uzunluğu 42 cm.yi geçen fakat 52 cm.yi geçmeyenler
                8528.20.23           c .Ekran köşegen uzunluğu 52 cm.yi geçenler
                8528.20.31           a. Ekranlı olanlar
                8528.20.32           b. Ekransız olanlar
                8703.10.10           A. Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar
                8703.21.11           I. Binek otomobilleri
                8703.21.21           I. Binek otomobilleri
                8703.22.21           a. Binek otomobilleri
                8703.22.31           I. Binek otomobilleri
                8703.23.21           Silindir hacmi 1500 cm küpü geçen fakat 1600 cm küpü geçmeyenler
                8703.23.22           Silindir hacmi 1600 cm küpü geçen fakat 2000 cm küpü geçmeyenler
                8703.23.23           Silindir hacmi 2000 cm küpü geçenler
                8703.23.41           Silindir hacmi 1500 cm küpü geçen fakat 1600 cm küpü geçmeyenler
                8703.23.42           Silindir hacmi 1600 cm küpü geçen fakat 2000 cm küpü geçmeyenler
                8703.23.43           Silindir hacmi 2000 cm küpü geçenler
                8703.24.11           I  . Binek otomobilleri
                8703.24.21           I. Binek otomobilleri
                8703.31.11           I. Binek otomobilleri
                8703.31.21           I. Binek otomobilleri
                8703.32.21           Silindir hacmi 1500 cm küpü geçen fakat 1600 cm küpü geçmeyenler
                8703.32.22           Silindir hacmi 1600 cm küpü geçen fakat 2000 cm küpü geçmeyenler
                8703.32.23           Silindir hacmi 2000 cm küpü geçenler
                8703.32.41           Silindir hacmi 1500 cm küpü geçen fakat 1600 cm küpü geçmeyenler
                8703.32.42           Silindir hacmi 1600 cm küpü geçen fakat 2000 cm küpü geçmeyenler
                8703.32.43           Silindir hacmi 2000 cm küpü geçenler
                8703.33.21           Silindir hacmi 2500 cm küpü geçen fakat 3000 cm küpü geçmeyenler
                8703.33.22           Silindir hacmi 3000 cm küpü geçenler
                8703.33.41           Silindir hacmi 2500 cm küpü geçen fakat 3000 cm küpü geçmeyenler
                8703.33.42           Silindir hacmi 3000 cm küpü geçenler
                8711.30.00           Silindir hacmi 250 cm küpü geçen fakat 500 cm küpü geçmeyen içten
                                                yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
                8711.40.00           Silindir hacmi 500 cm küpü geçen fakat 800 cm küpü geçmeyen içten
                                               yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
                8711.50.00           Silindir hacmi 800 cm küpü geçen içten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar
                8711.90.00           Diğerleri
                8901.10.11           18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
                8901.10.51           Yolcu ve gezinti gemileri
                8903.10.90           B. Diğerleri
                8903.91.10           A. Denizde seyretmeye mahsus olanlar
                9113.90.32           II. İnci, kıymetli taş, sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar
                9405.10.41           Kristal avizeler
 
IV SAYILI LİSTE
(% 40 Vergi Oranı Uygulanacak Teslimler)
(95/7612  sayılı kararla eklenen liste)
(1.1.1996  tarihinden geçerli olmak üzere)
                Binek otomobilleri
                8703.23.23,43         Silindir hacmi                  2000 cm küpü geçenler
                8703.32.23,43         Silindir hacmi                  2000 cm küpü geçenler 
                8703.32.23,43         Silindir hacmi                  2500 cm küpü geçen   fakat
                                                3000cm küpü geçmeyenler
                8703.24.11,21         Silindir hacmi                   3000 cm küpü geçenler
                8703.33.22,42         Silindir hacmi                  3000 cm küpü geçenler
-----------------------------
                (*)                                                               IV SAYILI LİSTE
                (93/4932 sayılı kararla IV sayılı liste 1.11.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)
     (91/2545 sayılı kararla eklenen ve 92/2692 sayılı kararla değişen liste)
                                                                                      IV SAYILI LİSTE.
               (%13 Vergi Oranı Uygulanacak Teslimler) (*)
                1- Normal benzin, süper benzin(kurşunsuz benzin dahil), motorin ve gazyağı teslimleri,
                2-Kalorifer yakıtı ve fuel-oil teslimleri,                                                                                                                                                          
3- Likit petrol gazı teslimleri.
-----------------------------
(*) (91/2545 sayılı kararla değişmeden önceki şekli) %13.50
-----------------------------
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNDİRİM
                Vergi indirimi:
                MADDE 29 - 1 - Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:
                a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
                b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
                c) (3297 sayılı kanunun 9. maddesiyle eklenen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
                2- (3297 sayılı kanunun 9. maddesiyle değişen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu taktirde, aradaki fark sonraki dönemlere devir olunur ve iade edilmez.(4369 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle değişen cümle)(1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Şu kadar ki 28. madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.(*)
                3- (3297 sayılı kanunun 9. maddesiyle eklenen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.
                4- (3297 sayılı kanunun 9. maddesiyle 3.fıkra 4. fıkra olmuştur) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.
-----------------------------
(*)( 4369 sayılı Kanunla değişmeden önceki cümle)
                2-Şu kadar ki 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen sadece temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilmeyen vergi iade olunur.(*)
-----------------------------
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki fıkra)
                2- (3099 sayılı kanunun 3. maddesiyle değişen şekli) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından daha fazla olduğu taktirde, aradaki fark sonraki dönemlere devir olunur ve iade edilmez. Şu kadar ki 28. madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen maddelerle ilgili olup indirilemeyen vergi iade olunur.
-----------------------------
                İndirilmeyecek katma değer vergisi:
                MADDE 30 - Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.
                a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,
                b) (3297 sayılı kanunun 10. maddesiyle değişen bent) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, (*)
                c) Zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
                d) Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,
-------------------------------------
 (*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
        b) İşletmeye ait binek otomobillerin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,
-------------------------------------
                Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait indirim:   
                MADDE 31- (4369 sayılı Kanunun 82/5-d maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.) (*)
-------------------------------------
(*) (4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli)
                Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait indirim:   
                MADDE 31 - 1 - (3297 sayılı kanunun 11. maddesiyle değişen şekli) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 3 yıl içinde ve üç eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılır.
                2- Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu süreleri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadi kıymetlerin en az üç yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadi kıymetlerin üç yıldan daha kısa bir süre içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlarla kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu yapılan vergi düzeltilir. (*)
-------------------------------------
(**) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                Madde 31 - (Değişmeden önceki şekli)  1- Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin katma değer vergisi, bunların aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirme döneminden itibaren, 5 yıl içinde  ve beş eşit miktarda bu bölümdeki esaslar dairesinde indirim konusu yapılır.
                2- Yatırımların teşviki amacıyla sektör veya mal grupları itibariyle Bakanlar Kurulu, bu süreleri azaltmaya yetkilidir. Ancak, bu iktisadi kıymetlerin en az beş yıl işletmede kullanılması şarttır. Bu iktisadi kıymetlerin beş yıldan daha kısa bir süre içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı amaçlarla kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu yapılan vergi düzeltilir.
-------------------------------------
                İstisna edilmiş işlemlerde indirim:
                MADDE 32 - Bu kanunun 11,13,14 ve 15. maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilmeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük  Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.
                Kısmi vergi indirimi:
                MADDE 33 - 1 - Bu Kanuna göre indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemlerin bir arada yapılması halinde, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin ancak indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmı indirim konusu yapılır.
                2- Kısmi vergi indirimine ilişkin usul ve esasları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
                İndirimin belgelendirilmesi:
                MADDE 34 - 1 - Yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisi , alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilir.
                2 - Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.
                Matrah ve indirim miktarlarının değişmesi:
                MADDE 35 - Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
                Yetki:
MADDE 36 - Bakanlar Kurulu indirim hakkını kısmen veya tamamen kaldırmaya veya yeniden koymaya ve bu şekilde indirim hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirlemeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME USULLERİ
                Gerçek usulde vergilendirme:
                MADDE 37 - Aksine hüküm bulunmadıkça mükellefler gerçek usulde vergilendirilirler.
                Götürü Usulde Vergilendirme:
                MADDE 38 - (4369 sayılı Kanunun 82/5-f maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır) (*)
------------------------------------
(*) (4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki şekli)
                Götürü Usulde Vergilendirme:
MADDE 38 - (4108 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen şekli) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere)
1 - Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilir.
                2 - Bu mükelleflerin yıllık katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi kazançlarına, bu Kanunun 28.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak belirlenen genel vergi oranının %20 eksik olarak uygulanması suretiyle hesaplanır.                   
3 - Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin vergilendirme döneminden bir önceki takvim yılı içindeki alış ve giderlerine ait her bir fatura  ve benzeri vesikada gösterilen katma değer vergilerinin %30'u, bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan katma değer vergisinden indirilir. İndirimden sonra ödenmesi gereken katma değer vergisi ikinci fıkraya göre hesaplanan tutarın % 50'sinden az olamaz.
                İndirime esas olacak fatura ve benzeri vesikalara ait bildirimin tarh dönemi içinde vergi dairesine verilmemesi halinde indirim hakkından yararlanılmaz.
                Bakanlar Kurulu, iş grupları ve yöreler itibariyle bu fıkrada yer alan % 30 oranını % 15 ila % 45, % 50 oranını % 25 ila % 75 arasında belirlemeye yetkilidir.
4 - Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (*)
------------------------------------
(*) (4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                Götürü usulde vergilendirme
                MADDE 38 - (3297 sayılı kanunun 12. maddesiyle değişen şekli) 1- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı götürü usulde vergilendirilirler.
                2- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisinin; bu mükelleflerin her türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına, kanuni vergi nispetinin % 20 fazla uygulanması ile bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.
                3- Mükelleflerin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi kazançlarının % 10'undan az olamaz. Ancak safi kazançları vergiye tabi olmayan, vergiden istisna edilmiş bulunan veya özel matrah şekli uygulanmak suretiyle vergilendirilen işlemlerin payı düşülür. İndirimli nispete tabi işlemlerin payına ait vergi ise indirimli nispet üzerinden hesaplanır. (*)
(*) (3297 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                Madde 38 - 1- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabı ile, kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçiler götürü usulde vergilendirilirler.
                2- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü usulde tespit edilen ticaret ve serbest meslek erbabının Katma Değer Vergisi, her türlü mal ve hizmet alışları ile giderleri toplamına % 13 oranının uygulanması suretiyle bulunacak miktardan, alış ve giderlerine ait belgelerde gösterilen Katma Değer Vergisinin indirilmesi suretiyle hesaplanır.
                3- Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları götürü gider usulüne göre tespit edilen çiftçilerin Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edilen safi kazançları üzerinden hesaplanır.
                4- Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükelleflerinin yıllık Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Kanununa göre götürü olarak belirlenen safi kazançlarının % 10'undan az olamaz.
-----------------------------------------
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI
                Vergilendirme dönemi:
                MADDE 39 - 1 - Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.
                2- Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:
                a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
                b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
                c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük hattından geçildiği andır.
                3- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu taktirde  üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.
                Beyan esası:
                MADDE 40 - 1 - Katma Değer Vergisi, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur.
                2- Bu Kanunun 9. maddesinde belirtilen hallerde bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
                3- Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler de beyanname vermek mecburiyetindedirler.
                4- İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük giriş beyannamesindeki beyan üzerine, gümrük giriş beyannamesi verilmeyen haller ve motorlu kara taşıtları ile Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımaları ile transit taşımalara ait Katma Değer Vergisi mükelleflerin yapacakları özel beyan üzerine tarh olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarhiyata esas alınacak beyannamelerde, vergi matrahının unsurları ile vergi oranının açıkça gösterilmesi gereklidir.
                5- (4108 sayılı kanunun 35. maddesiyle eklenen fıkra) (2.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Maliye Bakanlığı, bu Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye. beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
                Beyanname verme zamanı:
                MADDE 41 - 1 - Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın 25. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
                2- Katma Değer Vergisi beyanının Gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.
                3- (4108 sayılı kanunun 39. maddesiyle 1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere  fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)
                4- (3297 sayılı kanunun 13. maddesiyle eklenen fıkra) 20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İşi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın 25. günü akşamına kadar verilir.
--------------------------------------
(*) (4108 sayılı Kanunla Yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
3- Götürü usule tabi Katma Değer Vergisi mükellefleri beyannamelerini Gelir Vergisinin tarh dönemi içerisinde verirler.
--------------------------------------
                Beyannamelerin şekil ve muhtevası:
                MADDE 42 - Katma Değer Vergisi beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TARH İŞLEMLERİ
                Tarh yeri:
                MADDE 43 - 1 - Katma değer vergisi, mükelleflerin iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
                2- Mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde işyerleri varsa, Katma Değer Vergisi, Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunur.
                3- Gayrimenkul teslimlerinde mükellefin istemi halinde, Katma Değer Vergisi beyan üzerine gayrimenkulun bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunur.
                4- İthalde alınan katma değer vergisi ilgili gümrük idaresince tarh olunur.
                5- İkametgahı kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi de, ilgili gümrük idaresince tarh olunur.
                6- Maliye ve Gümrük Bakanlığı faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye yetkilidir.
                Tarhiyatın muhatabı:
                MADDE 44  -  Katma Değer Vergisi, bu vergiyle mükellef gerçek veya tüzel kişiler adına tarh olunur.
                Şu kadar ki:  a) Adi ortaklıklarda, verginin ödenmesinden müteselsilin sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi biri,
                b) Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler ile kanuni merkez veya iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayan tüzel kişilerde, bu kanuna  göre vergi kesintisi yapmakla sorumlu kişi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu  tutulan  bir  şahsın  bulunamaması  halinde, mükellefin Türkiye'deki daimi temsilcisi, Türkiye'de birden fazla temsilcisinin mevcudiyeti halinde mükellefin tayin edeceği temsilci, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tayin yapılmamışsa temsilcilerden herhangi birisi, daimi temsilci mevcut değilse işlemleri mükellef adına yapanlar.
                Tarhiyata muhatap tutulurlar.
                Tarh zamanı:
                MADDE 45 - Katma Değer Vergisi beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERGİNİN ÖDENMESİ
                Verginin ödenmesi:
                MADDE 46 - 1 - Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar.
                2- İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.
                3- Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir.
                4- (4108 sayılı kanunun 36 maddesiyle değişen bent) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere) Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süresi içinde ödenir. (*)
                Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanunu'nun götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde ödenir.
                5- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer Vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir.
                6- (3946 sayılı kanunun 38. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.) (1.1.1994  tarihinden geçerli olmak üzere) (**)
-------------------------------------
(*) (4108 sayılı Kanunla değişmeden önceki bent)
                4- Beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin Katma Değer Vergisi, tarh süresi içinde ödenir.
-------------------------------------
(**) (3946 sayılı Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önceki bent)
                6-(3099 sayılı kanunun 4. maddesiyle eklenen bent) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez.
-------------------------------------
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİNE
İLİŞKİN HÜKÜMLER
 
                Gümrük makbuzu:
                MADDE 47 - İthal sırasında alınan Katma Değer Vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir.
                Düzeltme işlemleri:
                MADDE 48 - Bu kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.
                (3297 sayılı kanunun 14. maddesiyle eklenen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere) İthal edilen eşya ile ilgili olarak; katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere Gümrük Kanununa göre iade olunur.
                Teminatlı işlemler:
                MADDE 49 - Gümrük Kanunu ile diğer Kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait Katma Değer Vergisi de aynı usule tabi tutulur.
                (4369 sayılı kanunun 82/5e maddesiyle 1.8.1998 tarihinden geçerli olmak üzere fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)(*)
--------------------------
(*)(4369 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki fıkra)
                (3986 sayılı kanunun 14. maddesiyle eklenen fıkra) (7.5.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.
--------------------------
 
