Kara Yolu Taşıma Mevzuatı

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
 
 
SAYI:B.11.0.KUG.0.11.00.04/-15526                                                               ANKARA
KONU: Karayolu Taşıma Yönetmeliği                                                                           15/09/2004
Uygulama Talimatı.
           
İLGİ:a)19.04.2004 tarih ve 6818 sayılı yazımız.
        b)22.06.2004 tarih ve 10735 sayılı yazımız.
        c)10.08.2004 tarih ve 13526 sayılı yazımız.
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulanmasında dikkate alınacak hususları belirtmek amacıyla ilgi (a),(b) ve (c) yazılarımız ile gönderilen uygulama talimatları yürürlükten kaldırılmış olup, bundan böyle yönetmelik uygulamasının ekte gönderilen talimata göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
EK:1 Uygulama Talimatı.
                                                                                                                                            Mehmet KUTLU
                                                                                                      Bakan a.
                                                                                                   Müsteşar V.
 
DAĞITIM:
-Ulaştırma Bölge Müdürlükleri.
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
 
UYGULAMA TALİMATI
 
 
                1-Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca düzenlenecek olan yetki belgelerinden C1, C2, C3, D1, D2, D3, F1, G1, G2, H1, H2, K1, K2, K3, N1, N2 ve T2 yetki belgeleri, Yönetmelik hükümleri ve bu Uygulama Talimatı dikkate alınarak Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince düzenlenecektir.
 
                2-Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre geçici olanlar dahil yetki belgesi almış olup, yetki belgesi süreleri sona eren yetki belgesi sahiplerinden, Karayolu Taşıma Yönetmeliği  şartlarını sağlayanlardan söz konusu Yönetmelikte öngörülen belge yenileme ücreti alınarak 5 yıl süreli yetki belgesi düzenlenecek, şartları sağlayamayanlardan ise öngörülen belge yenileme ücretinin 1/5’i (beşte biri) alınarak 24.02.2005 tarihine kadar geçerli belge düzenlenecektir. 24.02.2005 tarihinde şartların sağlanması halinde ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde öngörülen belge yenileme ücreti alınarak 5 yıl süreli belge verilecektir. Bu durumda olanlardan,  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde  öngörülen şartları 24 Şubat 2005 tarihine kadar sağlamayanların yetki belgeleri iptal edilecektir.
 
                 3-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan herhangi bir yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, başvurudaki şartlardan Yönetmeliğin 12 nci maddesinin e) ve f) bentleri ile 13 üncü maddesindeki özel şartlar aranmaksızın Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde yetki belgesi almak zorundadırlar.
 
                Bu madde kapsamında ilk defa “Taşımacı” türü yetki belgesi talep edenler en az bir adet özmal taşıta ait belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Bu taşıtlardan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde öngörülen yaş şartı aranmayacak, ancak yetki belgesi sahipleri taşıtlarının durumlarını iki yıl içinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesine uygun hale getireceklerdir.
                Bu durumda olanların; talep ettikleri yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce  yaptıklarını belgelemeleri şarttır.
 
                Talep ettikleri yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten (25 Şubat 2004) önce yaptıklarını belgeleyemeyenler ücret indiriminden ve 13 üncü madde muafiyetinden yararlanamayacaktır.
 
Talep sahiplerinden ilk başvurularında faaliyetlerini Yönetmeliğin yayımından önce yürüttüklerini belgelemek amacıyla aşağıdaki belgeler istenilir;
-           Kayıtlı olduğu vergi dairesinden bu iş kolunda faaliyette bulunduğunu ve vergi mükellefi olduğunu gösterir bir yazı,
-           Ticaret Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odalarından herhangi birinde  kayıtlı olduğuna dair yazı/belge,
-           Adına kayıtlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgesi örnekleri,
-           Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği.
-           Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetleri,Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yaptıklarını gösterir  ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak belge, (Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı  olduklarına dair belge ibraz edenlerden Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret Odaları veya Ticaret ve sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösterir belge şartı aranmayacak, bu şekilde yetki belgesi alanlar durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren iki yıl içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun hale getireceklerdir.
 