                Muhatap: 
                MADDE 50 - 1 - Gümrükte tarh edilen Katma Değer Vergisi tarh sırasında hazır bulunan mükellefe, kanuni temsilcisine, adına hareket eden komisyoncu ile gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlara tebliğ edilir.
                2- Bu tebliğ üzerine açılacak davalar için Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.
                Matrah farklarına uygulanacak işlemler:
                MADDE 51 - Mükelleflerin ithalde beyan ettikleri matrahla tahakkuk veya inceleme yapanların veyahut teftişe yetkili kılınanların buldukları matrahlar üzerinden hesaplanan vergi farkları hakkında Gümrük Kanunu uyarınca Gümrük vergisindeki esaslar dairesinde ceza uygulanır.
                Maktu vergi: 
                MADDE 52 - Gümrük Vergisinin maktu en alındığı hallerde, tek ve maktu tarife, ithalde alınacak Katma Değer Vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.
BEŞİNCİ KISIM
USUL HÜKÜMLERİ
                Fatura ve benzeri vesika düzenlenmesi:
                MADDE 53 - Bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade eder.
                Kayıt düzeni:
                MADDE 54 - 1 - Katma Değer Vergisi mükellefleri, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlerler.
                Bu kayıtlarda en az aşağıdaki hususların açıkça gösterilmesi şarttır:
                a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi indirilebilir vergi miktarları,
                b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı,
                c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları,
                d) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle , ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler,
                2- Emtia üzerine iş yapanla, emtia envanterinde veya envanter defterinde, hesap dönemi sonunda mevcut emtiayı  Katma Değer Vergisine tabi olan ve olmayanlar itibariyle tefrik edip göstermeye mecburdurlar.
                Verginin teminatı:
                MADDE 55 - Mükelleflerin fabrika, imalathane, ticarethane , şube, satış mağazası ve depolarında mevcut ilk madde, yarı mamul ve mamul madde stokları, üçüncü şahıslara satılmış veya rehin edilmiş olsa dahi, Katma Değer Vergisi ile zam ve cezaların teminatı hükmünde olup, bedellerinden ilk önce sözü edilen hazine alacağı tahsil olunur.
ALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
                Asgari randıman oranları ve birim satış bedelleri:
                MADDE 56 - 1 - Maliye ve Gümrük Bakanlığı; imal ve inşa işlerinde, hammadde, yardımcı madde, enerji, işçilik ve benzeri ölçüleri esas alarak belli iş ve sanat kolları itibariyle asgari randıman oranları tespit etmeye, alım satım ve hizmet işlerinde ise asgari birim satış bedellerini belirlemeye yetkilidir.
                2- Mükelleflerin Katma Değer Vergisi, bu oranlara ve birim satış bedellerine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisinden aşağı olamaz.
                Verginin etikette gösterilme mecburiyeti:
                MADDE 57 - 1 - Perakende satışı yapılan mallara ait etiketlerde Katma Değer Vergisinin satış fiyatına dahil olup olmadığı açıkça belirtilir. Vergi Satış fiyatından hariç ise bunun miktarı ayrıca gösterilir.
                2- Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde yukarıdaki hüküm uygulanmaz.
                Verginin gider kaydedilemeyeceği:
                MADDE 58 - Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ile mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
                Kanunların uygulama alanı:
                MADDE 59 - Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan vergilerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve bu Kanuna aykırı olmayan hükümler; Katma Değer Vergisi bakımından da geçerli sayılır.
                Ek vergi:
                MADDE 60 - 1- Aşağıda yazılı malların ithali veya imalatçıları tarafından teslimi hizalarında gösterilen nisbetlerde ek vergiye tabidir.
İthalde                  Dahilde
                a) (99/13649 sayılı Kararla değişen bent) (3.12.1999
tarihinden geçerli olmak üzere) Tütün mamulleri
(sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye,
tömbeki ve benzeri)                                                                                                                            % 120 (*)
                b) (99/13649 sayılı Kararla değişen bent) (3.12.1999
tarihinden geçerli olmak üzere) Her türlü alkollü
içkiler (Tabii köpüren şarap ile vermut ve  kınakına
şarabı  dahil, sair şarap ve bira hariç)                                                                               % 120 (**)
                c) (99/13649 sayılı Kararla değişen bent) (3.12.1999
tarihinden geçerli olmak üzere) Sair şaraplar ve bira                                                                       % 16 (***)
                d) (3297 sayılı kanunun 15. maddesiyle  değişen
bent) (20.6.1996 tarihinden geçerli olmak üzere)
Her türlü alkolsüz içkiler (sade gazoz, meyveli gazoz
ve meyve suları hariç)                                                                                                                        % 10 (****)
                e) (3297 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişen bent)
(20.6.1996 tarihinden geçerli olmak üzere)
Her türlü ispirtolar ve füzel yağı                                                                                                        % 50
                f) (3297 sayılı kanunun 15. maddesiyle  değişen bent)
(20.6.1996 tarihinden geçerli olmak üzere)
Oyun kağıtları (çocuklara mahsus oyuncak
kağıtlar hariç)                                                                                                                                     % 60
                g) (3297 sayılı kanunun 15. maddesiyle değişen bent)
(20.6.1996 tarihinden geçerli olmak üzere)
Röntgen filmleri                                                                                                                                   % 60
                2- (3238 sayılı kanununun 16. maddesiyle değişen fıkra) (13.11.1985 tarihinden geçerli olmak üzere) Ek Verginin matrahı Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Şu kadar ki Savunma Sanayii Destekleme Fonuna gönderilecek miktarlar matraha dahil edilmez. (****)
                3- Ek Verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
                4- Ek Vergi Katma Değer Vergisinden indirilemez.
                5- Mükellefler satış faturalarında ek vergiyi ayrıca göstermeye mecburdurlar. İthal sırasında ödenen ek vergi ise, gümrük makbuzlarında ayrıca gösterilir.
                6- ( 3099 sayılı Kanunun 6. maddesiyle değişen fıkra) (15.12.1984 tarihinden geçerli olmak üzere) Ek Vergiye tabi malların vergi nispetlerinin her birini ayrı ayrı üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyelerine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
                7- Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre alınan ek verginin % 30'u ile (c) ve (d) bentlerine göre alınan ek verginin % 100'ü tahsilini takip eden ay içinde Toplu Konut Fonuna gelir olarak aktarılır. Bu konudaki usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilir.
                8- (3297 sayılı kanunun 15. maddesiyle eklenen fıkra) (20.6.1986 tarihinden geçerli olmak üzere)   Bu maddenin 1 numaralı fıkrasının (f) ve (g) bentleri gereğince bir ay içerisinde tahsil edilen ek verginin % 75'i ertesi ayın sonuna kadar Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne aktarılır. Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü vergi hasılatını kayıtlarında ve netice hesaplarında göstermek zorundadır.
                9 - (4225 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen fıkra) (1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere) Maliye Bakanlığı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere bu madde kapsamındaki mallara ait ek vergilerin tamamının veya bir kısmının bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir.
----------------------------------------
(*) (99/13649 sayılı Kararla Değişmeden önceki bent)
                a) (95/7613 sayılı kararın 1. maddesi ile değişen bent) (1.1.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Tütün  mamulleri  (sigara,  puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri)  % 100
                a) (95/7139 sayılı kararla değişen bent) (31.8.1995-31.12.1995 döneminde geçerli olmak üzere) Tütün     mamulleri (sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri) % 25     % 100     
                a) (95/6432 sayılı kararla değişen bent) (1.2.1995-31.8.1995 döneminde geçerli olmak üzere) Tütün mamulleri (sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri)  % 20  - % 90 
                a) Tütün mamulleri (sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri)  % 50
----------------------------------------
(**) (99/13649 sayılı Kararla Değişmeden önceki bent)
                b) (95/7613 sayılı kararın 1. maddesi ile değişen bent) (1.1.1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Her  türlü alkollü içkiler (Tabii köpüren şarap ile vermut ve  kınakına şarabı  dahil, sair şarap ve bira hariç) % 100 (**)
(***) (95/13649 sayılı Kararla Değişmeden önceki bent)
                b) Her türlü alkollü içkiler (Tabii köpüren şarap ile vermut ve kınakına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç)   % 50
----------------------------------------
(***) (3297 sayılı kararla değişmeden önceki şekli)
                d) Her türlü alkolsüz içkiler ve özütler (sade gazoz ve meyve suları hariç)  % 15
----------------------------------------
                (****) 2- (Değişmeden önceki şekli) Ek verginin matrahı, Katma Değer Vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
BİRİNCİ BÖLÜM
KALDIRILAN HÜKÜMLER
                Kaldırılan hükümler:
                MADDE 61 -a) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu (Banka ve sigorta muameleleri vergilerine ilişkin hükümleri hariç)
                b) 2456 sayılı İşletme Vergisi Kanunu,
        c) 1318 sayılı Finansman Kanununun Spor-Toto Vergisine ilişkin hükümleri,
                d) 6747 sayılı Kanunun Şeker İstihkak Vergisine ilişkin hükümleri,
                Yürürlükten kaldırılmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
                GEÇİCİ MADDE 1 - Telafi Edici Vergilendirme Usulü:
                1- Maliye ve Gümrük Bakanlığı perakende mal satışı ile uğraşan mükelleflerden belirleyeceği iş gruplarına veya sektörlere dahil olanları telafi edici vergilendirme usulüyle vergilendirmeye yetkilidir.
                2- (3099 sayılı kanunun 6. maddesiyle değişen bent) (1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere) Telafi edici vergilendirme usulünde Katma Değer Vergisi, mal alış bedellerine mal alışları sırasında, kanuni vergi nispetinin % 30 fazlası tutarındaki nihai vergi nispeti uygulanmak suretiyle hesaplanır.
                3- Bu usule tabi mükellefler, mal ve hizmet satışları dolayısıyla, Katma Değer Vergisi uygulamazlar. Bu mükelleflerden mal ve hizmet satın alanların bu alışları için vergi indirimi hakları yoktur.
                4- Bu usule tabi tutulan mükellefler diledikleri taktirde, genel esaslara göre Katma Değer Vergisine tabi tutulurlar.
                5- Bu usul, kanunun yürürlük tarihinden sonra gelen 10 yıl süre ile uygulanabilir.
                GEÇİCİ MADDE 2 - 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce fatura veya benzeri belge düzenlenmiş veya ödeme yapılmış olmakla beraber, bu belge veya ödeme ile ilgili işlemler Kanunun yürürlüğünden sonra yapılmış ise, işlemin tamamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
                2- Birden fazla takvim yılına sirayet eden her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ifa edilen kısmı, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak usul ve esaslara göre vergiye tabi tutulur.
                 GEÇİCİ MADDE 3 - Bu  Kanunun  yürürlüğünden önce yapılmış olup, yürürlükten sonraki  döneme de  sirayet eden  kiralama sözleşmelerinde, kira bedeli peşin tahsil edilmiş olsa bile, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki süreye isabet eden kira bedeli Katma Değer Vergisine tabidir. Bu süreye ait kira bedelinin Kanunun yürürlüğünden önce tahsil edilmiş olması halinde bu bedele ait Katma Değer Vergisinin ne şekilde ödeneceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilir.
                GEÇİCİ MADDE 4 - 1 - Bu Kanuna göre teslim veya ithali Katma Değer Vergisine tabi olan ve stok mal olarak beyan edilmiş olan mallara ait veya bünyelerinde yer alan İstihsal Vergisi bu malların teslimini takip eden ilk vergilendirme döneminde ödenecek Katma Değer Vergisinden indirilir.
                2- Bu maddeye göre yapılacak indirime ait usul ve esaslarla; stok beyannamesinin zamanına, şekil ve muhtevasına ilişkin esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tayin olunur.
                 GEÇİCİ MADDE 5 - 1 - Katma Değer Vergisi hazırlık ve uygulamasıyla ilgili harcamaları yapmak üzere 1985 yılından başlamak üzere  (3571 sayılı kanunun 10. maddesiyle değişen süre)   "10 yıl süreyle" (*) Bütçe Kanunlarının Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait (A) cetvelinin 112 kod numaralı "Devlet Gelirlerine İlişkin Hizmetler Yönetim Uygulama , Denetim ve Yargı Hizmetleri" programında yer alan toplam ödeneklerin her yıl için % 30'una kadar kısmını bir fonda toplamaya ve her harcama kaleminden ne kadarının fona aktarılacağını belirlemeye, Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.
                2- Bu fondan; bina satın alınarak veya kiralanarak yeni vergi dairelerinin kurulması, vergi dairelerinin döşenmesi, mekanizasyon, basılı kağıtların hazırlanması ve diğer uygulama hizmetleri ile eğitim ve tanıtma çalışmaları yapılmasına ilişkin her türlü harcamalar, 1050 ve 2886 sayılı Kanunlara, 121 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine , 832 sayılı Kanunun 30-37. maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi olmadan yapılır.
                3- Fonun kullanılmasına ilişkin hizmetlerde görevlendirilen personele, Bütçe Kanunları ve diğer mevzuatla sınırlı olmaksızın fazla mesai ve yolluk ödenmesine ve bu hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici personel istihdamına Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
                4- Katma Değer Vergisi ile ilgili basılı kağıtların basım, depolama ve dağıtım hizmetleri Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
-----------------------------------------
(*)(3571 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                 "6 yıl süreyle"
(*)(3336 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli)
                "üç yıl süreyle"
-----------------------------------------
                GEÇİCİ MADDE 6 -  (3336 sayılı kanunun 1. maddesiyle eklenen madde) (31.3.1987 tarihinden geçerli olmak üzere)  Tam mükellefiyete tabi kurumların 1987, 1988 ve 1989 yıllarında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10. maddesi kapsamındaki Gayrimenkul teslimleri vergiden müstesnadır. Bu şekilde teslim edilen gayri menkullerin iktisabında yüklenilen ve indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.
                Şu kadar ki; vadeli satış nedeniyle kazancın tamamının, teslimi takip eden takvim yılı başından itibaren 2 yıl içerisinde ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, gayrimenkulun satış bedelinden ödenmiş sermayeye dönüşen kısım düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden, teslimin yapıldığı tarihteki Katma Değer Vergisi nispetine göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre, teslim dolayısıyla oluşan vadeden itibaren gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.                           GEÇİCİ MADDE 7 - (3393 sayılı kanunun 3. maddesiyle eklenen madde) (30.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca yapılan ticari plaka satışları, 31.12.1987 tarihine kadar Katma Değer Vergisinden müstesnadır.
                GEÇİCİ MADDE 8 - (3393 sayılı kanunun 4. maddesiyle eklenen madde)(30.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere) Net alanı 150 metre kareye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 31.12.1997 tarihine kadar (*) Katma Değer Vergisinden müstesnadır.
-----------------------------------
(*) (4134 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişmeden önceki şekli)
                "31.12.1995"
                (3858 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişmeden önceki şekli)
                "31.12.1992"
-----------------------------------
          GEÇİCİ MADDE 9 - (3505 sayılı kanunun Geçici 3. maddesiyle eklenen madde) (10.12.1988 tarihinden geçerli olmak üzere) Sadece 150 metre kareyi aşmayan konutlar için yapılan inşaat taahhüt işlerine münhasır olmak üzere, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar (*) Katma Değer Vergisinden müstesnadır.
-----------------------------------
(*) (4134 sayılı Kanunun 1. maddesiyle değişmeden önceki şekli) 
                "31.12.1995"
                (3858 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişmeden önceki şekli)
                "31.12.1992"
-----------------------------------
                GEÇİCİ MADDE 10 - (4108 sayılı kanunun 37. maddesiyle eklenen madde) (2.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere ) Tam mükellefiyete tabi kurumların 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (4444 sayılı Kanunun 13-B maddesi ile değişen ibare) (1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) geçici 28 inci maddesi (*) kapsamındaki teslimleri vergiden müstesnadır.
                Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı dönemde indirilemeyen katma değer vergisi , bu hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.
                Şu kadar ki; satış nedeniyle oluşan kazancın tamamının, teslimi takip eden hesap dönemi başından itibaren ikinci hesap dönemi sonuna kadar ödenmiş sermayeye dönüştürülmemesi halinde, satıştan doğan kazancın ödenmiş sermayeye dönüşmeyen kısmına ait katma değer vergisi, teslimin yapıldığı tarihteki katma değer vergisi nispetine göre hesaplanarak 213 sayılı  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tarh edilir.
---------------------------------------------
(*) (4444 sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare)
                "geçici 23 üncü maddesi"
---------------------------------------------
                GEÇİCİ MADDE 11 - (4108 sayılı kanunun 37. maddesiyle eklenen madde) (1.1.1996 tarihinden geçerli olmak üzere) Götürü usule tabi mükelleflerden 1995 vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi aranmaz.
                GEÇİCİ MADDE 12 - (4108 sayılı kanunun 37. maddesiyle eklenen madde) (27.11.1994 tarihinden geçerli olmak üzere) 4046 sayılı Kanunun 1. maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin aynı Kanun hükümleri çerçevesinde teslim ve kiralanması işlemleri vergiden müstesnadır. Bu kapsamda istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.
                GEÇİCİ MADDE 13 - (4369 sayılı Kanunun 62 inci maddesiyle eklenen madde) (29.7.1998 tarihinden geçerli olmak üzere) Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 48 inci madde uyarınca beyan edilen Makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden  % 10 oranı, genel ve yükseltilmiş orana tabi emtianın bedeli üzerinden  % 10 oranı, diğer emtianın bedeli üzerinden bu emtianın tabi olduğu oranların  yarısı  esas alınarak Katma Değer Vergisi  hesaplanır ve ayrı  bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilir. Bu emtia, Makine, teçhizat ve demirbaşlar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası hükmü uygulanamaz.
                GEÇİCİ MADDE 14 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar alınan yatırım teşvik belgelerinde yer alan yatırım mallarından, Makine ve teçhizat niteliği taşımayanlar için Katma Değer Vergisi Kanununun bu Kanunla kaldırılan 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
                GEÇİCİ MADDE 15 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak;
                a) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
                b) Sadece 150 m2'yi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri,
                Katma değer vergisinden müstesnadır.
                GEÇİCİ MADDE 16 - Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup bu Kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar indirilemeyen vergi tutarı gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Gider olarak yazılan bu vergi tutarı indirim konusu yapılmaz. Temel gıda maddeleri ile ilgili olanlar hariç olmak üzere gider yazılmayan vergi tutarı iade edilmez.
                GEÇİCİ MADDE 17 - Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyanı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.
                Yürürlük:
                MADDE 62 - Bu Kanunun Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe girer.
                Yürütme:
                MADDE 63 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
 
Seri No: 54
(24 Nisan 1996 tarih ve 22620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
 
                Katma Değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylara ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.                 
                A) GÖTÜRÜ VERGİLENDİRME
                3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununda 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile katma değer vergisinde götürü vergilendirme, gelir vergisine paralel bir hale getirilmiş, konu hakkında 48 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır.
                4108 sayılı Kanunla, katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ile götürü usule tabi katma değer vergisi mükelleflerin vergilendirme dönemi cari yıla alınmış ve götürü katma değer vergisi matrahı, götürü gelir vergisi matrahına bağlanmıştır.
                Buna göre, götürü usule tabi olan mükellefler 1996 ve izleyen takvim yıllarına ait götürü gelir vergisi ve götürü katma değer vergisi tarhiyatı için aynı yılın Nisan ayı içinde vergi karnesi ile birlikte vergi dairesine başvuracaklardır. Götürü katma değer vergisinin matrahı, ait olduğu takvim yılı için Gelir Vergisi kanununa göre belirlenen safi kazanç olacaktır. Vergi bu tutara katma değer vergisi genel oranının % 20 eksiği uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. Bu oran, katma değer vergisi genel oranı olan  15'in % 20 eksiği (% 15 - (% 15 x % 20) ) = % 12 olarak uygulanacaktır.
                Öte yandan mükelleflere, bir önceki takvim yılına ait alış ve giderleri ile ilgili olup işletmeleri adına düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergilerinin kısmen indirilmesine de imkan tanınmaktadır.
                Buna göre mükellefler, bir önceki takvim yılındaki alış ve giderlere ait katma değer vergisinin % 30'unu gelir vergisi matrahı esas alınarak hesaplanan katma değer vergisinden indirebilecekler, ancak indirimden sonra kalan tutar, indirimden önceki verginin % 50 sinden az olamayacaktır.
                İndirim hakkından yararlanmak isteyen mükelleflerin 48 seri no. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan "Götürü Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Ait Katma Değer Vergisi Bildirimi"ni doldurmaları gerekmektedir. Vergi dairelerinden temin edilerek kullanılacak olan bu bildirimin ön yüzünde kimlik bilgileri ile matrah ve verginin hesabı, arka yüzünde ise indirime esas belgelerin dökümünün yapılacağı liste yer almaktadır. Söz konusu listenin belgeler için yeterli olmaması halinde arkra yüzün çoğaltılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.
                İndirim imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin, vergilerini tarh ettirmek üzere vergi karnesi ile vergi dairesine başvurduklarında söz konusu bildirimi de aynı anda vermeleri zorunludur. 48 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel tebliğinin B-3 bölümünde belirtildiği üzere, kontrol  amacıyla bildirimde kayıtlı bulunan belgelerin ibrazı istenebilecektir. Bildirimi vermeyen mükellefler, indirim hakkından yararlanamayacaklardır.
                Ancak, bildirimin verilmemesi nedeniyle bir vergi cezasına muhatap tutulmayacaklardır.
                Götürü usule tabi adi ortaklıklarda vergi, ortaklardan her biri adına ayrı ayrı tarh edilecektir. İndirim hakkından yararlanmak isteyen ortaklar, sözü edilen bildirimi ayrı ayrı vereceklerdir. Ancak bildirimin ön yüzünün altındaki boşluğa adi ortaklığın unvanı ile diğer ortakların adları ve vergi numaraları ile ortaklık mukavelesinde belirtilen hisse nispetleri yazılacaktır. Hisse nispetleri belirlenmemişse bu kısım "1/(ortak sayısı)" olarak ifade edilecektir. Örneğin 3 ortaklı bir adi ortaklıkta hisse nispetleri belirlenmemişse bu bölüme "1/3" yazılacaktır.
                Bildirimin arka yüzüne, adi ortaklık adına düzenlenmiş belgelerin tamamı yazılacaktır. İndirime esas olacak toplam tutar ise, bildirimin arka yüzünde yer alan "Hesaplanan KDV" toplamının her bir ortağın hisse nispeti ile çarpılması, hisse belirlenmemişse ortak sayısına bölünmesi ile bulunacaktır. Bildirimin ön yüzündeki 3. satıra bu hesaplama sonucu bulunan tutar yazılacak, indirim ve vergi buna göre hesaplanacaktır.
                ÖRNEK:
                Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde götürü usule tabi olarak faaliyet gösteren hisse nispetleri eşit 2 ortaklı bir adi ortaklıkta, ortaklığın girdiği  dereceye göre belirlenen safi kazanç tutarı 71.000.000 liradır. Bu tutarın % 50 fazlasının ortak sayısına bölünmesi ile her bir ortak için götürü gelir vergisi matrahı (71.000.000 + (71.000.000/2)= 106.500.000/2)= 53.250.000 lira olarak tespit edilmiştir.
                1995 takvim yılında çeşitli oranlarda katma değer vergisine tabi olan alış ve giderlere ait adi ortaklık adına düzenlenmiş belgelerdeki toplam harcama tutarı 250.000.000 lira, bu harcamalara ilişkin olarak ödenen katma değer vergisi ise 30.000.000 liradır.
                İndirim imkanından yararlanmak isteyen mükellefler, bu belgelerin tamamını ayrı ayrı verecekleri bildirime yazacaklardır. Ancak, bildirimin ön yüzünde yer alan 3. satıra bu belgelerde yer alan toplam katma değer vergisi tutarı olan 30.000.000 lirayı değil, bu tutarın ortak sayısı olan 2'ye bölünmesi suretiyle bulunacak olan 15.000.000 lira yazılacaktır.
                Bu bilgilere göre, mükelleflerin her birinin vereceği bildirimin ön yüzündeki "matrah ve Vergi Hesaplama Tablosu" aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.
                1. Götürü Gelir Vergisi Safi Kazanç tutarı                                                                         53.250.000
                2. Götürü Gelir Vergisi Safi Kazancına göre hesaplanan KDV (1x%12)                         6.390.000
                3. Önceki takvim Yılına İlişkin Alış ve Giderlere Ait Hesaplanan KDV Toplamı            15.000.000
                4. İndirim Tutarı (3x%30)                                                                                                 4.500.000
                5. İndirimlerden Sonraki KDV (2-4)                                                                                  1.890.000
                6. Ödenecek Götürü KDV (2x%50)                                                                                  3.195.000
                7. ÖDENMESİ GEREKEN GÖTÜRÜ KDV                                                                         3.195.0000
                B) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE  İLGİLİ KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI
                4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkındaki Kanuna göre, tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin çeşitli nedenlerle geri verilerek bedelinin alınması veya başka bir mal veya hizmet ile değiştirilmesinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ile taksitli ve kapıdan satışlardaki katma değer vergisi uygulaması aşağıda açıklanmıştır.
                1) Satılan Malın İade Edilip Değiştirilmesi Ödenen Bedelin İade Edilmesi, Değer Kaybının Bedelden İndirilmesi:
                3065 sayılı Katma Değer vergisi kanununun 8/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Tüketicinin korunması Hakkındaki kanun kapsamında ödenen katma değer vergilerinin iadesi konusunda aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.
                Tüketiciler tarafından malların iade edilip bedellerinin geri verilmesinin istendiği durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedellerin katma değer vergisi dahil tutarları tüketiciye iade edilecektir. Satıcılar işlemlerinin düzeltilmesi için iade edilen mal nedeniyle gider makbuzu düzenleyecekler ve tüketiciden iade edilen mala ait fatura ve benzeri belgeyi bu makbuz ekinde geri alacaklardır. Gider makbuzunda iade edilen malın katma değer vergisi satış bedelinden ayrı gösterilecek ve bu miktar indirim konusu yapılmak suretiyle işlem düzeltilecektir.
                İade edilen malın yerine aynı veya başka bir malın verildiği durumlarda ise, satıcı tarafından yukarıda sözü edilen işlemlerin yanı sıra bu defa verilen yeni mal için fatura ve benzeri belge düzenleneceği tabiidir. Dolayısıyla iade edilen malların yerine verilen yeni malların değerleri dikkate alınarak belge düzenleneceğinden, iade edilen mallar ile yeni verilen mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme işlemini etkilemeyecektir.
                2) Taksitli Satışlar:
                3065 Sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 24/c maddesinde, vade farkı fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır.
                Buna göre taksitli olarak yapılan satışlarda vade farkı ve faiz dahil toplam tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin malın teslimi anında beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
                Ancak, tüketicinin taksitlerini zamanından önce ödemek suretiyle faizde bir indirime gidilmesi halinde ise, indirilen faiz ve bu faize ait katma değer vergisi satıcı tarafından alıcıya iade edilecek ve yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
                3) Kapıdan Satışlar:
                4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkındaki kanunun 8. maddesinde işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında önceden mutabakat olmaksızın, yapılan değeri bir milyon lirayı aşan, tecrübe ve muayene koşullu satışlar kapıdan satış olarak tanımlanmıştır. Bu tür satışlarda tüketiciye yedi günlük tecrübe muayene sonuna kadar malı kabul veya hiç bir gerekçe göstermeden ret etmek hakkı tanınmıştır.
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 2. maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkına malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi şeklinde tanımlanmıştır.
                Aynı Kanunun 10/a maddesinde ise, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin ifası anında meydana geleceği hükme bağlanmıştır.
                Buna göre, kapıdan yapılan satışlarda mallar üzerindeki tasarruf hakkı tecrübe ve muayene sonucu devredileceğinden, bu kapsamdaki satışlara ait katma değer vergisinin. tecrübe ve muayene sonucu tesliminin yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
                Tebliğ olunur.
               
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No. 55
                Profesyonel sporcuların katıldığı futbol faaliyetleri esas alınmak üzere, bu faaliyetlerin yürütülmesinde taraf olan spor kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün söz konusu faaliyetlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                A) Spor Kulüpleri
                Profesyonel futbol faaliyetleri 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren dernek statüsündeki kuruluşlar ya da kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri eliyle gerçekleştirilmektedir. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 27. maddesi ile Profesyonel takımlarını Türk Ticaret Kanununa göre kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler. Bunun sonucu olarak profesyonel futbol faaliyetlerinin anonim şirket statüsündeki kuruluşlarca yapılması da mümkündür.
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
                Aynı maddenin 1/3-g fıkrasında ise, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
                Bu maddelerde hükme bağlandığı üzere dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyetleri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait veya tabi olan müesseselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetlerinin vergiye tabi olduğu belirlenmiştir. Bu belirleme gereği yukarıda belirtilen idman ve spor müesseselerine sahip dernekler ile kamu idare ve müesseseleri bu statüleri ile verginin mükellefi olmayıp, yalnızca bu müesseselere ait veya tabi olan iktisadi işletmeleri nedeni ile mükelleftirler. Anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesi gereğince vergiye tabi olduğu ise açıktır.
                Spor kulübü dernekleri amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren müesseselere sahiptirler. Bir iktisadi işletme niteliğinde olan profesyonel futbol şubeleri ile, sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri, yapılan açıklamalar çerçevesinde katma değer vergisinin konusuna girmektedir.
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesine göre, profesyonel futbol şubelerinin katma değer vergisi kapsamına giren teslim ve hizmetleri aşağıda sayılmıştır.
                - Maç hasılatları,
                - Spor toto-loto ve loto gol isim hakkı gelirleri,
                - Spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı,
                - Yayın hakkı gelirleri,
                - Reklam gelirleri,
                - Diğer gelirler,
                Ticari nitelikten ziyade faaliyetin zorunlu bir unsuru olarak yapılan futbolcu transferleri ile kiralamaları karşılığı kulüplerce elde edilen bedeller Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesi kapsamında sayılamayacağından verginin konusuna girmemektedir.
                Söz konusu faaliyetlerin vergilendirilmesi ile ilgili olarak uygulamada tereddüde düşüldüğü anlaşılan konular aşağıda açıklanmıştır.
                Profesyonel sporcuların katıldığı futbol faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen biletler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olacak ve bilet bedeli katma değer vergisi dahil olarak belirlenecektir.
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde vergiyi doğuran olayın, bu belgelerin düzenlenmesi ile meydana geldiği hükme bağlanmıştır.
                Kanunun 20/1. maddesinde ise, teslim ve hizmet işlerinde katma değer vergisinin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu belirtilmiştir.
                Buna göre, profesyonel futbol şubelerinin teberrulu, sezonluk bilet ve giriş kartlarının toplam satış bedeli katma değer vergisine dahil olarak belirlenecek ve bunların satışının yapıldığı vergilendirme döneminde beyan edilecektir.
                Profesyonel futbol şubelerinin yukarıda sayılan spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı, spor toto-loto, lotogol isim hakkı, yayın hakkı, reklam, ve benzeri gelirleri ile spor kulüplerinin spor okul ve kurs, lokal, sosyal tesis, otopark, spor sahaları, sağlık, plaj tesisleri işletmek gibi faaliyetlerine ticari faaliyet kapsamında katma değer vergisi uygulanacaktır.
                Aynı Kanunun 17/2-b fıkrasında ise, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisine tabi olmadığı hükme bağlanmıştır.
                Buna göre, söz konusu madde kapsamına giren profesyonel spor faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen serbest giriş kartlarına katma değer vergisi uygulanmayacak, ancak bunun dışında kalan kartlara ise Kanunun 27/1. maddesi gereğince emsal bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.
                Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin F/2 bölümünde, reklamı alanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin olmaması durumlarında, reklamı verenlere sorumluluk uygulaması öngörülmüştür.
                Ancak, profesyonel futbol şubeleri yukarıda yer alan faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olduklarından, doğrudan kendilerine verilen reklam hizmetlerine ait katma değer vergisi genel esaslara göre spor kulüpleri tarafından beyan edilecek, dolayısıyla sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacaktır. Yayın hakkı ve reklam hizmetleri karşılığı elde edilen gelirlere ait katma değer vergisi, bu hizmetlerin yapılmasından önce fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmiş olması halinde düzenlendiği vergilendirme dönemi, aksi halde hizmetin gerçekleştiği her bir vergilendirme dönemi itibariyle hesaplanıp beyan edilecektir.
                B) Türkiye Futbol Federasyonu
                Profesyonel futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, milli ve milletlerarası kaidelerin ve her türlü talimatın uygulamasını sağlamak, Türkiye'yi futbolla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, yurt içi ve dışı futbol faaliyetleri ile milli karşılaşmalar nedeniyle her türlü düzenlemeyi yapmak üzere 17.6.1992 tarih ve 3813 sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu kurulmuştur.
                Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol faaliyetlerini düzenleme hizmeti karşılığında maç hasılatlarından, spor toto-loto, loto gol gelirlerinden pay almakta ve ayrıca milli maç hasılatları ile yayın ve reklam gelirleri elde etmektedir.
                Söz konusu faaliyetler iktisadi işletme kapsamına girdiğinden, bu faaliyetler için katma değer vergisi hesaplanacak ve futbol federasyonu tarafından beyan edilip ödenecektir. Federasyon aldığı paylar için ilgili kuruluşlara (maç hasılatları için kulüplere, spor toto-loto, loto gol payı için Teşkilat Müdürlüklerine v.b.) fatura ve benzeri belge düzenleyecek, milli maç hasılatlarını ise giriş biletleri ile belirleyecektir.
                C) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
                Profesyonel futbol maçları genellikle mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan statlarda oynanmaktadır. Kanun gereği kulüplere tahsis edilen veya kiraya verilen statlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ödenen kira veya tahsis bedelleri katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak statlardaki büfe ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi veya işletilmesi işleminin ticari organizasyon oluşturması nedeniyle katma değer vergisine tabi olduğu açıktır.
                D) Defter Tutma ve Belge Düzenleme
                Yukarıda sayılan kuruluşlardan vergiye tabi mal teslimi ve hizmet ifalarında bulunanlar katma değer vergisi mükellefiyetlerini tesis ettirmek ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutmak ve belge düzenlemek zorundadırlar.
                E) İndirim
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1. maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin vergilerin indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.
                Buna göre, spor kulüplerinin iktisadi işletmelerinin, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor müdürlüklerinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, sadece vergiye tabi işlemler için yüklenilen katma değer vergilerinin indirilmesi mümkündür. Dolayısıyla adı geçen kurum ve kuruluşların vergiye tabi olmayan işlemleri nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin indirim konusu yapılması söz konusu olmayıp, bu vergilerin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.
                Ancak, vergiye tabi olan veya olmayan işlemler için birlikte yapılan ayrılması mümkün olmayan ortak harcamalara ilişkin katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecektir.
                Bu açıklamalar çerçevesinde spor kulüpleri, tamamen amatör spor faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları harcamalar için ödedikleri katma değer vergilerini indirim konusu yapamayacaklardır. Ancak, şirket olarak faaliyet gösteren ve tüm faliyetleri ticari nitelikte sayılan spor kulüpleri böyle bir ayrım yapmaksızın, amatör spor faaliyetlerine ait yüklendikleri katma değer vergilerini de indirebileceklerdir.
                Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Spor Müdürlükleri ise tahsil ettikleri katma değer vergilerinden sadece vergiye tabi işlemleri nedeniyle yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabileceklerdir.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
Seri No: 56
(13 Ağustos 1996 tarih ve 22726 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği, kullandığı veya kullananlardan mal aldığı konusunda hakkında rapor bulunan mükelleflere ilişkin iade ve mahsup uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar yeniden belirlenmiştir.
                Sahte veya muhteviyatı itibariye yanıltıcı belge düzenleyenler, kullananlar ile bu neviden belgeleri kullananlardan mal alımları nedeniyle müteselsil sorumluluk çerçevesinde haklarında rapor bulunan mükelleflerin, konu ile ilgili ihtilaf çıkarıp çıkarmamalarına bakılmaksızın söz konusu raporlara istinaden tarh edilen vergi ve buna bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme zammını ödemeleri koşuluyla teminatları paraya çevrilmeyecektir.
                Bu şekilde hareket edenlerden,
                - Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan veya bunlardan mal alan mükelleflerin, herhangi bir olumsuz rapor bulunmayan dönemlere ait iade ve mahsup talepleri yeni bir olumlu rapor beklenilmeden indirimli teminat uygulamasından yararlananlar için % 10, diğerlerinde ise % 100 teminat alınmak suretiyle yerine getirilecektir.
                - Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerin diğer dönemlere ait iade ve mahsup talepleri ise olumlu bir rapor (Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu dahil) düzenleninceye kadar indirimli  teminat uygulamasından yararlananlar için % 100, diğerlerinde % 200 teminat karşılığında yerine getirilecektir. Olumlu rapor düzenlenmesi halinde ise, diğer dönemler için indirimli teminat uygulamasından yararlananlarda % 10, diğerlerinde % 100 teminat karşılığında iade ve mahsup uygulamasına dönülecektir.
                Tebliğ olunur.        
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
(Seri No: 57)
                3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49. maddesine 3986 sayılı Kanunla eklenen ikinci fıkra hükmü uyarınca, kalkınma planları ve yıllık programlara göre Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup, yatırım teşvik belgelerinde yer alan yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi , bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmektedir. Madde hükmü çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan müşterek belirlemeye göre, 3986 sayılı Kanun yayım tarihi olan 7.5.1994 tarihinden sonra alınan teşvik belgelerinde yer alan mallardan ithalde katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak olanlar, 42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.
                Konunun Bakanlığımız ve Hazine Müsteşarlığı tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucunda ithalde katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak teşvikli yatırım malları kapsamından "Şehir içi yolcu taşıma hizmetlerinde kullanılan otobüs"lerin çıkarılması uygun görülmüştür. Bu belirlemeye göre söz konusu taşıtların; Hazine Müsteşarlığınca verilen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki global listede yer alması, henüz fiili ithali yapılmamış veya katma değer vergisi ödenmemiş olması şartıyla, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren ithali, katma değer vergisi ertelemesinden yararlanabilecektir. Teşvik belgesinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce veya daha sonra alınmış olması durumu değiştirmeyecektir.
                Ayrıca bu Tebliğin yayım tarihine kadar söz  konusu araçlar için ithalde ödenen katma değer vergisinin iadesi söz konusu olmayacaktır.
                Diğer taraftan teşvik belgesi kapsamında olup, İthalat Rejimine istinaden ithalatı gerçekleştirilen yatırım mallarına ilişkin olarak verilen teminatların çözümü işleminde, vergi dairelerince çeki listesinin bulunmadığı hallerde global liste esas alınacaktır.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
(Seri No: 58)
(7 Aralık 1996 tarih ve 22840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylara ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                A. TEVKİFAT UYGULAMASI
                1. Hurda Metal Teslimleri İle Fasın İşlerde Tevkif atın Kapsamı
                Hurda gemilerden sökülen saç aksamın, sökenler tarafından tesliminde tevkif at uygulanmayacaktır. Ancak hurda gemi saçlarının sonraki safhalarda el değiştirmeleri ile ilgili tevkif at uygulamasına genel esaslar çerçevesinde devam edilecektir.
                Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason olarak yaptırılan yıkama işleri, prensip olarak tevkif at uygulamasına tabidir. Ancak yıkama işinde kullanılan kimyevi maddelerin fason imalatı yapanlar tarafından temin edilip kullanılmaları halinde uygulanmayacak, bu kimyevi maddelerin fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara verilmesi halinde tevkif at yapılacaktır.
                Fason olarak yaptırılan kapitone işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyafla birlikte tül veya tela tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın, elyaf ile birlikte tül veya kapitone tatbik edildiği hallerde elyaf ile tül veya elyaf ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yapanlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkif at uygulanacak, astar hariç yukarıda sayılanların fason iş yapanlarca temin edilip kullanılması halinde ise tevkif at uygulanmayacaktır.
                2. Matrahta Değişiklik ve Malların İadesi Halinde Tevkif at Uygulaması:
                Katma Değer Vergisi kanununun 35. maddesinde "malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrah da değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şarttır" hükmü yer almaktadır.
                Buna göre; 51 ve 53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde tevkif at kapsamına alınan tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işler ile hurda metal teslimlerinde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
                a) Mal iadeleri:
                Bu durumda düzeltme işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkif ata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.
                ÖRNEK: Hurda metal toptancısı (A) 1996/Nisan döneminde madeni eşya üreticisi (B)'ye 100.000.000 liralık hurda metal teslim etmiş, hesaplanan 15.000.000 liralık katma değer vergisinin 5.000.000 liralık kısmı, hurda metal toptancısına ödemiş ve onun tarafından beyan edilmiş, 10.000.000 liralık kısmı ise madeni eşya üreticisi tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir. Madeni eşya üreticisi, hurda metal toptancısına ödediği 5.000.000 lira ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği 10.000.000 lirayı ilgili dönemlerde indirim konusu yapmıştır.
                Söz konusu hurda metal 1996/Haziran ayında hurda metal toptancısına iade edilmiştir.
                Bu durumda madeni eşya üreticisi, hurda metal toptancısından 105.000.000 lira geri alacak, iadenin gerçekleştiği dönemde, 5.000.000 lirayı 1 No. lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.
                Hurda metal toptancısı ise, aynı dönemde 5.000.000 lirayı 1 No. lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
                Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında katma değer vergisinin sadece tevkif ata tabi tutulmayan 5.000.000 liralık kısmı için düzeltme işlemi yapılacak, tevkif ata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen indirim ve indirim konusu yapılan tutarlar için düzeltme kaydı yapılmayacaktır.
                b) Matrahta Değişiklik:
                Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkif ata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak  fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması ve hesaplanan katma değer vergisi üzerinden 51 ve 53 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde belirtildiği şekilde tevkif at uygulaması gerekmektedir.
                Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanması, hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkif ata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı üzerinden yukarıda (A/2-a) bölümünde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır.
                ÖRNEK:
                Konfeksiyon toptancısı (A)'dan parçası 100.000 liraya, 1.000 parçalık fason iş siparişi alan imalatçı (B), 1996/Nisan döneminde bu işle ilgili olarak 100.000.000 liralık fatura düzenlenmiş, faturada gösterilen 1.000.000 liralık katma değer vergisinin 5.000.000 lirası imalatçıya ödenmiş, 10.000.000 liralık kısmı ise toptancı tarafından tevkif ata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
                İmalatçı bu siparişin 200 adetlik kısmını zamanında teslim edemediğinden bedelde 20.000.000 liralık bir azalma meydana gelmiştir.
                1996/Mayıs döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmektedir.
                Buna göre imalatçı, toptancıya 20.000.000 lira ile birlikte bu tutara ait 3.000.000 liralık katma değer vergisinin tevkif ata tabi tutulmayan 1.000.000 lirasını (toplam 21.000.000 lira) iade edecek, 1996/Nisan döneminde beyan ettiği  1.000.000 lirayı 1996/Mayıs dönemine ait 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
                Toptancı ise 1996/Nisan döneminde indirim konusu yaptığı 1.000.000 lirayı, 1996/Mayıs döneminde 1 no. lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edecektir.
                Toptancının bu fason sipariş nedeniyle tevkif ata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 20.000.000 liraya isabet eden kısmı olan 2.000.000 lira, aynı zamanda indirim konusu yapıldığından, bir düzeltme işlemine konu olmayacaktır.
                3. Mahsuben İade
                53 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin D/4-b bölümünde, hurda metal alımlarından doğan iade alacaklarının mahsuben talep edilmesi halinde, 15.000.000 lirayı aşmayan taleplerin teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın 15.000.000 lirayı aşan mahsup taleplerinin ise Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporunun ibraz edilmesi şartına bağlı olarak teminat aranılmaksızın yerine getirileceği açıklanmıştır.
                Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, hurda metal teslimlerinde tevkif at uygulamasından doğan iade alacaklarının mahsuben talep edilmesi halinde, beyannamelerin ve diğer ilgili belgelerin verilmesi şartıyla, teminat ve inceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu aranılmaksızın mahsup taleplerinin yerine getirilmesi uygun görülmüştür.
                4. Hurda Metal İhracında İade Uygulaması:
                Satın aldıkları hurda metalleri ihraç eden mükelleflerin bu ihracat işlemlerinden doğan iade alacaklarının nakden iadesinde aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.
                İhracatçı mükellefler satın aldıkları hurda metal nedeniyle hesaplanan verginin 2/3 ünü sorumlu sıfatıyla beyan etmekte, 1/3'ünü ise satıcıya ödemektedirler. İhracat dolayısıyla yüklenilen vergilerden, mal alımına ait olanlar bu ikisinin toplamından oluşmaktadır.
                İhracatçı mükelleflerin, hurda metal ihracatı nedeniyle doğan ve nakden talep edilen iade alacaklarının, ihraç malının satın alınması sırasında tevkif ata tabi tutulup sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiye ait kısmı, inceleme raporu ve teminat aranmadan iade edilecektir. Ancak bu iade işleminin yapılabilmesi için tevkif at uygulaması ve ihracat istisnası ile ilgili olarak Genel Tebliğlerde belirtilen belgelerin ibrazı şarttır.
                İhraç edilen hurda metal nedeniyle satıcıya ödenen katma değer vergisi ile diğer gider ve harcamaların bu ihracata isabet eden kısma ait olup nakden talep edilen vergiler ise 100.000.000 lirayı aşmaları halinde teminat ve inceleme raporu aranmadan, 100.000.000 lirayı aşmaları halinde Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibraz etmeyenler için aşan kısmın yarısı kadar teminat karşılığında iade edilecektir. Teminat karşılığı iadelerde teminat, inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
                5. Tevkif at Uygulamasına İlişkin Listelerin Tasdiki
                53 Seri No. lu katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B bölümünde, birden fazla kişi veya kuruluşa tevkif at uygulayan mükelleflerin, 2 no.lu beyannameye tevkif at uyguladıkları kişi veya kuruluşların dökümünü gösteren bir liste ekleyecekleri, bu listenin işletme yetkilileri ile birlikte tam tasdik sözleşmesi yapılan yeminli mali müşavir, tam tasdik sözleşmesi olmayan hallerde muhasebeye ilişkin işlemleri yürüten serbest muhasebeci mali müşavir, bunların bulunmaması halinde sadece işletme yetkilileri tarafından tasdik edileceği açıklanmıştır.
                Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, söz konusu listenin sadece işletme yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri kullanılarak ve düzenleme tarihi de belirtilerek imzalanmak suretiyle tasdik edilmesi yeterli görülmüştür.
                B. İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞLAR
                48 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D/3) bölümünde; İcra Dairelerince bir ay içinde yapılan satışlara ait bilgileri gösteren bir Bildirimin izleyen ayın sonuna kadar vergi dairesine verileceği, Bildirimin uygulanacağı belirtilmiştir.
                Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda sözü edilen Bildirimin süresi içinde vergi dairesine verilmemesi halinde, Vergi Usul Kanununun 32-II/7 nci maddesine göre II. derece usulsüzlük cezası uygulanması uygun görülmüştür.
                C. İADE EDİLECEK VERGİLERİN HESABI
                Bilindiği gibi, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna ile diplomatik istisna uygulaması, verginin teslimi sırasında tahsil edilip gerekli şartların yerine getirilmesinden sonra alıcıya geri verilmesi şeklinde yürütülmektedir.
                Satıcılar bu işlemlerle ilgili olarak tahsil ettikleri vergileri teslimin yapıldığı dönemde beyan etmekte, verginin alıcıya intikal ettirildiği dönemde ise daha önce beyan edilmiş olan bu tutar, katma değer vergisi beyannamesinin 54. satırında indirim konusu yapılmaktadır.
                Bu işlemler nedeniyle iade talep edecek olan mükelleflerin beyannameye ekli Bildirimi doldurmaları gerekmektedir. İade hakkı, verginin satıcı tarafından yolcu istisnasında alıcıya, diplomatik istisnada temsilciliklere intikal ettirildiği dönemde doğmaktadır. Mükelleflerin iade taleplerini de bu dönemde yapmaları gerekmektedir.
                39 ve 52 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde iade ile ilgili Bildirim doldurulurken Bildirimin 81 ve 83. satırlarına işlem bedellerinin, 82 ve 84. satırlarına ise bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin yazılacağı belirtilmiştir.
                Konunun yeniden değerlendirilmesi sonunda, Bildirimin 82 ve 84. satırlarına istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin değil, alıcı veya temsilciliklere intikal ettirilen (iade edilen) vergi tutarının yazılması uygun görülmüştür.
                Buna göre, verginin alıcı veya temsilciliklere intikal ettirildiği dönemde Beyannamenin 4. satırında indirim konusu yapılan tutarlar, aynen Bildirimin 82 ve 84. satırına da yazılacak, iade edilecek vergi bu bilgilere göre hesaplanacaktır.
                D. GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN İBRAZI
                İhracat İstisnası ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Genel Tebliğlerdeki açıklamalara göre, istisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin gümrük çıkış beyannamelerinin (1.1.1996 tarihinden itibaren gümrük beyannamesi ismi ile kullanılmaktadır) aslı veya noter onaylı örneğini vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.
                Vergi Dairesine ibraz edilecek gümrük çıkış beyannamesi örneklerinin Noterler yanında yeminli mali müşavirlerce de tasdik edilebilmesi uygun görülmüştür.
                Tebliğ olunur.
.
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
(Seri No: 59)
(28 Aralık 1996 tarih ve 22861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi iade ve mahsup işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslarla ilgili olarak aşağıdaki uygulamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                A - İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN                                                                     YAPILACAK İADELERDE SINIR:
                Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 52 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Katma Değer Vergisi Kanununa göre İade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar:
                1 - İhracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde 100 milyon liradan 200 milyon liraya
                2 - Transit ve Türkiye ile Yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 50 milyon liradan 100 milyon liraya
                3 - Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 15 milyon liradan 30 milyon liraya,
                yükseltilmiştir.
                Ayrıca bu tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna uygulamasına ilişkin olarak 51 Seri No. lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin I/F bölümünde belirlenen alt sınırın 10 milyon liraya yükseltilmesi uygun görülmüştür.
                Diğer Taraftan Katma Değer Vergisi kanuna göre yapılacak iadelerde daha önce yayımlanmış Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde tespit edilen usul ve esasların uygulanmasına aynen devam edilecektir.
                B - ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA NEDENİYLE  DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ           İADE ALACAKLARININ MAHSUBU:
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanununun 13/b maddesi uyarınca deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş bulunmaktadır. Bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen vergiler Kanunun 32 inci maddesi çerçevesinde mükelleflere iade edilecektir.
                Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 52 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Kanunun 13/b maddesinde belirlenen istisna kapsamındaki işlemler nedeniyle doğan katma değer vergisi iade alacaklarının, mükelleflerinin kendi vergi borçlarına mahsubu işleminde teminat ve inceleme raporu aranma şartının kaldırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda yapılacak mahsup işlemlerinde, istisnadan kaynaklanan katma değer vergisi iadeleri için daha önce aranılan belgelerin vergi dairesine ibraz edileceği tabiidir.
                C - TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞÜ:
                Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğle belirlenen yeni sınırlar ve kanunun 13/b maddesine ilişkin işlemler nedeniyle doğan katma değer vergisi iadelerinin mükelleflerin vergi borçlarına mahsubunda teminat ve inceleme raporu aranmaması yolundaki uygulama, incelenmesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.
                İncelenmesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elemanınca gerek görülmesi halinde, bu Tebliğle getirilen düzenlemelere bağlı kalmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
                Tebliğ olunur.
               