Yukarıda belirtilen şartlarla ilk defa yetki belgesi alanlar,  yetki  belgesi aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde bu Yönetmeliğin öngördüğü şartları sağlamak zorundadırlar. Bu durumda olanlardan, yetki belgesi aldığı tarihten itibaren iki yıl içinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şartları sağlamayanların yetki belgeleri iptal edilecektir.
 
                İlk defa belge alındığı tarihte, hangi şartların sağlandığı hangi şartların sağlanamadığı Bölge Müdürlüklerince işlem dosyasına not edilecek ve öngörülen sürede tamamlanıp tamamlanmadığı takip edilecektir.
 
                 4- Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, K türü yetki belgeleri hariç olmak üzere, ilk defa yetki belgesi almak için başvuranlardan, ön değerlendirme formu ve eki bilgi ve belgeleri ibraz edenlere,  yetki belgesi ücretleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (25 Şubat 2004)  itibaren ;
İlk üç aylık dönem içinde başvuruda bulunanlara (25.05.2004 tarihine kadar)             % 40,
İkinci ve üçüncü üç aylık dönem içinde başvuruda bulunanlara (25.11.2004 tarihine kadar) % 25,
Dördüncü üç aylık dönem içinde başvuruda bulunanlara (25.02.2005 tarihine kadar)   % 10,
oranlarında indirimli olarak uygulanır.
 
                5-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (25 Şubat 2004)   itibaren K türü yetki belgelerini, ilk  dokuz aylık dönem içinde (25.11.2004 tarihine kadar) almak için başvuran ve ön değerlendirme formu ve eki bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin yetki  belgesi ücretlerinde    % 90, son üç aylık dönem içinde ise (25.02.2005 tarihine kadar)  yetki belgesi ücretlerinde % 85 indirim uygulanır.
 
6- 4.maddede yer alan ücret indirimleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan herhangi bir yetki belgesi alınmadan yapılabilen faaliyetler, yani A1, A3, G1, G3, G4, H1,L1, L2, M1, M2, M3,N1, N2, P1, P2, R1, R2, T1, T2, T3 yetki belgeleri için uygulanacaktır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre A, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, E, E1, F, F1, G ve H yetki belgesi alması gerekirken yeni Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar yetki belgesi almamış olup, yeni Yönetmeliğe göre yetki belgesi talebinde bulunanlara herhangi bir ücret indirimi uygulanmayacaktır.
 
 7-Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükte bulunan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik  ile Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğe göre verilmiş olan ihtarlar  kaldırılır ve ihtar verilmesi gerekenler hakkında da herhangi bir işlem yapılmaz. Bunlarla ilgili ihtar verilmek üzere başlatılmış ihtar işlemleri işlemden kaldırılır.
                8- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte (25 Şubat 2004) ;
Yolcu taşımalarında sürücü olarak çalışanlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 25.02.2004 tarihinden önce sürücü olarak çalıştığını aşağıda belirtilen yazılar/belgelerden; (a ) bendinde belirtilen belgelerle birlikte (b)veya(c) bendindeki belgelerden en az biri ile belgelemeleri halinde Yönetmeliğin  60 ıncı maddesinin (b) bendinde yer alan tahsil  şartı  aranmaz.
 
a)Sürücü belgesi örneği ve ticari taşıt kullanma belgesi,
b)Sürücü olarak çalıştığı firma/firmalardan alacakları yazı,
c)Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış çalıştığı iş yeri unvanı ve sürelerinin belirtildiği yazı/belge
 
9- Başvurularda, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin e) bendinde istenilen mesleki yeterlilik  belgesi  şartı  31/12/2005  tarihine kadar aranmaz.
 