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
(Seri No: 60)
(7 Şubat 1997 tarih ve 22901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
 
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. fıkra hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
                1. Diplomatik İstisnadan Yararlanacak Alıcılar:
                İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları faydalanabileceklerdir.
                Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel de diplomatik istisnadan yararlanabilecektir.
                2. Diplomatik İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler:
                İstisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek ve Dışişleri Bakanlığı'nca temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilecektir.
                Ancak, akaryakıt teslimleri için bu Tebliğde öngörülen usul ve esaslar geçerli değildir.
                3. Diplomatik İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar:
                Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinin tamamı 1 Temmuz 1997 tarihine kadar istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.                
                Ancak, 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren ise diplomatik istisna kapsamındaki satışların sadece vergi dairelerinden izin almış gerçek usulde  katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılması gerekmektedir.
                4. Diplomatik İstisnadan Faydalanacak Asgari Tutar:                      
                Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ve bu miktar istisna belgesinde belirtilecektir.               
5. Diplomatik İstisna Uygulaması:
                Diplomatik istisna kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, söz konusu istisna belgesine dayanılarak katma değer vergisiz olarak yapılacaktır. Dolayısıyla satıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilecek, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışında düzenlenen faturada katma değer vergisi hesaplanmayacak ve alıcıdan tahsil edilmeyecektir. Bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı sıra uyruğu, belgenin tarih ve numarası ile kimlik kartının numarası yazılacaktır.
                6. Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı ile İndirilmeyen Verginin Satıcıya İadesi:
                Diplomatik istisna kapsamında işlem yapan satıcıların beyanı ve indirilemeyen vergilerin iadesine ilişkin işlemlerde daha önce 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/6. bölümünde yapılan açıklamalar esas alınacaktır.
                Ancak, diplomatik istisna kapsamında işlem yapan mükellefler, katma değer vergisi beyannamelerine temsilcilik ve mensuplarına katma değer vergisi hesaplamadan düzenledikleri faturaların fotokopilerini veya bu faturalara ait listeyi eklemeleri gerekmektedir.
                7. Yürürlük:
                Bu tebliğle öngörülen diplomatik temsilcilik ve mensuplarınca katma değer vergisi ödenmeksizin mal ve hizmet alımı yapılması şeklindeki diplomatik istisna uygulamasına, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlanılacaktır.
                Diğer taraftan, diplomatik temsilcilik ve mensuplarınca katma değer vergisi ödenmek ve daha sonra kendilerine iade edilmek şeklinde uygulanan 52 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esasların bu Tebliğin yayımı tarihine kadar yapılan mal ve hizmet alımları için uygulamasına devam edilecektir.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi  Genel Tebliği
(Seri No: 61)
(1 Mart 1997 tarih ve 22920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesinde Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmış e bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, aynı maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre istisna, verginin satış sırasında tahsil edilip, malın yurt dışına çıkarılışını müteakip alıcıya iade edilmesi şeklinde uygulanmaktadır.
                Ayrıca, Bakanlığımıza intikal eden olayların değerlendirilmesi sonunda, 306 sayılı Kanunun 11/2 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeye gerek duyulmuştur.
                1. Vergi dairesine başvurarak "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi" (kısaca "İstisna Belgesi" olarak anılacaktır) alan mükellefler, bu tür satışlarını katma değer vergisi tahsil etmeden yapabileceklerdir.
                2. İstisna Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
                a) Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmak.
                b) Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor yazılmış olmamak.
                Bu şartları taşıyan mükelleflerin yapacakları başvuru vergi dairesince değerlendirilerek durumu uygun görülenlere İstisna Belgesi verilecektir.
                3. İstisna Belgesini sahip mükellefler, 43 Seri. No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde tarif edilen Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yaptıkları satışlarda aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde katma değer vergisi tahsil etmeden işlem yapabileceklerdir.
                a) Yapılan mal satışlarının faturada gösterilen vergisiz bedelleri toplamının 25.000.000 liranın üzerinde olması gerekmektedir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.
                b) Bu kapsamdaki satışlarda şekil ve muhtevası Maliye Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenen bu Tebliğ ekindeki örneğe uygun "Özel Fatura"nın kullanılması, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. Özel Fatura  nüsha olarak düzenlenecek, 1 inci nüshası alıcıya verilecektir. 2, 3 ve 4 üncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında onaylatılacaktır, 5  inci nüsha ise satıcıda kalacaktır.
                c) Satış bedeline ait döviz, bankalara veya özel Finans Kurumlarına satılacak ve buna ilişkin olarak düzenlenecek döviz alım belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, ilgili döneme ait katma değer vergisi beyannamesine eklenecektir.
                d) Satın alınan malların satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek gümrük kapılarından yurt dışına çıkarılması ve bu gümrük kapılarında onaylatılan Özel Faturaların çakış tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde satıcıya intikal etmiş olması gerekmektedir.
                Belirlenecek gümrük kapılarında gümrük görevlilerinin yanı sıra İl Defterdarlıklarınca görevlendirilecek vergi denetmeni veya bir Maliye memuru da bulunacaktır.
                İstisna Belgesine sahip mükelleflerce satılan malların, Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen kapılarda Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı görevlilerine gösterilmesi ve bu mallara ait Özel Faturanın 2, 3 ve 4 üncü nüshalarının her iki görevli tarafından da onaylanması gerekmektedir.
                Bu şekilde onaylatılan Özel Faturaların 2 nüshası gümrük görevlilerine teslim edilecek, 4 üncü nüshası ise çıkış tarihini izleyen 1 ay içinde satıcıya intikal ettirilecektir.
                Gümrükte onaylatma işinin satıcılar tarafından yaptırılması esas olmakla birlikte, alıcıların da Özel Faturanın 2, 3 ve 4 üncü nüshalarını onaylatıp 4 üncü nüshayı satıcıya intikal ettirmesi mümkündür. Ayrıca, kargo ile yapılan mal göndermelerinde taşıyıcı firma, birden fazla satıcıya ait özel Faturaları onaylatarak satıcılara intikal ettiremeyeceklerdir.
                4. Bu kapsamda yapılan satışlar, ihracat istisnasına ilişkin esaslar çerçevesinde beyan edilecektir. Buna göre, Türkiye'de ikamet etmeyenlere 1 ay içinde yapılan satışların toplam bedeli, beyannamenin 24. satırına  dahil edilecektir.
                Bu satışlardan en geç beyanname verme süresinin son gününe kadar  faturaları gümrükte onaylatılarak satıcılara intikal ettirilenler, bu süre içinde döviz alım belgesi de temin edilmek şartıyla, aynı beyannamenin ihracat istisnasına ait 25. satırında gösterilerek katma değer vergisi matrahından indirilecektir. Bu döneme ait beyannameye, gümrükte onaylanan Özel Faturaların tarih, sıra ve seri numaraları ile tutarlarını ihtiva eden bir listenin yanı sıra bu tutarlara ait döviz belgeleri de eklenecektir. Liste işletme yetkililerince kaşe ve imza tatbiki suretiyle onaylatılacaktır.
                Bu satışların bünyesine giren vergiler, indirimin mümkün olmaması halinde, bu Tebliğin 6. bölümündeki açıklamalara uyulmak şartıyla genel esaslar çerçevesinde mükellefe nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade için "İade Hakkı Doğuran İşlemlere ve ihraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim"in doldurulması gerekmektedir. Bildirimin 71. satırına istisna kapsamındaki satışlara ait bedeller, 72. satırına ise bu satışların bünyesine gören vergiler yazılacak, bildirimin diğer satırları bu bilgilere göre doldurulacaktır.
                Türkiye'de ikamet etmeyenlere Özel Fatura düzenlenerek vergi tahsil edilmeden yapılan satışlardan beyanname verme süresi içinde döviz alım belgesi temin edilmeyen ve gümrükte onaylanmış Özel Faturası İntikal etmeyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
                - Bu satışlara ait bedeller, satışın yapıldığı dönem beyannamesinin 24. satırına dahil edilecek, ancak 25. satırında matrahtan düşülmeyecek, böylece üzerlerinden vergi hesaplanacaktır.
                 - Bu satışlara ait Özel Faturanın, Bu Tebliğin (3/d) bölümünde belirtilen süreler ve esaslar çerçevesinde gümrükte onaylatılıp, satıcıya intikal etmesi halinde, istisna kapsamında işlem yapılabilecektir. İstisna, onaylı Özel Faturanın satıcıya intikal ettiği dönemde uygulanacaktır. Bu dönem beyannamesinin 4. satırına, onaylı Özel Faturalarda gösterilen her mal için ait oldukları oranlara göre hesaplanacak katma değer vergisi, indirim olarak yazılacaktır. Fatura bedelleri bu dönem beyannamesinin 24 ve 2. satırlarına yazılmayacaktır.
                Bu kapsamdaki satışlarda iade hakkı, gümrükte onaylanmış Özel Faturanın satıcıya intikal ettiği dönemde doğmaktadır. Bu dönemde beyannameye ekli Bildirimin 71. satırına bu kapsamdaki satışların toplam bedeli, 72. satırına ise beyannamenin 4. satırında gösterilen  tutar yazılacaktır. Beyannameye bildirim ile birlikte, bu kapsamdaki satışlara ait onaylı Özel Faturaların gösterildiği bir liste eklenecektir. Listenin yukarıda anlatıldığı şekilde onaylanması gerekmektedir. İade, bu Tebliğin 6. bölümündeki açıklamalara uyulmak şartıyla genel esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
                5. Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi alan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, 3065 sayılı Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında işlem yapılabilecektir.
                İhraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması ile ilgili olarak önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar, İstisna Belgeli satıcılara yapılan ihraç kaydıyla teslimler bakımından da geçerlidir. Ancak, İstisna Belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen Özel Fatura nüshasının işlemleri için, gümrükte tasdik edilen Özel Fatura nüshasının aslı veya noter ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış örneği ibraz edilecektir.
                6. İstisna Belgeli satıcıların Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapacakları istisna kapsamındaki teslimlerden doğacak katma değer vergisi iade alacakları, öncelikle mükellefin kendi vergi borçlarına mahsup edilecek, mahsup edilecek vergi olmaması veya iade alacağının tamamını karşılamaması halinde nakden iade yapılabilecektir.
                İstisna Belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanlar lehine doğacak katma değer vergisi iade alacaklarının ise nakden iadesi mümkün değildir. Bu iade alacakları ancak mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsup edilebilecektir.
                7. Bu tebliğdeki düzenlemelerle ilgili olarak açıklayıcı bir örnek aşağıda yer almaktadır.
                ÖRNEK:
                Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi alan mükellef (A)'nın Mart 1997 dönemindeki işlemleri aşağıdadır.
                - Yurtiçi satışlar ...................................................................................................................150.000.000
                - Türkiye'de ikamet etmeyenlere bu Tebliğ  uyarınca vergi tahsil edilmeden
   Özel Fatura ile yapılan satışlar ........................................................................................600.000.000
                - Vergi tahsil edilmeyen satışların  bünyesine giren ergiler ...........................................60.000.000
                - Önceki dönemden devreden indirilebilir vergi ..............................................................24.000.000
                - Bu döneme ait indirilebilir vergi ......................................................................................86.000.000
                Türkiye'de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan satışların 500.000.000 liralık kısmına ait onaylı Özel Faturalar ve döviz alım bedelleri 2 Nisan 1997 tarihine kadar temin edilmiştir. Bu satışların bünyesine giren vergi 50.000.000 lira olarak hesaplanmaktadır.
                Bu bilgilere göre mükellefin Mart 1997 dönemine ait beyannamesinin 24, satırında 750.000.000 lira, 25. satırında ise 500.000.000 lira yer alacaktır. Aynı dönemde mükellefin sonraki dönemlere devreden vergisi (62. satır) 72.500.000 lira olarak hesaplanacaktır.
                Bu mükellefin Mart 1997 dönemine ait Katma Değer vergisi beyannamesine ekli bildirim ise aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.
                71. satır: 500.000.000
                72. satır:   50.000.000
                Bildirimin diğer satırları ve Beyanname, bu bilgiler dikkate alınarak 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde doldurulacaktır.
                Mart 1997 döneminde Türkiye'de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan ve 25 Nisan 1997 tarihine kadar döviz alım belgesi ile onaylı Özel Faturaları temin edilmeyen 100.000.000 liralık satış bu dönemde istisna kapsamına dahil edilmemiştir.
                Bu satışlara ait Özel Faturaların Mayıs ayı içinde gümrükte onaylayıp satıcıya intikal etmesi halinde, mayıs 1997 dönem beyannamesinin 4. satırına 15.000.000 (satılan malların genel vergi oranına tabi mallardan oluştuğu varsayılmaktadır) lira, 71. satırına 100.000.000 lira, 72. satırına 15.000.000 lira yazılacaktır. Beyannamenin 24 ve 2. satırlarına bu satışlar dahil edilmeyecektir.
                8. İstisna Belgesine sahip satıcıların, Türkiye'de ikamet etmeyenlere, 43. Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalara göre vergi tahsil ederek istisna kapsamında satış yapmaları da mümkündür.
                Tebliğ olunur.
 
TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE
DÖVİZ KARŞILIĞI SATIŞLARDA
KATMA DEĞER VERGİSİ İHRACAT İSTİSNASI
 
İ Z İ N   B E L G E S İ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Tarih:
                                                                                                                                                                            Sıra No:
 
İZİN BELGESİ VERİLEN SATICININ             :                                                        
ADI, SOYADI (UNVANI)                                    :             
ADRESİ                                                                :   
VERGİ DAİRESİ                                                  :
VERGİ NUMARASI                                              :                             
FAALİYET KONUSU                                            :
 
                Yukarıda kimlik bilgileri yer alan satıcının, ..................................... tarihli başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu, 3065 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan 62 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki şartları haiz olduğu belirlenmiş ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı satışlarda katma değer vergisi ihracat istisnası uygulaması kapsamında işlem yapmak üzere bu izin belgesi verilmiştir.
 
................................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ
             
                Adı Soyadı                                             Mühür                                                    İmza
 
(Yukarıdaki belge 17 x 25 cm ebadında düzenlenecektir.)
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 62
(2 Nisan 1997 tarih ve 22952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                A - İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketleri"ne ve Özel Finans Kurumlarınca İhracatçı Firmalara İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması ile Müteselsil Sorumluluk:
                3065 sayılı katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi hükmü gereğince imalatçılar tarafından ihracatçılara ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde tecil-terkin uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer ergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki imalatçı tanımına girmeye mükelleflerin. Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler ile Özel Finans Kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimlerinin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması. Kanunun 11/2. Maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
                Tecil-terkin uygulaması ile ilgili olarak daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar bu Tebliğle getirilen ihraç kaydıyla teslimler için de aynen geçerli olup, her bir teslime ait tecil uygulamasından önce "Sektörel Dış Ticaret Şirketi"nin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümündeki imalatçı tanımına girmeyen mükelleflerin. Dış Ticaret Müsteşarlığınca "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler ile Özel Finans Kurumlarının ihracatçı firmalara ihraç kaydıyla mal teslimlerinin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılması. Kanunun 11/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
                Tecil-terkin uygulaması ile ilgili olarak daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar bu Tebliğle getirilen ihraç kaydıyla teslimler için de aynen geçerli olup, her bir teslime ait tecil uygulamasından önce "Sektörel Dış Ticaret Şirketi"nin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ekimde yer alan taahhütnameyi ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir.
                B - İndirimli Teminat Uygulaması Kapsamına Özel Finans Kurumlarının Dahil Edilmesi:
                28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde belirtilen şartları taşıyan imalatçı ve imalatçı-ihracatçı ile 29 Seri No lu Genel Tebliğde belirlenen şartları taşıyan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin ihracat istisnasında doğan iade talepleri: iadesi istenen katma değer vergisinin, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yapılacak iade sınırını aşan kısmının % 10'u kadar teminat alınması suretiyle ve ibraz edilen döviz alım belgesi ile gümrük çıkış beyannamesinin teyidi beklenilmeksizin yerine getirilmektedir.
                Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, % 10'luk teminat uygulaması kapsamına, söz konusu şartları taşıyan Özel Finans kurumlarının da dahil edilmesi uygun görülmüştür.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 63
(2 Nisan 1997 tarih ve 22955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                I. TÜTÜN MAMÜLLERİNDE BANDROL UYGULAMASI
                Bilindiği gibi 14 Ocak 1997 tarih ve 22877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1.1.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 4225 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60ncı maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiştir.
                "9. Maliye Bakanlığı topluca veya ayrı ayrı olmak üzere bu madde kapsamındaki mallara ait ek vergilerin veya bir kısmının bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit etmeye yetkilidir."
                Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesine eklenen bu fıkra ile aynı Kanunun 46 ncı maddesinin 5 inci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca ek vergi kapsamındaki mallardan tütün mamullerinin bandrol uygulamasına tabi tutulması uygun görülmüştür. Bu mallarda bandrol uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenmiştir.
                A - BANDROL UYGULAMASI KAPSAMINA GİREN MALLAR
                Bandrol uygulaması kapsamında tütün mamullerinden, sigara, puro, sigara ile, pipo tütünleri, kıyılmış tütün (tüketiciye sunulmak üzere paketlenmiş), enfiye, tömbeki, çiğnemelik tütün girmektedir.
                Buna göre, tütün mamullerinin gerek TEKEL, gerekse diğer kişi veya kuruluşlar tarafından Türkiye'de üretilip teslimi ile yurt dışından ithali, bandrol uygulamasına tabi bulunmaktadır.
                28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 8.8.1986 tarih ve 86/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin 28.2.1993 tarih ve 21510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sigara ve Tütün Mamulleriyle İlgili Fabrikaların Kurulması, Sigara Üretimi, İthalatı, Satışı ve Denetimiyle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince üzerinde bandrol taşımayan tütün mamullerinin ithali ya da yurt içinde üretilenlerin teslimi yasaktır.
                B - BANDROL UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI
                a) Bandrollerin Tanımı
                Tütün mamullerine ait ambalajların üzerinde (ayrıca şeffaf ambalajı da bulunanlarda şeffaf ambalajın içinde) şekli Tebliğ ekinde (Ek: 1)  yer alan, en az (2 x 5.5.) ebadında sarı zemin üzerine kahverengi baskılı bandroller yer alacaktır.
                Bobin veya pul şeklinde olup, kendinden yapışkanlı da olabilecek bu bandrollerin basımı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
                Bandroller üzerinde, bandrolü sipariş veren üretici veya ithalatçı firmanın Bakanlığımıza müracaat ederek kullanılması hususunda uygun görüş aldığı rumuzu bulunacaktır.
                İthal edilen ürünlere ilişkin bandrollerde özel ışınla görülebilecek "İTHAL" rumuzu da ayrıca yer alacaktır.
                b) Bandrollerin Teslimi
                DMO Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan bandroller, bu kurumun bölge müdürlüklerine, üretici veya ithalatçının taleplerinin derhal karşılanabileceği miktarda zimmet karşılığı teslim edilecektir. Firmalar, bandrol talebinde bulundukları ürünlerin tabi olduğu ek verginin % 80'ine tekabül eden bandrol değerini ve talep ettikleri bandrol miktarını yazılı olarak bu kurumun bölge müdürlüklerine bildireceklerdir. Bu talep üzerine, bir örneği Tebliğ ekinde (Ek : 2) yer alan "Bandrol Teslim Belgesi" düzenlenmek suretiyle talep edilen bandroller, bölge müdürlüklerince firma yetkililerine teslim edilecektir. Bu belgede, teslim edilen bandrollere ait birim değeri, miktarı, toplam tutarları, teslim eden ve teslim alan kişilerin adı, soyadı, unvanı, imzaları, kaşe ve tarih yer alacaktır. Dört örnek olarak düzenlenecek olan bu belgenin 1 inci nüshası firmaya verilecek, 2 inci nüshası firmanın bağlı olduğu vergi dairesine, 3 üncü nüshası Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) gönderilecek, 4 üncü nüshası ise bölge müdürlüğünde saklanacaktır.
                Bandrollerin, üretici firmaların talebi üzerine kendi üretim tesislerinde DMO bölge müdürlüğünün denetimindeki özel olarak güvenliği sağlanmış bir bölümde muhafaza edilmesi ve buradan teslim edilmesi de mümkündür. Bandrollerin üretim tesislerinde teslim edilmesi halinde, tesisin bulunduğu yer vergi dairesince görevlendirilen bir vergi memuru da bandrol teslim belgesini imzalayacaktır.
                Bandrollerin basımı, bölge müdürlüklerine dağıtımı, muhafazası, firmaların tesislerinde bulundurulması, firmalara teslimi ve benzeri konular Bakanlığımız Gelir Genel Müdürlüğü ile Devlet malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle düzenlenecektir.
                c) Bandrollerin Kullanılması
                Üretici firmalar, teslim aldıkları bandrolleri üretim tekniklerine uygun olarak imal ettikleri ürünler üzerine yapıştıracaklardır. İthal edilecek ürünler için teslim alınan bandroller de üretimin yapıldığı ülkelerde ürün üzerine yapıştırılacaktır. Bu işlem sırasında çeşitli şekillerde hasar gören bandroller, bunların teslim alındığı DOM bölge müdürlüğü görevlileri ve bulunduğu yer vergi dairesi müdürünün görevlendireceği memur ile birlikte tutanağı bağlanmak suretiyle bu kuruma teslim edilecek ve yetkililerce imha olunacaktır. İthal edilecek ürünlerde kullanılan bandrollerden hasarlı olanlar ise fabrika yetkililerince tutanakla tespit edilerek DMO Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
                d) Bandrollerin Vergi Değeri
                Bandrollerin vergi değeri, üzerinde yer aldığı tütün mamullerinin tabi olduğu ek verginin % 80'idir. Bu değer, bandrollerin imalatçı veya ithalatçıya teslim tarihinde, üzerinde yer alacağı mamul için hesaplanan ek verginin % 80'i olarak tespit edilecek ve bu değer ile teslim edilen bandrol miktarının çarpılması suretiyle ödenecek bandrol tutarı hesaplanacaktır.
                e) Bandrol Bedellerinin Tahsili
                Bandrol Teslim Belgesi ile üreticilere veya ithalatçılara teslim edilen bandrollere ait toplam bedellerin yansı, teslimin yapıldığı tarihi izleyen 25 inci gün, kalan yarısı ise teslimin yapıldığı tarihi izleyen 50 inci günde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir. Gümrük idareleri, ithal edilen ürünlerin sözü edilen belgede yazılı bandrolleri taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir.
                Bandrol bedellerinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.
                C- BANDROL BEDELLERİNİN EK VERGİDEN MAHSUBU
                Bu Tebliğde yapılan açıklamalara uygun olarak satın alınan bandroller için ödenen tutarlar, bu ödemeleri müteakiben verilecek ilk Ek Vergi Beyannamesinin 29 uncu satırında beyan edilen "Ödenmesi Gereken Vergi" bölümündeki tutardan mahsup edilebilecektir.
                İthal edilen tütün mamulleri için ödenen bandrol tutarları, bu malların ithali sırasında ödenecek ek vergiden indirilecektir. Bu indirimin yapılabilmesi için ödenen bandrol bedellerine ilişkin vergi dairesi makbuzlarının ibrazı zorunludur.
                Hesaplanan ek verginin, ilgili dönemde ödenen bandrol bedelinden daha az olması halinde, bandrol bedellerinden indirilemeyen kısım mükellefe iade edilmeyecek, ancak takip eden aylarda beyan edilecek ek vergilerden indirilebilecektir.
                Bandrol bedelinin, beyan edilen ek vergiden mahsup edileceği Ek Vergi Beyannamesine, ödenen bandrol bedeline ilişkin "Bandrol Teslim Belgesi" ile bu belgede gösterilen tutarın ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen makbuzun birer örneği eklenecektir.
                D- ESKİ BANDROLLERİN KULLANILMASI
                Bu Tebliğle şekli ve kullanımına ilişkin esasları belirlenen bandrollerin, Devlet Malzeme Ofisince basım ve dağıtımının yapılacağı 1 Eylül 1997 tarihine kadar, 3291 sayılı Kanunun 17 inci maddesine göre yayımlanan 86/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında halen TEKEL Genel Müdürlüğünce basılan bandrollerin kullanılmasına devam edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 1 Eylül 1997 tarihine kadar aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
                1. TEKEL Genel Müdürlüğü ile tütün mamulleri üretimi yapan diğer firmalar, bu tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle stoklarındaki bandrol yapıştırılmış tütün mamullerine ait fiili envanterlerini çıkaracaklardır. Ayrıca, TEKEL Genel Müdürlüğü dışındaki üretici firmalar, bu tarih itibariyle ellerinde bulunan bandrol miktarını tespit edecektir.
                2. Nisan 1997 ayına ait bandrol tutarı, 1997 yılı Mart ayında teslim edilen tütün mamullerine ait ek vergi tutarının yarısıdır. Bu tutar 25 Nisan 1997 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.
                3. Bu işlem, 1 Eylül 1997 tarihe kadar sürdürülecektir. Buna göre, bir önceki ayda teslim edilen tütün mamullerine ait ek vergilerin yarısı ilgili ayın 25 inci gününe kadar ödenecektir.
                4. Ödenen bandrol tutarları, ödemenin yapıldığı aya ilişkin olarak verilecek Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, bandrol bedeli ödemelerine ait vergi dairesi makbuzunun bir örneğinin Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden indirilmek üzere devredilecektir.
                5. Yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan tutarların süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacaktır.
                ÖRNEK : Sigara üreticisi bir firmanın 1997 Mart ayında teslim ettiği tütün mamullerine ait ek vergi tutarının 51.280.000.000 lira olduğunu varsayalım. Nisan ayına ait bandrol tutarı bu miktarın yarısı olan 25.640.000.000 lira olarak belirlenecek ve 25 Nisan 1997 tarihine kadar ödenecektir. Bu durumda Mart ayına ait Ek Vergi Beyannamesi ile beyan edilen 51.280.000.000 lira ile hesaplanan bandrol bedeli (25.640.000.000 lira) toplamı olan 7.920.000.000 lira 25 Nisan 1997 tarihine kadar ödenecektir.
                II. ALKOLLÜ İÇECEKLERDE EK VERGİNİN TAHSİLİ
                Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 5 inci fıkrası Maliye Bakanlığını, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak katma değer vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymayı yetkili kılmıştır. Ayrı Kanunun ek vergiye ilişkin 60 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da Ek Verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır.
                Bu hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, Ek Vergiye tabi bulunan mallardan; her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren şarap, vermut, kına şarabı, sair şarap ve bira dahil) Türkiye'de imal edilip teslimine ilişkin ek verginin aşağıdaki esaslara göre tahsil edilmesi uygun görülmüştür.
                Nisan 1997 ayından itibaren başlanılmak üzere, her türlü alkollü içki imali ve teslimi dolayısıyla ek vergi mükellefi olan kişi e kuruluşlar, bu mallar dolayısıyla bir önceki ayda verilen Ek Vergi Beyannamesine göre tahakkuk ettirilen ek verginin % 80'inin yarısını ilgili ayın 20 inci günü, diğer yarısını ise takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine ödeyeceklerdir.
                Söz konusu vergilerin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.
                Ödenen bu vergiler, ödemeyi müteakiben verilecek ilk Ek Vergi Beyannamesinde alkollü içecekler için beyan edilen ek vergiden indirilebilecektir. Buna göre, 4 no.lu Ek Vergi Beyannamesinin 25 ve 27 inci satırlarında beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan ek vergiden, yukarıdaki şekilde hesaplanan ve ilgili ayın 10 uncu ve 20 inci günü mesai saati sonuna kadar ödenen vergi tatarı indirildikten sonra kalan tutar ödenecektir. Ancak, yukarıdaki şekilde hesaplanan verginin ödenmemesi halinde, Ek Vergi Beyannamesi ile beyan edilen ek vergiden herhangi bir indirim yapılmayacağı tabiidir. bu nedenle, Ek Vergi Beyannamesi ile beyan edilen ek vergiden herhangi bir indirim yapılmayacağı tabiidir. Bu nedenle, Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden indirim yapılabilmesi için, bahsi geçen aydaki ödemelere ilişkin vergi dairesi makbuzunun fotokopisinin Ek Vergi Beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.
                Her ayın 20 inci ve takip eden ayın 10 uncu günü yapılacak ödemelerin, ilgili aylarda alkollü içeceklere ait beyan edilen ek vergiden fazla olması halinde, indirilemeyen kısım iade edilmeyecek, ancak bir sonraki ayda alkollü içeceklere ait beyan edilecek ek vergiden indirilebilecektir.
                ÖRNEK : Alkollü içki imali ve teslimi dolayısıyla ek vergi mükellefi olan bir işletmenin, 1997 yılı Şubat ayına ilişkin olarak Mart ayında verdiği Ek Vergi beyannamesinin 2 ve 27 inci satırlarında beyan ettiği ek vergilerin toplamı 1.890.000.000 TL dır. Bu mükellefin Nisan 1997 dönemine ilişkin ödeyeceği tutar (1.890.000.000 x % 80=) 1.512.000.000 TL olarak hesaplanacaktır. Bu tutarın yarısı olan 76.000.000 lira Nisan ayının 20 inci günü, diğer yarısı da Mayıs ayının 10 uncu günü mesai saati sonuna kadar vergi dairesine ödenecektir.
 
                Nisan 199 dönemine ait bu tutarın 20 Nisan'a kadar ödenen ilk taksiti, 23 Nisan 1997 tarihine kadar verilecek olan Ek Vergi beyannamesine göre alkollü içecekler üzerinden hesaplanan ek vergiden indirilecektir. Mayıs ayının 10 uncu gününe kadar ödenen ikinci taksit, Mayıs ayına ait olup, 20 Mayıs'a kadar ödenecek olan birinci taksitle birlikte 25 Mayıs 1997 tarihine kadar verilecek Ek Vergi Beyannamesine göre alkollü içecekler üzerinden hesaplanan ek vergiden indirilebilecektir.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 64
                Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden olayların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.
                I - TÜRKİYE'DE İKÂMET ETMEYENLERE YAPILAN TESLİMLER
                A. Özel Faturaların Tasdiki
                1.3.1997 tarih ve 22920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, Türkiye'de ikâmet etmeyenlere yapılan satışlar dolayısıyla düzenlenen özel faturanın gümrük çıkışında bir gümrük görevlisi ile bir maliye memuru tarafından onaylanacağı belirtilmiş idi.
                Konunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda, özel faturaların sadece gümrük görevlileri tarafından onaylanması ve 61 Seri No.lu Genel Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, sadece gümrük görevlilerince onaylanmış özel faturaların da istisna uygulaması bakımından geçerli kabul edilmesi uygun görülmüştür.
                B. Özel Faturalarda İmalatçılara Ait Bilgiler
                Bilindiği üzere, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı ve özel fatura düzenlemek suretiyle mal satanlara imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması imkanı getirilmiş idi.
                Bu düzenlemenin daha sağlıklı yürüyebilmesi bakımından, imalatçı bilgilerini ihtiva eden bir bölümün eklenmesi amacıyla sözü edilen Tebliğ ekinde yer alan özel faturada değişiklik yapılması uygun görülmüştür.
                Bu tebliğ ekinde örneği yer alan yeni özel faturalar bastırılıp kullanılıncaya kadar, 61 Seri No.lu Genel Tebliğ ekinde yer alan özel faturaların kullanılması da mümkün bulunmaktadır. Ancak; bu durumda imalatçıya verilecek onaylı özel fatura nüshasının arkasına, faturada yer alan tutarın ne kadarının imalatçıdan alınan mallara ait olduğu yazılacak ve bu husus imalatçı faturasının tarih ve numarasına da yer verilmek suretiyle izin belgeli satıcı tarafından kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır.
                 II  - İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE İADE EDİLECEK VERGİLERİN HESABI
                Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin tecil edilemeyen kısmı, ihraç kaydıyla teslim yapanlara iade edilebilmektedir. Ancak, sözü edilen madde hükmüne göre iade edilecek tutar ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden fazla olamamaktadır.
                Ancak; nakliye, makine-teçhizat, ambalaj, enerji gibi girdilerde genel vergi oranının uygulanması nedeniyle, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi dolayısıyla yüklenilen vergiler, bazı hallerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergilerden fazla olabilmektedir.
                Bu nedenle; Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde iade edilecek verginin hesabında; ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranıyla çarpılması ile bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas alınması uygun görülmüştür. Bu husus, vergilendirme dönemine bakılmaksızın, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra, indirimli orana tabi mallarla ilgili olarak tecil terkin kapsamında yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde geçerli olacaktır.
                III - İADE UYGULAMASI                     
                38 ve 56 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerine göre, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı, düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerle ilgili olarak daha sonra bir olumlu raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihi izleyen dönemlerde genel esaslara göre işlem yapılması mümkün olabilmektedir.
                Ancak olumlu raporun ait olduğu dönem ile vergi dairesine intikal ettiği dönem arasındaki sürenin çeşitli nedenlerle uzayabileceği göz önüne alınarak, olumsuz raporda öngörülen vergi, ceza, zam ve faizlerin ödenmiş olması şartıyla, olumlu raporun ait olduğu vergilendirme dönemini takip eden dönemden başlamak üzere normal teminat uygulamasına dönülmesi uygun görülmüştür.
                Buna göre, olumlu raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihte, raporun ait olduğu dönemden sonraki dönemlerde verilen teminatlar, genel esaslara göre teminat uygulaması çerçevesinde düzeltilerek fazla teminatlar iade edilecek, olumlu raporun vergi dairelerine intikal ettiği tarihten sonraki dönemlerde de genel esaslar çerçevesinde teminat uygulamasına devam edilecektir.                  
                IV - TÜTÜN MAMÜLLERİNDE BANDROL  UYGULAMASI
                Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesine 4225 sayılı Kanunla eklenen 9 uncu fıkranın Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca; ek vergiye tabi olan tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde ek verginin tahsili konusunda, 5.4.1997 tarih ve 22955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde düzenlemeler yapılmıştır.
                Bu düzenlemelere göre, 1 Eylül 1997 tarihinde başlaması öngörülen tütün mamullerinde ek verginin bandrol ile tahsili uygulaması, bandrol ile ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.
                Buna göre; 63 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin ( D) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tütün mamullerinde ek verginin tahsili uygulamasına devam edilmesi uygun görülmüştür.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 65
(13 Kasım 1997 tarih ve 23169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin usul ve esaslarında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
                I - İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT  ARANILMADAN                                                     
                YAPILACAK İADELERDE SINIR
                Katma Değer Vergisi Kanununa göre iade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar:
                1 - İhracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde 200 milyon liradan 400 milyon liraya,
                2 - Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 100 milyon liradan 200 milyon liraya,
                3 - Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 30 milyon liradan 60 milyon liraya,
                yükseltilmiştir.
                II - TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN TESLİMLERDE SINIR
                Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, 59 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde belirlenen 10 milyon liralık alt sınır 20 milyon liraya, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3/a bölümünde yer alan 25 milyon liralık alt sınır da 50 milyon liraya yükseltilmiştir.
                III - DÖVİZ ALIM BELGESİ
                Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 32 inci maddeleri gereğince ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde " döviz alım belgesi" nin aranılmaması uygun görülmüştür.
                Buna göre, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin katma değer vergisi iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için;
                1- Gümrük beyannamesinin aslı veya noter veya gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirlerce onaylı örneğinin,
                2- Alış ve satış faturalarının (İmalatçılarda sadece satış faturalarının) fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren ilgili firmaca onaylı listelerin,
                vergi dairelerine ibrazı gerekmektedir.
                Ancak, hizmet ihracı ile 61 Seri No.lu Katma  Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan Türkiye'de  ikamet etmeyen yolculara  döviz karşılığı yapılan satışlara ilişkin istisna işlemlerinde döviz alım belgesi ibrazı uygulamasına devam edilecektir.
                IV. TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN  YÜRÜRLÜĞÜ
                A-Döviz alım belgesi aranılmamasına ilişkin uygulama, katma değer vergisi iade ve mahsup işlemi yapılmamış dönemler bakımından  da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğin yayımlandığı tarihte henüz iade ve mahsup işlemi yapılmayan dönemler için döviz alım belgesi aranılmayacak, döviz alım belgesi yerine verilen teminatlar ise vergi dairelerince çözülecektir.
                B- Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğle belirlenen yeni sınırların altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.
                İncelemesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elamanınca gerek duyulması halinde, bu Tebliğin (ı)'inci bölümünde öngörülen düzenlemelere bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
                Tebliğ olunur.
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 66
(3 Mart 1998 tarih ve 23275 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi kanununun Geçici 8 ve Geçici 9'uncu maddelerinde yer alan ve uygulama süresi 31 Aralık 1997 tarihinde sona eren konut istisnası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                1. MÜKELLEFİYET TESİSİ E BEYAN DÖNEMİ
                Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 8 ve Geçici 9'uncu maddelerindeki konut istisnası uygulaması 31 Aralık 1997 tarihinde sona erdiğinden;
                - Net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimleri,
                - Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
                - Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2 ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
                1 Ocak 1998 tarihinden itibaren katma değer vergisine tabi olacaktır.        
                Buna göre, daha önce katma değer vergisi yönünden mükellefiyet tesis ettirmeyen konut yapı kooperatifleri vergi dairelerine katma değer vergisi yönünden mükellefiyetlerini tesis ettireceklerdir. Konut yapı kooperatiflerinin 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren vergiye tabi teslim ve hizmetlerinin olmaması mükellefiyetlerini tesis ettireceklerdir. Konut yapı kooperatiflerinin 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren vergiye tabi teslim ve hizmetlerinin olmaması mükellefiyetlerinin tesisini etkilemeyecektir.                           
                Öte yandan, Katma Değer Vergisi kanununun 39'uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak konut yapı kooperatiflerinin üçer aylık vergilendirme dönemine tabi olmaları uygun görülmüştür.
                Bu durumda, konut yapı kooperatifleri Ocak-Şubat-Mart 1998 aylarını kapsayan üç aylık döneme ait katma değer vergisi beyannamelerini 25 Nisan 1998 günü mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairesine vereceklerdir.
                Konut yapı kooperatifleri, Kanunun 40/3'üncü maddesi gereğince faaliyetlerinin olmadığı dönemlerde de katma değer vergisi beyannamesi vereceklerdir.
                II. UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI
                2 Ocak 1998 tarihli 23218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
                - Net alanı 150 m2 yer kadar konut teslimleri,
                - Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
                - Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2 ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,
                için 1 Ocak 1998 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi oranı % 1 oranı uygulamasında, net alan tanımı yönünden 9 ve 30, inşaat taahhüt işleri açısından da 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar geçerli olacaktır.
                Bu durumda, Kanunun 1'inci maddesi kapsamına giren ve net alanı 150 m2 ye kadar olan konut teslimlerine katma değer vergisi oranı % 1 olarak uygulanacaktır. 150 m2 yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı (%15) uygulaması devam edecektir.
                Kişilerin özel mülkü mahiyetindeki konutların arızi ticari faaliyet çerçevesindeki teslimleri katma değer vergisinin konusuna girmediğinden, net alanına bakılmaksızın konutların bu şekilde tesliminde evvelce olduğu gibi katma değer vergisi uygulanmayacağı tabiidir.
                III. KONUT YAPI KOOPERETİFLERİNİN ÜYELERİNE                                                                       KONUT TESLİMLERİNDE MATRAH
                Katma Değer Vergisi Kanununun 20'nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya hizmet yapılanlardan bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.
                Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konutların üyelerine tesliminin karşılığını teşkil eden bedelin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte üyeler tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar toplamı olacağı tabiidir.
                Örnek
                (x) Konut yapı kooperatifinin üyesi 14 Ocak 1998 tarihinde teslim edilen 110 m2 lik konut için 1994 yılında 250 milyon, 1995 yılında 400 milyon, 1996 yılında 600 milyon, 1997 yılında 750 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar lira ödemiştir. 14 Ocak 1998 tarihinde hesaplanacak katma değer vergisinin matrahı olarak 2 milyar lira esas alınacaktır. Dolayısıyla bu tutar üzerinden (2.000.000.000x% 1) = 20.000.000 lira katma değer vergisi hesaplanacaktır.
                IV. İNDİRİM
                Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34'üncü maddeleri gereğince, mükelleflerin 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren teslim ettikleri net alanı 150 m2 ye kadar olan konutlar için yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılacaktır.
                Yukarıda kapsamı belirtilen inşaat taahhüt işlerinde ise, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren onaylanan hak ediş belgesine bağlanan hizmete ilişkin alış ve giderlere ait katma değer vergisi indirim konusu yapılacaktır.
                Öte yandan, Kanunun 29/4'üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1 Ocak 1998 tarihinden önce yüklenilen ancak sonuç hesaplarına intikal ettirilmemiş olan katma değer ve vergilerinin indirilebilir vergi olarak dikkate alınması uygun görülmüştür.
                Örnek 1
                Konut yapı kooperatifi tarafından inşa edilen 150 m2 nin altındaki konutlar, üyelere 20 Şubat 1998 tarihinde teslim edildiği varsayıldığında, bu konutların tesliminde % 1 oranı üzerinden katma değer vergisi hesaplanacak ve konutların meydana getirilmesi ile ilgili olarak yüklenilen (1.1.1998 tarihi öncesine ait olanlar dahil) katma değer vergileri indirim konusu yapılacaktır. 1.1.1998 tarihi öncesine ait yüklenilen katma değer vergileri gider veya maliyet hesaplarından çıkarılarak indirilecek katma değer vergisi hesabına alınacaktır.
                Örnek 2
                Konut yapı kooperatifine inşaat taahhüt işi yapan bir müteahhidin 21 Ocak 1998 tarihli hak ediş belgesinde yer alan istihkak tutarına % 1 katma değer vergisi oranı uygulanacak ve bu hak ediş kapsamı işle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri (1998'den önceki yıllara ait olanlar dahil) indirilebilir vergi olarak dikkate alınacaktır. 1998 tarihi öncesine ait yüklenilen katma değer vergileri gider veya maliyet hesaplarından çıkarılarak indirilecek katma değer vergisi hesabına alınacaktır.
                Tebliğ olunur.
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 67
(15 Nisan 1998 tarih e 23314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma değer Vergisi Kanununun 15'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak karşılıklılık ilkesi çerçevesinde diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 7 Şubat 1998 tarih ve 22901 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.
                Söz konusu Tebliğin 3'üncü bölümünde, mükelleflerin diplomatik istisna kapsamında satış yapabilmeleri için, 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren vergi dairelerinden izin almış olmaları gerektiği açıklanmıştı.
                Ancak, karşılıklılık ilkesi göz önüne alınarak, diplomatik istisna kapsamında satış yapabilecek satıcılar için izin belgesi alınması şartı kaldırılmıştır.
                Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı diplomatik istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.
                Diplomatik istisna kapsamında satış yapan mükellefler, alıcılardan, istisna belgesi kapsamındaki teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisi, genel esaslara göre mükelleflere iade edilecektir.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 68
(11 Haziran 1998 tarih ve 23369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, aşağıda belirtilen akaryakıt teslimlerinin katma değer vergisi tevkif at uygulaması kapsamına alınması uygun görülmüştür.
                Buna göre; bu tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren, ithalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcılar tarafından, gerçek usule tabi katma değer vergisi mükellefleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan, motorin, benzin ve fuel oil teslimlerinde, teslim bedeli üzerinde hesaplanacak katma değer vergisinin % 90'ı satıcıya ödenmeyecek, alıcılar tarafından vergi sorumlularına ait 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergi dairesine yatırılacaktır.
                Sorumlu sıfatıyla beyan edilecek bu vergi, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Satıcıların ise, katma değer vergisinin % 10'unu genel esaslara göre beyan ederek ödeyecekleri tabiidir.
                İthalatçılar, rafineriler, akaryakıt dağıtım firmaları ve akaryakıt bayileri dışında kalan satıcıların, sözü edilen ürünleri yukarıda sayılanlar dışındaki alıcılara teslim etmeleri halinde tevkif at uygulanmayacak, teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, satıcılar tarafından genel hükümler çerçevesinde beyan edilip ödenecektir.
                Tebliğ olunur.
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 69
(14 Ağustos 1998 tarih ve 23433 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır)
 
                Katma Değer Vergisi Kanununda (1) 4369 sayılı Kanunla (2) yapılan değişiklikler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.
-----------------------------
(1)   25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 2/11/1984 tarihli ve 1856 3 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(2)  22/07/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun 29/07/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
-----------------------------
                1. TEŞVİK BELGELİ MALLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE ERTELEME UYGULAMASI
                1.1. TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
                4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.
                Buna göre, yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan "makine ve teçhizat" niteliği taşıyanların yurtiçi teslimleri ile ithalinde 01/08/1998 tarihinden itibaren katma değer vergisi uygulanmayacaktır.
                1.1.1. Kapsam ve Tanım
                Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde (3) makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.
                Buna göre makine ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bu sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makine ve teçhizat niteliğinde olması, ayrıca mal ve hizmet üretiminde kullanılması gerekmektedir. Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanı sıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler ise bu kapsama girmeyecektir.
                Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar makine ve teçhizat kapsamına girmediğinden istisnadan yararlanamayacaktır.
                Taşıt araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Eurol 1 ve Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi taşıt araçları istisnadan faydalanamayacaktır.
                Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna kapsamında işlem yapılacaktır.
                Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları da makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesindeki şartların mevcudiyeti halinde bu araçların teslim ve ithalinde, sözü edilen 13 üncü maddede düzenlenen "araçlara ilişkin istisna" hükümleri çerçevesinde istisna uygulanabilecektir.
                1.1.2. Yatırım Teşvik Belgesi Tarihine Göre İstisna Uygulaması
                1.1.2.1.Yeni Teşvik Belgeleri
                01/08/1998 tarihinden sonra düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ekli listelerde makine ve teçhizat tanımına giren sabit kıymetler, belgeyi veren idareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirlenerek istisnadan yararlanacakları açıkça ifade edilecektir.
                İstisnadan yararlanmak isteyen yatırımcılar teşvik belgesini ve ekli listenin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep edeceklerdir.
                Bu kapsamda işlem yapan satıcılar ve gümrük idareleri sabit kıymetin belgede istisna kapsamına giren mallar arasında yer aldığını belirledikten sonra katma değer vergisi uygulamaksızın işlem yapacaklardır. Ayrıca listenin uygun bir yerine satılan veya ithal edilen mal miktarını belirten "Listenin ..... sırasındaki ..... adet makine ve teçhizat ..... tarih ve ..... sayılı fatura / beyanname ile satılmıştır / ithali yapılmıştır." şerhini koyarak imza ve kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylayacaklardır.
                Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatırım teşvik belgesinin birer fotokopisi belge sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine veya satıcılara verilecektir.
                Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi ekli listelerde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamında mal alamayacaktır. Satıcıların, ibraz edilen listelerdeki şerhlere bakarak, bu miktarın aşılmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir.
                1.1.2.2. Eski Teşvik Belgeleri
                01/08/1998 tarihinde önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde yer alan makine ve teçhizatın bu tarihten sonraki teslim ve ithalinde de istisna uygulanacaktır.
                Ancak, bu belgelerin eki listelerde makine ve teçhizat kapsamına giren mallarla ilgili bir belirleme yer almamaktadır. Belgeyi veren idareler tarafından listeler, söz konusu belirlemeyi ihtiva edecek biçimde yenileninceye kadar, istisnadan faydalanmak isteyen alıcılar, makine ve teçhizat kapsamına giren malların belirlenmesi için teşvik belgesi ve eki listelerle birlikte yatırımın yapıldığı ildeki sanayi ve ticaret müdürlüklerine başvuracaklardır. Başvuru sırasında daha önce ithalat veya satın alma yoluyla iktisap edilen mallar, mükellef tarafından liste üzerinde adaletleri de belirtilerek, imzalanmak suretiyle beyan edilecektir.
                İllerdeki sanayi ve ticaret müdürlükleri, listelerde yer alan mallardan makine ve teçhizat kapsamına girenleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde belirledikten sonra, listeye"Listenin .../.../... sıralarında yer alan mallar makina ve teçhizat kapsamındadır." şerhini koyarak onaylayacaklar ve şerhli listeler ile yatırım teşvik belgelerinin birer örneğini Hazine Müsteşarlığı ile mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine göndereceklerdir.
                Mükellefler yatırım teşvik belgesi ile sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylı listenin aslını satıcılara veya gümrük idarelerine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep edeceklerdir. Satıcılar ve gümrük idareleri istisna kapsamında teslim veya ithal edilen mal için teşvik belgesi eki listeye yukarıdaki bölümde yer alan şerhi koyacaklar ve belirtilen esaslara göre istisna uygulayarak işlem yapacaklardır.
                Yatırım teşvik belgesi ve eki listelerin birer fotokopisi yatırım teşvik belgesi sahipleri tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak gümrük idarelerine ve satıcılara verilecektir.
                Öte yandan yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler teşvik belgesi aldıkları idareye liste değişikliği amacıyla başvurmaları halinde listedeki mallardan makine ve teçhizat niteliğinde olanların belirlenmesini sağlamaları da mümkündür. Bu durumda sanayi ve ticaret müdürlüklerince müracaat edilerek listenin onaylatılmasının gerekmeyeceği tabiidir.
                1.1.3. Yatırım Teşvik Belgelerinin Bildirilmesi
                Teşvik belgesi veren idareler, aylık dönemler itibariyle verdikleri teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarından makine ve teçhizat kapsamına girenlerin tutarlarını mükellef bazında Gelirler Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir.
                Öte yandan söz konusu idareler teşvik belgesi veya eki listeleri kaybedenleri; adı, soyadı, unvanı, adres, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve teşvik belgesi tarih ve sayısını da belirterek Gelirler Genel Müdürlüğüne ayrıca bildireceklerdir.
                1.1.4. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi
                Yukarıdaki şartlara uygun olarak satış yapanlar, teslimden sonra yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle ortaya çıkan vergi ve cezalardan sorumlu olmayacaklardır. Bu durumda ziyaa uğratılan vergi alıcılardan, yürürlükteki mevzuata göre ceza uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
                Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.
                1.1.5. İstisnası Beyanı
                İstisna kapsamında yapılan teslimlere ilişkin bedeller katma değer vergisi beyannamesinin 28 inci satırına dahil edilerek matrahtan düşülecektir. İstisnayı belgelemek üzere bu dönem beyannamesinde, örneği Tebliğ ekinde yer alan form doldurularak eklenecektir.
                1.1.6. İade Uygulaması
                Yatırım teşvik belgesinde yer alan makina ve teçhizatın teslim ve ithalatı ile ilgili istisna,"tam istisna" mahiyetindedir. 4 İstisna kapsamına giren makine ve teçhizatı teslim edenler, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergilerini genel esaslara bağlı kalmak şartıyla indirim konusu yapacaklar, indirimin mümkün olmaması halinde nakden veya mahsuben iade olarak talep edebileceklerdir.
                İade talep eden mükellefler beyannamelerine ayrıca alış ve satış faturalarının imalatçılarda sadece satış faturalarını) fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren bir listeyi ekleyeceklerdir. İstisnadan doğan iade, beyannameye eklenecek Bildirimin 77 ve 78 inci satırlarında gösterilecektir.
                1.2. TEŞVİKLİ YATIRIM MALI İTHALATINDA ERTELEME UYGULAMASI
                Bilindiği üzere, teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi, fiilen indirimin mümkün olacağı tarihe kadar ertelemekte, erteleme kapsamına girecek mallar Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlemekte idi. 5 Bu uygulama 01/08/1998 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış. 6 ancak 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar alınan yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşımayanlar için erteleme uygulamasının devamı öngörülmüştür. 7
                Bu düzenlemelere göre, teşvikli yatırım mallarının ithalinde katma değer vergisi uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülecektir.
                1) Yatırım teşvik belgesinde yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların 01/08/1998 tarihinden itibaren teslim ve ithali istisna kapsamına alınmıştır. Bu malların yurt içi tesliminde olduğu gibi ithalinde de bu Tebliğin (1.1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde katma değer vergisi uygulanmayacaktır.
                2) 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29/07/1998 tarihine kadar alınan yatırım teşvik belgelerinde yer alan ve ithalde erteleme uygulamasından faydalanması öngörülen, ancak bu Tebliğin (1.1) bölümündeki tanıma göre makine ve teçhizat niteliği taşımayan malların ithalinde, 3065 sayılı Kanunun 49/2 inci maddesine göre yatırım teşvik belgesinin süresine bağlı olarak erteleme uygulamasına devam edilecektir.
                3) 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29/07/1998 tarihinden sonra alınan yatırım teşvik belgelerinde yer alan, ancak makine ve teçhizat niteliği taşımayan malların teslim ve ithalinde, genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır. Bunlar için erteleme söz konusu olmayacaktır.
                4) 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce veya sonra yapılan ertelemeler için verilen teminatların çözümünde, 306 sayılı Kanunun 49/2 inci maddesi gereğince yayımlanan Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
                2. KÜLÇE GÜMÜŞ VE GÜMÜŞTEN MAMÜL EŞYA TESLİMLERİ
                4369 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17/4-g bendine "külçe gümüş_ ibaresi eklenerek külçe gümüş teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır. 306 sayılı Kanunun 16/1-a maddesi hükmü gereğince, söz konusu istisna külçe gümüş ithalatında da uygulanacaktır.
                Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 23/f maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerine özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.
                Buna göre, gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke gümüş teslimlerinde ve ithalatında katma değer vergisi matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir. Eşyanın bünyesinde yer alan külçe gümüş tutarı, kullanılan gümüşün ayarı göz önünde tutularak tespit edilecek, bu miktarın işlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş değeri ile çarpılması sonunda, satış bedelinden indirilecek tutar belirlenecektir. İşlemin yapıldığı gündeki külçe gümüş bedeli olarak, gümüş borsası faaliyete geçinceye kadar Etibank tarafından fiyat, borsanın faaliyete geçmesinden sonra ise borsada oluşan fiyat esas alınacaktır.
-----------------------------
(4)   3065 sayılı Kanunun 32 inci maddesi
(5)  3065 sayılı Kanunun 49/2 inci maddesi
(6)  4369 sayılı Kanunun 82/5-e maddesi
(7)  4369 sayılı Kanunun 62 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 14
-----------------------------
                3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNDE ARSA VE İŞYERİ TESLİMLERİ
                4369 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile 306 sayılı Kanunun 17/4 üncü maddesine (k) bendi eklenerek; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır.
                Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır.
                Yapılan kanun değişikliği ile sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacaktır. Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.
                4. KONUT İSTİSNASI
                4.1. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE KONUT TESLİMLERİ
                Konut teslimlerinde katma değer vergisi istisnası, net alanı 10 metrekareye kadar konutları için 31/12/1997 tarihine kadar uygulanmıştır. Sürenin dolması nedeniyle 01/01/1998 tarihinden itibaren vergiye tabi tutulan bu teslimler, % 1 vergi oranı kapsamına alınmıştır. 8
                Bu defa 4369 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17/4 üncü maddesinde eklenen (k) bendinde, sadece konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu istisna sürekli olup, istisnanın uygulanması bakımından kooperatifler tarafından teslim edilen konutların net alanına ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir.
                Bu düzenlemeye göre, istisnanın başladığı 01/08/1998 tarihinden sonra kurulan ve vergiye tabi başka işlemleri bulunmayan konut yapı kooperatiflerinin mükellefiyet tesis ettirmelerine ve beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.
                01/08/1998 tarihinden önce kurulmuş olan konut yapı kooperatiflerinin ise vergiye tabi başka işlemlerinin bulunmaması halinde, Temmuz-Ağustos-Eylül/1998 dönemini kapsayan 3 aylık beyannamelerini verdikten sonra mükellefiyetleri silinecektir. Bu kooperatifler vergiye tabi işlem yapmadıkları sürece bu tarihten sonra katma değer vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.
                Öte yandan 25/10/1998 tarihine kadar verilmesi gereken son katma değer vergisi beyannamesinde yer alan sonraki döneme devreden vergi toplamı gider veya maliyet hesaplarına aktarılacaktır.
                4369 sayılı Kanunla getirilen istisna sadece konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacağı konut teslimlerine münhasırdır. Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesi kapsamına giren diğer konut teslimlerinde; net alanı 150 metrekareden küçük olan konutlar için % 1, büyük olanlar için % 15 oranında vergi uygulanmasına devam edilecektir.
                İstisna hükmü 01/01/1998 tarihi ile 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29/07/1998 tarihi arasında % 1 vergi oranı uygulanmış bu tür işlemler bakımında da geçerlidir. Bu dönem içinde kendilerine yapılan inşaat taahhüt işleri nedeniyle müteahhitlere katma değer vergisi ödeyen konut yapı kooperatifleri, kanunla kurulmuş, sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelerin, müteahhitlerle birlikte vergi dairesine başvurmaları halinde, ödenmiş olan bu vergiler için 3065 sayılı Kanunun 8/2 inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
                Tebliğ olunur.
-----------------------------
(8) 02/01/1998 tarihli ve 23218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/12/1997 tarihli ve 97/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
-----------------------------
 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 70
 
                Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
                1. İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR
                Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin(1) 52'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ihracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren 400 milyon liralık sınır(2) 1 milyar liraya yükseltilmiştir.
                Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu tebliğ ile belirlenen yeni sınır, incelemesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu tebliğle belirlenen yeni sınırın altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.
                İncelemesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elemanınca gerek duyulması halinde, bu düzenlemeye bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
                2. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI.
                Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesiyle Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(3) yer alan şartları taşıyan ihracatçılardan;
                . Son üç takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için beş milyon ABD Dolarını geçen, veya,
                . Son beş takvim yılı itibariyle ihracatları her bir yıl için bir milyon ABD Dolarını geçen
                ihracatçılar da indirimli (% 10) teminat uygulaması kapsamına dahil edilmiştir.
                Buna göre yukarıda belirtilen şartları haiz olan ve;
                . 1995, 1996 ve 1997 yıllarında ihracat bedelleri her bir yıl için beş milyon ABD Dolarını geçen, veya
                . 1993, 1994, 1995, 1996 ve 1997 yıllarında ihracat bedelleri her bir yıl için bir milyon ABD Dolarını geçen,
                İhracatçıların bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki iade talepleri için, iadesi istenilen katma değer vergisinin incelemesiz ve teminatsız iade sınırını aşan kısmının % 10'u oranında teminat vermeleri halinde iade talepleri yerine getirilecektir.
                1999 ve izleyen yıllarda da yine son üç veya beş yılda gerçekleştirilen ihracat tutarları esas alınarak indirimli teminattan yararlanılıp yararlanılamayacağına karar verilecektir.
                Öte yandan, 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde indirimli teminat uygulamasından yararlanacak olan mükelleflerde aranan şartlar arasında, katma değer vergisi iadesi amacıyla yapılan incelemeler sonucunda birbirini izleyen son beş vergilendirme döneminde hakkında olumlu rapor yazılmış olması şartı da yer almaktadır. 3568 sayılı kanun (4) gereğince tam tasdik sözleşmesi olan mükellefler hakkında birbirini izleyen son 5 vergilendirme dönemine ait olumlu Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu bulunması halinde bu şart gerçekleşmiş sayılacaktır. Birbirini izleyen son 5 vergilendirme dönemine ait olumlu raporlardan bir kısmının vergi inceleme elemanlarınca, bir kısmının ise yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş olması halinde de bu şartın gerçekleşmiş sayılacağı tabiidir.
                3. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT BİLDİRİMLER.
                İhraç kaydıyla mal teslimlerine taraf olanlar için 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(5) öngörülen bildirimler ile 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(6) öngörülen taahhütname verme zorunluluğu kaldırılmıştır.
                4. İADE TALEBİ KISMEN ONAYLANAN MÜKELLEFLER.                    
                İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan katma değer vergisi iade ve mahsup incelemelerinde, her dönem için talep ettikleri iade tutarının % 95 ve daha fazlası onaylanan mükellefler hakkında, talebin % 5'e kadar olan kısmının reddedilme nedenine bakılmaksızın ilgili dönem ve sonraki dönemler için genel esaslara göre işlem yapılır.
                Onaylanmayan kısmın sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden kaynaklanmaması halinde ise, onaylanmayan kısmın miktarına bakılmaksızın genel esaslara göre işlem yapılır.
                Bu hususlar daha önce hakkında rapor düzenlenen mükelleflerden yukarıdaki şartları taşıyanlar için de geçerlidir.
                Onaylanmayan kısmın iadesinin yapılmayacağı, yapılmış ise ceza ve gecikme faizi uygulanarak geri alınacağı tabiidir.
                5. MÜTESELSİL SORUMLULUK.
                Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde yer alan, mal alım ve satımı ile hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar ile hizmetten yararlananlar, aralarında zımnen dahi olsa irtibat olduğu tespit olunanların müteselsilin sorumlu olacağına dair hüküm 4369 sayılı kanunun(7) 81 inci maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
                "Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilin sorumludurlar."
                Yapılan bu değişikliğe göre, mal teslimlerinde alım - satıma taraf olanlar, hizmet  ifalarında hizmetten yararlananlar, bu safhadaki işlem bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere, Hazineye intikal etmeyen katma değer vergisinden müteselsilin sorumlu olacaklardır.
                Alım - satıma taraf olmamak veya hizmetten yararlanmamakla birlikte aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetime katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu vergi inceleme raporunda açıkça belirtilenler ise bu çerçevede Hazineye intikal etmeyen katma değer vergisinden müteselsilin sorumlu olacaklardır.
-----------------------------
(4) 1/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanun 13/6/1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(5) 18/7/1986 tarihli ve 19168 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(6) 5/3/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
-----------------------------
                Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiğe yetkiye dayanılarak "Müteselsil Sorumluluk" uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
                1. Vergi, mükellef adına tarh - tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacaktır.
                2. Müteselsil sorumluluk satın alınan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.
                3. Mükellef dışındaki kişilerden (müteselsil sorumludan) yapılacak takibe ödeme emri tebliği suretiyle başlanılacaktır.
                Bu esaslar dikkate alınarak mükellef tarafından beyan edilen ancak, ödenmeyen vergi ile ilgili olarak;
                - Mükellefe, bilinen adreslerinde bulunamadığından ödeme emri tebliğ edilememiş olması veya
                Kendisine ödeme emri tebliğ edilen mükellefin mal beyanında bulunmamış, vergi dairesince de malı tespit olunamamış veya beyan edilen vergi dairesince tespit olunan malların amme alacağını karşılayamayacağının anlaşılmış olması,
                hallerinde vergi aslı, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı için mükellef dışındaki müteselsil sorumlu nezrinde ödeme emri ile takibe başlanılacaktır.
                Mükellef tarafından noksan beyan edilen veya hiç beyan edilmeyen vergi için yapılacak tarhiyat üzerine tahsil edilebilir hale gelen vergi ve gecikme faizi, yukarıda belirtilen şartlara göre müteselsil sorumlu nezdinde ödeme emri ile takibe alınacaktır.
                Öte yandan, müteselsil sorumluluk kapsamına girmese dahi herhangi bir nedenle Hazineye intikal etmeyen vergi, Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 32 nci maddelerine göre indirim ve iade konusu yapılmayacaktır.
                Müteselsil sorumluluk ile ilgili bu düzenlemeler, henüz kesinleşmemiş işlemler için de geçerli olacaktır.
                ÖRNEKLER:
                - Mükellef (A), Haziran 1998 döneminde mükellef (D) den satın aldığı 100.000.000- liralık mal için 15.000.000- liralık katma değer vergisi ödemiştir. Mükellef (D) bu döneme ait beyannamesinde 25.000.000.- lira ödenecek katma değer vergisi beyanında bulunmuş, ancak vergi dairesine ödememiştir.
                Bu işlemde Hazineye intikal etmeyen vergi 25.000.000 lira olmakla birlikte, mükellef (A) alım satıma taraf olan kişi olarak, sadece bu safhadaki işlem bedeli üzerinden hesaplanan 15.000.000- lira katma değer vergisi ve buna ait gecikme zammından müteselsilin sorumlu olacaktır.
                - Yukarıda bahsi geçen mükellef (A), mükellef (D) den satın aldığı malı 120.000.000.- lira bedelle ve 18.000.000.- lira katma değer vergisi tahsil etmek suretiyle, mükellef (K) ya satmış ve satışa ait katma değer vergisini beyan ederek ödemiştir.
                Müteselsil sorumluluk, Hazineye intikal etmeyen verginin ait olduğu alım satım safhası için söz konusu olduğundan ve mükellef (K) ile (D) arasında da alım satım ilişkisi bulunmadığından, mükellef (D) nin beyan edip ödemediği vergi nedeniyle mükellef (K) nın müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır. Mükellef (K) nın, mükellef (A) dan satın aldığı mallara ait katma değer vergisi ise beyan edilerek ödenmiş olduğundan alım satıma taraf olarak da bir sorumluluğu söz konusu değildir.
                - Yukarıda bahsi geçen mükellef (D), mükellef (A) ya satmış olduğu malları 80.000.000.-lira bedel ve 12.000.000.-lira katma değer vergisi ödemek suretiyle mükellef (C) den satın almıştır.
                Yapılan incelemeler sırasında (C) firmasının sahte belge kullanmak suretiyle ödenmesi gereken katma değer vergisini Hazineye intikal ettirmediği ve bu firmanın ortaklarının aynı zamanda (D) ve (A) firmalarının da ortakları olduğu tespit edilmiştir.
                Bu olayda (C) firması doğrudan alım satıma taraf olmamakla birlikte her iki firma ortaklarının aynı kişilerden oluşması, aralarında sermaye ve organizasyon ilişkisi bulunduğunu gösterdiğinden ve bu durum inceleme raporunda açıkça belirtildiğinden, inceleme raporunda ziyaa uğratıldığı belirtilen vergi buna bağlı gecikme faizinden (D) ve (A) firmaları birlikte müteselsilin sorumlu olacaklardır. (K) firması ise, (C) firması ile doğrudan alım satıma taraf olmadığından ve bu firmalarla dolaylı bir ilişkisi de tespit edilmediğinden müteselsil sorumluluk kapsamına girmeyecektir.
                6. SORUMLU SIFATIYLA KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDENEN İŞLEMLERDE                       MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ.
                Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, katma değer vergisini sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödeyenler, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.
                Sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben katma değer vergisi ödeyenlerin bu işlemlerle ilgili iade ve mahsup talepleri, haklarında olumsuz rapor bulunan mükelleflerden mal ve hizmet alışları olsa dahi genel esaslara göre yerine getirilecektir.
                Yukarıdaki hususlar, henüz kesinleşmemiş işlemlere de uygulanacaktır.
                7. HURDA METAL TESLİMLERİNDE SORUMLULUK.
                Hurda metal teslimlerinden doğan katma değer vergisinin mahsuben iadesinde 1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesine, mal alış ve satış faturalarının (imalatçılarda sadece satış faturalarının) fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren ilgili firmaca onaylı bir listenin eklenmesi yeterlidir. Bu Tebliğin yayımından önceki dönemlerle ilgili mahsuben iadelerde, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde diğer belgeler aranılmaksızın mahsup işlemi gerçekleştirilecektir.
                Yukarıda sayılan belgeler hurda metal teslimleri nedeniyle iadesi gereken katma değer vergisinin vergi borçlarına mahsubu işlemleri için geçerli olup, nakden iadelerde ise daha önceki Tebliğlerde belirlenen belgeler ibraz edilecektir.
                Öte yandan, genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettiği birlikler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan hurda metal teslimleri katma değer vergisi tevkif atı dışında bırakılmıştır. Bu kurum ve kuruluşların, verginin konusuna giren teslimlerinde hesaplanan katma değer vergisinin tamamı bahsi geçen kuruluşlara ödenerek genel esaslara göre işlem yapılacaktır.
                Tebliğ olunur.
-----------------------------
(7) 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun, 29/7/1998 tarihli Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
-----------------------------
 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 71
1. DAHİLDE İŞLEME ve GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE
TECİL TERKİN UYGULAMASI
 
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 4369 sayılı Kanunun 2 62 inci maddesiyle eklenen Geçici 17 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna, dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin yurt içinden temininin, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı bendinin c fıkrası kapsamına alınması konusunda yetki verilmiştir.
                Bu yetkiye dayanılarak, 10/19/1998 tarihli ve 98/11766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 3 dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin, dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçılara tesliminde tecil-terkin kapsamında, işlem yapılması uygun görülmüştür. Tecil-terkin uygulaması ihtiyari olup dileyen mükelleflerin katma değer vergisi tahsil ederek işlem yapması mümkün bulunmaktadır.
                Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu teslimlerde aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.
                1.1. Uygulamanın Kapsamı
                Dahilde işleme veya geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında tecil terkin işlemi yapılabilmesi için;
                Alıcının tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması,
                Teslim edenin katma değer vergisi genel tebliğlerinde tanımlanan "imalatçı" vasfını haiz olması,
                Teslime konu malın,
                - ihraç edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde ve yardımcı madde olması,
                - imalatçılar tarafından bizzat üretilmiş veya 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki 4 açıklamalar çerçevesinde fason olarak imal ettirilmiş olması,
                - düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle katma değer vergisi hariç bedelin, pamuk, yün, iplik ve kumaşta 2,5 milyar lirayı, diğer mallarda 500 milyon lirayı aşması,
                - bu kapsamda satın alınan maddelerden imal edilen malların imalatçı ihracatçılar tarafından doğrudan ihraç edilmesi, şarttır.
                Belgede belirtilen miktardan fazla maddenin bu Tebliğle belirlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değildir.
                Tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmet ifaları bu kapsama girmemektedir.
                1.2. Tecil-Terkin Uygulaması
                Tecil terkin kapsamında işlem yaptırmak isteyen imalatçı-ihracatçılar, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir. Bu kapsamda işlem yapan satıcılar öncelikle talep edilen malın belgedeki miktara uygun olup olmadığını belirleyecektir. Bu belirleme sırasında daha önce satın alınan miktarların göz önüne alınacağı tabiidir. Bu belirlemeden sonra düzenlenecek faturada toplam bedel  üzerinden katma değer vergisi hesaplanacak, ancak tahsil edilmeyecektir.
                Faturaya, "Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17 inci maddesi hükmü gereğince KDV tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır.
                Alıcının dahilde işleme izin belgesi ibraz etmesi halinde bu belgenin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümü satıcılar tarafından doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.
                Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise bu belgenin uygun bir yerine "Bu belgenin ..... sırasındaki ............. miktar/birim maldan ......miktarı ........... tarih ve ........ sayılı faturayla satılmıştır." şerhini koyarak imzalayacak ve kaşe basacaklardır.
                Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya verilecektir.
                Öte yandan imalatçı-ihracatçılara teslimde bulunanların, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlemeleri gerekmektedir.
                1.3. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı
                Satıcılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimler için Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin genel tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Ancak bu dönemde verilecek beyannameye alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi veya bu belgenin tarih sayısı ile satılan malın cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgileri ihtiva eden ve satıcı tarafından onaylanan bir liste eklenecektir.
                Bu Tebliğde öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil, alıcılardan aranacaktır.
                1.4. Terkin ve İade İşlemleri
                İmalatçı-ihracatçılar, tecil-terkin kapsamında satın aldıkları maddelerle imal ettikleri malların süresi içinde ihraç edildiğini Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit ettireceklerdir.
                İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;
                - Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,
                - Belgenin tarihi ve süresi,
                - İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı,
                - Fiili ihracat tarihi,
                - İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,
                - İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,
                - İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
                konusunda bilgiler yer alacak ve teyit alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenecektir.
                Bu raporlar, söz konusu kapsamda ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takip eden ay başından itibaren 2 ay içinde ilgili satıcılara verilecektir.
                Satıcılar sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaktır.
                Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.
                Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.
                2. DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMİ  KAPSAMINDA                                 
İTHAL EDİLEN MADDELERE  ÜRETİLEN MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİ
                Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham veya yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil-terkin uygulanması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.
                Bu uygulama, yukarıda belirtilen belgeler veya ihracatı teşvik belgesi kapsamında ithal edilip de işlenen malların bu Tebliğin yayımından önce gerçekleştirilen ihraç kaydıyla teslimleri için de geçerlidir.
                3. İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR
                Katma Değer Vergisi kanununa göre ihracat dışındaki iade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar.
                - Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlemlerinde 250 milyon liraya,
                - Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 100 milyon liraya,
                yükseltilmiştir.
                Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğle belirlenen yeni sınırların altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.
                İncelemesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elemanınca gerek duyulması halinde, bu düzenlemeye bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
                4. TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN
TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI
                1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
                - 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 5 kapsamında yapılan teslimlerde halen 20 milyon lira olarak uygulanan alt sınır 50 milyon liraya,
                - 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 6 kapsamında yapılan teslimlerde halen 50 milyon lira olarak uygulanan alt sınır 150 milyon liraya,
                yükseltilmiştir.
                Öte yandan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Tebliği ile usul ve esasları belirlenen yolcu beraberi eşya istisnası uygulamasından kişisel tüketime konu olabilecek miktardaki mallar yararlanabilecektir. Bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren kişisel tüketim miktarını aşan mallar için bu istisnanın uygulanması mümkün değildir.
                5. İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İNDİRİLEMEYEN VERGİLERİN                      
GİDER YAZILMASI
                Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı kanunla eklenen geçici 16 ncı madde ile, indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren ve 4369 sayılı Kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması imkanı getirilmiştir.
                İndirimli orana tabi işlemleri bulunmayan mükellefler ile Ağustos/1998 dönemine ait olup 25/09/1998 tarihine kadar verilen katma değer vergisi beyannamesinde, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yer almayan mükelleflerin, bu uygulama ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
                İndirilemeyen katma değer vergisinin gider yazılması uygulaması ihtiyari olup, dileyen mükelleflerin bu vergileri indirilecek vergi hesabında tutmayan devam etmesi mümkün bulunmaktadır.
                Bu düzenleme kapsamında gider yazılacak tutarlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde hareket edilecektir.
                i. Kapsama giren mükellefler Ağustos/1998 dönemi beyannamesinde sonraki dönemlere devreden vergiler içinde indirimli orana tabi işlemlere isabet eden kısmı, alış satış belgelerine ve defter kayıtlarına dayanarak hesaplayacaklardır. 31/08/1998 tarihi itibariyle stoklarda yer alan indirimli orana tabi malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen vergiler, bu hesaba dahil edilmeyecektir.
                Bu şekilde hesaplanan tutar, Aralık 1998 döneminde indirim hesaplarından çıkarılarak gider hesaplarına aktarılacak ve bu dönemle ilgili olarak 25 Ocak 1999 tarihine kadar verilecek KDV beyannamesinde önceki dönemden devreden vergiler bölümüne yazılmayacaktır.
                Öte yandan, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 1998 dönemlerinin herhangi birisinde ödenecek vergi bulunması halinde, hesaplanan bu tutarlar indirim konusu yapılmış olacağında, bu vergilerin gider yazılması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, sözü edilen dönem beyannamelerinin tamamında devreden vergi bulunması halinde, yukarıda hesaplanan tutardan fazla olmamak şartıyla beyan edilen en az devreden vergi tutarı gider yazılacaktır.
                ii. 4369 sayılı kanunda sözü edilen geçici 16 ncı maddenin yürürlük tarihi 1.1.1999 olarak belirlendiğinden yukarıdaki şekilde hesaplanan tutarlar. 1999 takvim yılı kazançlarının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.
                iii. 1/9/1998 - 31/12/1998 tarihleri arasındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yüklenilen katma değer vergisinin bu şekilde gider yazılması mümkün değildir.
                6. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE                                                                           KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI
                6.1. İndirim
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait katma değer vergisinin 3 yılda 3 eşit taksitte indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmış. Bakanlar Kuruluna teşvikli indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmış, Bakanlar Kuruluna teşvikli yatırımlarda kullanılacak olanlar için indirim süresinin azaltılması konusunda yetki verilmiştir.
                4369 sayılı Kanunun 82/5-d maddesi ile 3065 sayılı kanunun sözü edilen 31 inci maddesi 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.
                Bu düzenlemeye göre, 31/12/1998 tarihinden sonra iktisap edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergiler genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Bu tarihten önce iktisap edilenlere ait vergilerin ise 3 yıllık süreye bağlı olarak indirimine devam edilecektir.
                6.2. İşletmede Kullanılmak Üzere İmal Veya İnşa Edilen Amortismana tabi  İktisadi kıymetler
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
                - 3/d ve 10/f maddelerinde işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, kullanılmaya başlanması veya aktife alınması "teslim sayılan hal" kapsamında verginin konusuna alınmış,
                - 20/3 üncü maddesinde ise bu işlemlerde verginin matrahının, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanununa göre tespit edilen değerleri olacağı hükme bağlanmıştır.
                4369 sayılı Kanunun 82 inci maddesinin 5 inci fıkrasının a), b) ve c) bentleri ile 3065 sayılı kanunun sözü edilen 3/d, 10/f ve 20/3 üncü maddeleri 01/01/1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.
                Bu düzenlemeye göre, işletmede kullanılmak üzere imal ve inşa edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 31/12/1998 tarihinden sonra aktife alınması veya kullanılmaya başlanması halinde, vergi hesaplanıp beyan edilmeyecektir. İmal ve inşa dolayısıyla yüklenilen vergilerin ise eskiden olduğu gibi harcamaların yapıldığı dönemlerde ve genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabileceği tabidir.
                Tebliğ olunur.
-----------------------------
1 02/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
2 29/07/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
3 14/10/1998 tarihli ve 23493 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
4 05/06/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
5 28/07/1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
6 01/03/1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
-----------------------------
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No. 72
1. KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
 
                1.  3065  sayılı  Katma  Değer  Vergisi  Kanununun 1  42  inci maddesinin Bakanlığımıza  verdiği  yetkiye  dayanılarak,  Ocak  1999  döneminden  itibaren kullanılmak üzere;
                - Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerce verilen 1 no.lu,
                - Vergi sorumluları tarafından verilen 2 no.lu,
                - Ek Vergi mükelleflerince verilen 4 no.lu,
                katma değer vergisi beyannameleri yeniden düzenlenmiştir.
                2. Ocak 1999 dönemine ilişkin olarak 25 Şubat 1999 tarihine kadar mükellefler ve sorumlular tarafından beyan edilecek olan katma değer vergisi ve ek vergi için yeni beyannameler kullanılacaktır.
                3. Daha önce 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinde yer alan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve Toplu Konut Fonuna Ait Bildirim" bu beyannameden çıkarılmıştır. Savunma sanayii destekleme fonu bildirimi 4 no.lu katma değer vergisi beyannamesine dahil edilmiştir. Dolayısıyla 3238 sayılı Kanunun 2 12 inci maddesinin (e) ve (j) bentlerine göre ödenmesi gereken savunma sanayii destekleme fonunun beyanı 4 no.lu katma değer vergisi beyannamesi ile yapılacaktır.
                4. 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin açıklamalar aşağıdadır.
                1.1. "Tablo I- Matrah ve Vergi Bildirimi" ile İlgili Açıklamalar
                5. Katma değer vergisi mükelleflerinden istisna, iade hakkı doğuran tevkif at veya tecil-terkin uygulamasa kapsamında işlemleri bulunmayanlar, beyannamenin sadece ön yüzündeki tablo ! bölümünü dolduracaklar, arka yüzünde yer alan II ve III no.lu tabloları doldurmayacaklardır.
                6.  Yeni  katma  değer vergisi  beyannamesinde  amortismana tabi iktisadi kıymetlerin indirimine ilişkin satırlar kaldırılmış olup, bu mallarla ilgili vergi, diğer alış ve giderler için yüklenilen vergilerle birlikte 23 üncü satıra yazılacaktır.
                7. Aralık 1998 dönemine ait 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinin 62 inci satırında bir rakam bulunması halinde bu tutar aynen Ocak 1999 döneminde verilecek yeni beyannamenin 22 inci satırına yazılacaktır.
                8. Beyannamenin 7, inci satırına katma değer vergisi matrahından indirilecek olan istisnalar ve özel matrah şekline tabi işlemlere ait bedeller toplamı yazılacaktır. Beyannamenin  49  uncu  satırındaki  iade  hakkı  doğuran  tevkif at  uygulaması kapsamındaki işlem bedeli, istisna veya özel matrah şekline tabi işlem bedeli mahiyetinde olmadığından 7 inci satıra dahil edilmeyecektir.
                9. Beyannamenin 20 inci satırına;
                - Fazla veya yersiz hesaplanan,
                - Alışlardan iade edilen, işlemi gerçekleşmeyen veya işleminden vazgeçilen mal ve hizmetler nedeniyle eklenmesi gereken,
                - Önceki dönemlerde indirim konusu yapılan, ancak Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri uyarınca indirimi kabul edilmeyen,
                vergi tutarlarının toplamı yazılacaktır.
                10. Beyannamenin 25 inci satırına, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-b maddesi uygulamasına ilişkin 43 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde 3 yapılan açıklamalar çerçevesinde, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara istisna kapsamında yapılan  satışlarla  ilgili olarak,  satışın hangi  dönemde  yapıldığına bakılmaksızın bu dönemde iade edilen katma değer vergisi tutarları yazılacaktır. Gerekli şartlar gerçekleştiği için satışın yapıldığı dönemde iadenin de yapılmış olması halinde iade tutarı, hem hesaplanan katma değer vergisi olarak beyan edilecek, hem de beyannamenin 25 inci satırında indirim konusu yapılacaktır.
iadenin gerçekleştiği dönemde bu tutarın indirilememesi halinde, 52 inci satıra da yazılmak suretiyle iade edilecek vergi hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.
                11. Öte yandan, 61 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine 4 göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlarla ilgili olarak, istisna şartları gerçekleşmediği için satışın yapıldığı dönemde beyan edilen katma değer vergisi,  şartların gerçekleşerek iadenin yapıldığı dönemde 25 inci satıra yazılmak suretiyle indirim konusu yapılacaktır.
                12. "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" ne ilişkin 27 inci satırdaki rakamın  hesaplanmasında,  21  inci  satırdaki 'Toplam  Katma  Değer  Vergisi" tutarından 26 ncı satırdaki "İndirimler Toplamı" düşülecektir. Ayrıca 30 uncu satırda 'Tecil Edilecek Katma Değer Vergisi" ne ilişkin tutar olması halinde bu tutarın da indirilmesi sonucu ödenmesi gereken katma değer vergisi hesaplanacaktır.
                13. "Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi" ne ilişkin 28 inci satırdaki rakamın hesaplanmasında (26-21) farkından; 53 üncü satırda yer alan tutar indirilecek, genel orana veya yükseltilmiş orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi dolayısıyla  iade  edilmesi  gereken  ve  64  üncü  satırda  gösterilen  tutar indirilmeyecektir.
                14. Ancak, 64 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde 5, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi dolayısıyla yüklenilen vergilerin bu teslim dolayısıyla  hesaplanan  vergiden fazla olması  halinde,  iade  edilecek verginin hesabında; ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel verği oranıyla çarpılması suretiyle bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas alınacağı açıklanmıştır. Bu durumda indirimli oranda vergilendirilen malların ihraç kaydıyla tesliminde 64 üncü satıra yazılan tutarlar da 28 inci satırın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
                1.2. "Tablo II- istisnalar ve iade Hakkı Doğuran İşlemlere ili;kin Bildirim' ile ilgili Açıklamalar
                15. İstisna veya iade hakkı doğuran tevkif at kapsamına giren Ìşlemleri bulunan mükellefler, beyannamenin arka yüzündeki Tablo II bölümünü de dolduracaklardır. Bu  mükelleflerin  özel  matrah  şekline tabi  işlemlerinin  de  bulunması  halinde beyannamenin 31 inci satırı da doldurulacaktır. Özel matrah şekline tabi işlemleri olan mükelleflerin istisna veya iade hakkı doğuran tevkif at kapsamında işlemlerinin olmaması halinde, özel matrah şekline tabi işlemler 31 inci satıra yazılmaksızın doğrudan 7 inci satırda gösterilecektir.
                16. Eski beyannamelerde petrol arama faaliyetlerine ilişkin istisna satırında beyan  edilen teşvik  belgesi kapsamındaki  makine  ve teçhizat teslimleri  yeni beyannamede bu istisna için ayrılan 41 ve 42 inci satırlarda gösterilecektir.
                17. Bu Tablonun 'Tam istisnalar" bölümündeki 'Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa,  Katma Değer Vergisi Kanununun 32 inci maddesi kapsamına giren işlemlerin bedelleri; "Yüklenilen Katma Değer Vergisi" sütununa ise bu işlemlerin bünyesine giren vergi tutarları yazılacaktır.
                18. Tablo II 'deki 49 uncu satıra, mükellefler tarafından yapılan tevkif at uygulaması  kapsamındaki hurda metal teslimleri ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason iş bedelleri yazılacaktır. 50 inci satırda ise bu işlemler dolayısıyla tevkif edilen tutarlar yer alacaktır:
                19. Tam istisna kapsamına giren işlemlerde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait vergiden pay verilmesinde, daha önce yayımlanan katma değer vergisi genel tebliğlerindeki açıklamalar geçerli olacaktır.
                1.3."Tablo III- ihraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" ile ilgili Açıklamalar
                20.  Tecil-terkin  uygulaması  kapsamında  teslimleri  bulunan  mükellefler beyannamenin arka yüzündeki Tablo III bölümünü dolduracaklardır. Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesiyle düzenlenen ihraç kaydıyla teslimler ile Geçici 17 inci maddesine dayanılarak tecil-terkin uygulaması öngörülen dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ham ve yardımcı madde teslimleri de bu bölümde beyan edilecektir.
                2 BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MİKELLEFLERIN
KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
                21. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 6 göre basit usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler, katma değer vergisi açısından gerçek usulde vergilendirilen  mükelleflerin  tabi  oldukları  usul  ve  esaslar  çerçevesinde vergilendirileceklerdir.
                2.1. Beyan
                22. 215 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği 7 ile 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olduğu açıklanan basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ilk üç aylık döneme (Ocak-Şubat-Mart 1999) ait beyanı da yeni düzenlenen 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesi  ile 25  Nisan  1999 tarihine kadar bağlı  olunan vergi  dairesine yapılacaktır: Bu mükellefler daha sonra da üçer aylık dönemler itibariyle beyanname vermeye devam edeceklerdir.
                2.2. Adi Ortaklıklar
                23.  Basit  usulde  vergilendirilen  adi  ortaklıklarda  katma  değer vergisi beyannamesi ortaklık adına düzenlenerek ortaklığın işyerinin bağlı olduğu, işyerinin olmaması halinde ise ortaklardan birinin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Ortaklık adına düzenlenecek ilk beyannameye; ortakların adı, soyadı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarasının yer aldığı bir liste eklenecektir: Ortakların kendi vergi dairelerine,  ortaklık adına beyanda bulunulan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bildirilecektir.                           
                2.3. İndirim
                24.  Basit  usulde  vergilendirilen  mükellefler,  amortismana  tabi  iktisadi kıymetlere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapamazlar.
                25. Bu mükelleflerin kanunen defter tutma zorunluluğu bulunmadığından, mal ve hizmet alımı ile giderlerine ait katma değer vergisinin indiriminde belgelerin defterlere kaydedilme şartı aranmayacaktır.
                2.4. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışı
                26. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimleri katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır.
                3. TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDEN DOĞAN                          
KATMA DEĞER VERGİSİNİN NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADESİ
                27. Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 4369 sayılı Kanunla 8 eklenen  (d)  bendi  gereğince,  yatırım teşvik  belgesi  sahibi  mükelleflere  belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. "Tam istisna" mahiyetinde olan bu teslimlerin bünyesine giren vergiler genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, indirimin mümkün olmaması halinde nakden veya mahsuben iade edilebilecektir.
                3.1. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile İade
                28. İstisna kapsamına giren makine ve teçhizat teslimleri dolayısıyla yüklenilip indirimle giderilemeyen katma değer vergileri yeminli mali müşavir tasdik raporuna göre nakden iade edilebilecektir. Bu suretle iadenin yapılmasında, ihracattan doğan katma  değer vergisi  iadelerinin  yeminli  mali  müşavir tasdik  raporuyla  yerine getirilmesine ilişkin had!er geçerli olacaktır.
                3.2. Mahsup
                29. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 9 değişik 52 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Kanunun 13/d maddesi kapsamına giren teşvikli makine ve teçhizat teslimlerinden doğan katma değer vergisi alacaklarının, hak sahibi mükelleflerin kendi vergi borçlarına mahsubunda, miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranılmaması uygun görülmüştür. Bu mahsup işleminde söz konusu istisna ve iade uygulamasında aranılan belgelerin vergi dairesine ibraz edileceği tabiidir.
                4. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRİNDEKİ FASON İŞLERLE İLGİLİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA MAHSUBEN İADE
                30. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe yapılan fason işler dolayısıyla vergi tevkif atı uygulanan mükellefler, bu işlem nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunabilecektir.
                31.  Mahsup,  sadece  mükellefin  kendi  vergi  borçları  için istenebilecek, başkalarının vergi borçlarına mahsup talep edilemeyecektir. İade alacağının nakden talep edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
                32. Mahsup talebinin yerine getirilebilmesi için dönem beyannamesine ek olarak mahsup dilekçesi ve tevkif at uygulanan işleme ait faturaların onaylı örnekleri veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste eklenecektir.
                5.  SERBEST  MESLEK  FAALİYETİNDE  KATMA  DEĞER  VERGİSİ UYGULAMASI
                33. Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri, mutat meslek olarak ve  münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yapanların bu işlemlerine ait katma değer vergilerinin, sorumlu sıfatıyla işleme taraf olanlarca beyan edilmesi yolundaki 19 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 10 ile getirilen uygulama 1 Nisan 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Konuya ilişkin olarak 221 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğind e11 gerekli açıklamalar yer almaktadır.
                34. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-b maddesi uyarınca katma değer vergisinden istisna edilmiş olduğundan,  söz  konusu  kişilerin  bu  işlemleri  nedeniyle  mükellefiyet  tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
                6. POSTMİKS SİSTEMİNDE EK VERGİ
                35. Alkolsüz içkiler kapsamında olan kolalı içecekler, Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı maddesinin (d) bendi uyarınca ek vergiye tabi bulunmaktadır. Ek vergi, kapsama giren malların ithalinde veya imalatçıları tarafından ilk tesliminde ve tek safhada alınan bir vergi olup verginin mükellefi, söz konusu ürünlerin imalatçı veya ithalatçılarıdır.
                36. Kola üretimi, üretici firmaların tesislerinin yanı sıra, bu tesisler dışındaki işletmelerde postmiks sistemi ile de yapılabilmektedir. Postmiks sistemi ile kola üretimi, ana konsantrenin belirli özelliklerdeki su ve karbondioksit ile bir soğutucu eşliğinde ve mekanik bir karbüratör içinde karıştırılması suretiyle yapılmaktadır.
                37. Bu şekilde üretilen kolanın ilk teslimi her ne kadar postmiks sisteminin kurulu olduğu işletmelerde gerçekleşmekte  ise de bu ürünün üreticisi,sistemi anlaşmaya dayalı olarak kullandıran ve sistemin elementlerini reaktif hale getiren kola üreticisi firmadır. Zira, postmiks sisteminin kurulu olduğu işletmenin, kendisine ana firma tarafından ariyetten verilmiş olan bu makinelerden satış yapma dışında, ürünün imali konusunda bir yetkisi olmayıp, üretimden doğan sorumluluk ana firmaya ait bulunmaktadır.
                38. Bu açıklamalara göre, postmiks sistemi ile üretilen kola teslimlerine ait sık vergi, postmiks sisteminin kurulu olduğu işletmeler adına düzenlenen faturalarda gösterilen bedel üzerinden ana firmalarca hesaplanarak beyan edilecektir'.
                39. Bu uygulama, Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecektir.
                40. Postmiks sistemini bünyesinde barındıran işletmeyi kola imalatçısı kabul ederek yapılan ek vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflardan vazgeçilecektir.
                Tebliğ olunur.
-----------------------------
1) 2/11/1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
2) 13/11/1985 tarihli ve 18927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
3) 28/7/1984 tarih ve 22004 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
4) 1/3/1997 tarih ve 22920 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
5) 21/9/1997 tarih ve 23117 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
6) 6/1/1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
7) 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
8) 29/10/1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
9) 14/10/1991 tarih ve 21021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
10) 21/3/1986 tarih ve 19054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
11) 19/2/1999 tarih ve 23616 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
-----------------------------
 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No: 73
 
                1. İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN                                                            
                YAPILACAK İADELERDE SINIR
                Devlet Harcamaları Belgeleri Yönetmeliğinin(1) Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, Katma Değer Vergisi Kanunu(2)na  göre iade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar.
                - İhracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde 1.000.000.000.- liradan 2.000.000.000.- liraya,
                - Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 250.000.000.- liradan 500.000.000.- liraya,
                - Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 100.000.000.- liradan 200.000.000.- liraya
                yükseltilmiştir.
                Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış nakden veya mahsuben iade talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğle belirlenen yeni sınırların altındaki nakden veya mahsuben iade işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.
                İncelemesine başlanılmış olan nakden veya mahsuben iade talepleri ise inceleme elemanınca gerek duyulması halinde bu bölümde öngörülen düzenlemelere bağlı kalınmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.
                2. TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE SINIR
                01/02/2000 tarihinden geçerli olmak üzere, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(3) kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslimler için halen 150.000.000.- lira olarak uygulanan alt sınır 250.000.000- liraya yükseltilmiştir.
                3. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN  FAYDALANACAK İMALATÇILAR İLE
                İMALATÇI İHRACATÇILARDA ARANILAN ŞARTLAR
                28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği(4) indirimli teminat uygulamasından faydalanacak imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılarda aranılacak şartları düzenleyen (F) bölümüne aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.
                - (F) bölümünün (2) numaralı ayrımında yer alan 300.000.000.- liralık hadler 01/07/200 tarihinden geçerli olmak üzere 40.000.000.000.- liraya yükseltilmiştir. Buna göre, ödenmiş sermaye toplamı veya son bilançoda kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (gayrimenkuller hariç) amortismanlar düşülmeden önceki toplam değerleri 01/07/2000 tarihinde 40.000.000.000.- liranın altında olan mükelleflerin, bu tarihten sonraki dönemlere ait iade taleplerinde indirimli teminat uygulanmayacaktır.
                 - (F) bölümünün (3) numaralı ayırımında yer alan kapasite raporunda işletmenin muhasebe müdürünün de imzasının bulunması şartı yürürlükten kaldırılmıştır. Uygulama bu Tebliğin yayımından önce talep edilen ancak henüz sonuçlanmayan iade alacakları bakımından da geçerlidir. Buna göre, indirimli teminat uygulamasından faydalanmak için gerekli diğer şartlara sahip olan ancak kapasite raporunda işletme muhasebe müdürünün imzası bulunmadığı gerekçesiyle normal teminat uygulamasına tabi tutulan mükelleflerin, bu Tebliğin yayımı tarihinde henüz sonuçlanmayan iade talepleri ile ilgili teminatları düzeltilecek ve fazla teminatlar iade edilecektir.
                4. DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ İLE SEKTÖREL                                                                   
DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNDE TEMİNAT ORANI
                3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32 inci ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 inci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki (5) şartları taşıyan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iade taleplerinin % 5 teminat karşılığında yerine getirilmesi uygun görülmüştür.
                Bakanlığımızca incelemesiz ve teminatsız nakden iadeler için tespit edilen alt sınırı aşan kısma % 5 olarak belirlenen teminat oranı uygulanacaktır.
                Bu kapsama giren mükelleflerin bu Tebliğin yayımından sonraki iade talepleri % 5 teminat karşılığında yerine getirilecek, Tebliğin yayımından önce vergi dairesine verilen teminatların da % 5'i aşan kısmı kendilerine iade edilecektir.
                5. DIŞ TİCARET SERMAYE Ş'RKETLERİ İLE SEKTÖREL                    
DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN İHRACAT İSTISNASINDAN                                             
DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİ
                Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin mal veya hizmet satın aldığı mükellefler arasında haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği veya kullandığı konusunda rapor veya tespit bulunanlar olması halinde, iade talebinin bu mükelleflerden yapılan mal ve hizmet alımına isabet eden kısmı 4 kat teminat karşılığında yerine getirilecek, iade talebinin diğer kısmı için genel teminat ve iade prosedürü geçerli olacaktır. Genel teminat ve iade prosedürünün geçerli olduğu bu kısmın yeminli mali müşavir tasdik raporuyla iadesi mümkün bulunmaktadır.
                Bu bölümde yer alan hükümler Tebliğin yayımı tarihine kadar gerçekleşmemiş iadeler için de geçerli olacaktır.
                6. OLUMLU  RAPOR TANIMI
                Katma Değer Vergisi iade uygulamaları bakımından bir raporun "olumlu rapor" sayılabilmesi için;
                - İade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin) % 90 veya daha fazlasının onaylanmış olması,
                - Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler nedeniyle reddedilen bir kısım varsa bu kısmın, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen vergilerin (ihraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin) % 5'inden fazla olmaması gerekmektedir.
                Önceki katma değer verisi genel tebliğlerinde yer alan 'olumlu rapor' ifadeleri bu tanım çerçevesinde değerlendirilecektir.
                7. KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATINA İŞ YAPAN MÜTEAHHİT VE              
SATICILARA YAPILACAK İADELER
                Katma Değer Vergisi kanununun 15/1-b maddesi hükmü kapsamında Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatına veya onun namına 7/2864 sayılı kararnamede belirtilen yetkili makamlara, resmi ihtiyaçlarında kullanacakları malların teslimi ve yapılan hizmetlerde ilgili katma değer vergisi iadelerinin, Bakanlığımızca belirlenen sınırı aşması halinde, inceleme için durumun Gelirler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi gerektiği yolundaki 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (6) (F) bölümündeki uygulama kaldırılmıştır. Dolayısıyla, belirtilen işlemlerden doğan katma değer vergisi iade incelemelerinde genel esaslar geçerli olacaktır.
                Bu Tebliğin yayımı itibariyle önceki dönemlere ait olup, bu tarihe kadar incelemeye gönderilmemiş iade taleplerine ait incelemeler genel hükümler çerçevesinde, incelemeye gönderilmiş olanlar ise inceleme elemanının görüşü doğrultusunda sonuçlandırılacaktır.
                8. BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI
                Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerce;
                - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde,
                - Hurda metal alımlarında,
                - 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(7) belirtilen akaryakıt alımlarında,
                sorumluluk uygulaması kapsamında tevkif at yapılmaması uygun görülmüştür.
                Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflere yapılan teslim ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, malı teslim eden veya hizmeti yapan mükelleflerce genel hükümler çerçevesinde beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
                Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin tevkif at kapsamına giren teslim ve hizmetlerinde ise alıcılar tarafından tevkif at uygulanacağı tabiidir.
                9. KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA YAPILAN                                     
DEĞİŞİKLİĞİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ
                02/12/1999 tarihli 99/13648 sayılı Bakanlar kurulu Kararı(8) ile 13/12/1999 tarihinden itibaren % 15 olan katma değer vergisi oranı % 17, % 23 oranı da % 25 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 1-12 Aralık 1999 tarihleri arasında % 15 ve % 23 oranları, 13 Aralık 1999 tarihinden sonra ise % 17 ve % 25 oranları geçerli olacaktır.
                Bu değişiklik nedeniyle vergilendirme dönemi 1 ay olan mükelleflerin Aralık 1999 dönemine, vergilendirme dönemi 3 ay olan mükelleflerin de Ekim-Kasım-Aralık 1999 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin doldurulmasına aşağıdaki şekilde hareket edilecektir.
                Eski ve yeni katma değer vergisi oranlarına tabi işlemleri dahil olmak üzere teslim ve hizmetlerinde farklı vergi oranları uygulayan mükellefler bu işlemlerine ait matrahları, oranları ve vergileri beyannamenin "Matrahın Oranlara Göre Dağılımı" bölümünde ayrı ayrı göstereceklerdir.
                Ancak 1 no.lu Katma değer vergisi beyannamesinde "Matrahın Oranlara Göre Dağılımı" bölümünde beş satır bulunduğundan, eski ve yeni olmak üzere 5'ten fazla katma değer vergisi oranı uygulayan mükellefler, iki ayrı beyanname yaprağı kullanacaklardır. Bu durumda beyannamenin ilk yaprağının ön yüzüne "Bu beyanname iki yapraktan oluşmaktadır" ifadesi yazılacak ve beyannamenin ikinci yaprağındaki kimlik bilgileri bölümü de doldurulacaktır.
                Beyannamenin ikinci yaprağında sadece "Matrahın Oranlara Göre Dağılımı" bölümü doldurulacak bu bölümde gösterilen katma değer vergisi toplamı beyannamenin birinci yaprağındaki 19 uncu satır toplamına dahil edilecektir. Bunun dışında ikinci yaprağın 18 inci satırından sonra gelen satırlara herhangi bir rakam yazılmayacak, katma değer vergisi beyanıyla ilgili işlemler beyannamenin birinci yaprağında gösterilecektir.
                Öte yandan, tevkif at uygulamasına tabi olan hurda metal teslimleri ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason imalatta işlem bedeli üzerinden öncelikle % 17 oranında vergi hesaplanacak, bu suretle hesaplanan verginin 1/3'ü satıcılar, 2/3'ü ise alıcılar tarafından (sorumlu sıfatıyla) beyan edilecektir. Dolayısıyla tevkif edilecek vergi, işlem bedeline belirli bir oran uygulanmak suretiyle hesaplanmayacaktır. Bu suretle tevkifat uygulanan işlemlerin beyan edileceği katma değer vergisi beyannamelerinde vergi oranını, satıcılar 17/3, alıcılar ise 17 x 2/3 olarak ifade edebileceklerdir. 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine(9) göre yapılacak tevkifat uygulamasında da buna uygun hareket edilecektir.
-----------------------------
(1) 14.10.1991 tarihli ve 21021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(2) 02.11.1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(3) 01.03.1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(4) 01.08.1988 tarihli ve 19886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(5) 12.08.1988 tarihli ve 19897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(6) 24.02.1987 tarihli ve 19382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(7) 11.06.1998 tarih ve 13369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(8) 02.12.1999 tarih ve 23894 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(9) 11.06.1998 tarih ve 23369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.