                10-Yürürlükten kaldırılan “Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yetki belgesi almış olan  D1 ve D3 yetki belgesi sahipleri taşıt belgelerinde halen kayıtlı olan sözleşmeli taşıtlar ile 31.07.2004 tarihine kadar taşıt belgelerine kaydettirecekleri sözleşmeli taşıtları 24.02.2005 tarihine kadar herhangi bir orana tabi olmaksızın kullanabileceklerdir.
31.07.2004 tarihinden itibaren sadece Yönetmelikte öngörülen oranların altında olması halinde sözleşmeli taşıt ilavesi yapılabilecek ve bu taşıtları 24.02.2005 tarihine kadar kullanabileceklerdir.
Sözleşmeli taşıt kullanan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde sözleşmeli taşıt oranlarını Yönetmelikte öngörülen oranlara uygun hale getireceklerdir.(24.02.2005 – 01.01.2007 tarihleri arasında 1 özmal taşıta karşılık 5 adet sözleşmeli taşıt, 01.01.2007 tarihinden itibaren 1 özmal taşıta karşılık 2 sözleşmeli taşıt.)
 
                Bu Yönetmeliğe göre D1 ve D2  yetki belgesi alacak  taşımacılar, sahibi oldukları özmal taşıt  sayısının beş katını geçmemek üzere taşıt belgelerine sözleşmeli taşıtları kaydettirerek 01.01.2007 tarihine kadar kullanabileceklerdir. Bu tarihten sonra ise Yönetmelikte belirtilen oranlara uyumlu hale getireceklerdir.
 
11-Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre yetki belgesi almış olan D1-D3 dışındaki diğer yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerine kayıt ettirecekleri sözleşmeli taşıtlara ilişkin müracaatlarını 31.07.2004 tarihine kadar yapacaklar, eksik ve noksanlığı olmayan müracaatlar, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklerdeki oranlar dikkate alınarak taşıt belgelerine kayıt işlemi yapılacaktır.
31.07.2004 tarihinden itibaren sadece yeni yönetmelikte öngörülen oranların altında olması halinde sözleşmeli taşıt ilavesi yapılabilecek ve taşıt belgelerinde kayıtlı sözleşmeli taşıtlar 24.02.2005 tarihine kadar kullanılabilecektir.
Sözleşmeli taşıt kullanan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde sözleşmeli taşıt oranlarını yeni Yönetmelikte öngörülen oranlara uygun hale getireceklerdir.
 
               
12- Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklerde mevcut olup, bu Yönetmelikte  belge türü değişen ve aşağıdaki tabloda belirtilen yetki belgelerinin geçerlilik süreleri 24.02.2005 tarihine kadar devam eder.
 
 
 
ESKİ YÖNETMELİKTEKİ BELGE TÜRÜ
YENİ YÖNETMELİKTEKİ BELGE TÜRÜ
A
A 2
B 3
B 2
B 4
B 3
C 3
C 1
C 4
C 3
D 3
D 2
D 4
D 3
E
E 2
F
F 2
G
G 2
H
H 2
 
                Bu belgelerden, geçerlilik süresi  24.02.2005 tarihinden önce sona erenlerin; sürelerinin sona erdiği tarihte, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartların sağlanamaması halinde yetki belgelerinin geçerlilik süreleri, belge ücretinin 1/5 (beşte biri) alınarak  uyum sağlamaları için verilen bir yıllık sürenin sonu olan 24.02.2005 tarihine kadar, sağlamaları halinde ise bu Yönetmeliğin öngördüğü beş yıllık süre ile yeni belge türüne göre düzenlenir ve belge yenileme ücreti alınır.
 
                Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte mevcut olup bu Yönetmelikte bulunmayan C5 yetki belgelerinden geçerlilik tarihi 24.02.2005 tarihinden sonra bitenlerin belgeleri 24.02.2005 tarihinde geçerliliğini kaybeder. Belge geçerlilik süreleri 24.02.2005 tarihinden önce bitenler için teminatları muhafaza edilmek kaydıyla 24.02.2005 tarihine kadar belge ücreti alınmadan C5 yetki belgesi düzenlenir. Aynı faaliyete devam edilmek istenilmesi halinde bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanarak R2 yetki belgesi alınması zorunludur.            
               
                13- Acentelik ve Komisyonculuk yetki belgeleri de; kira kontratı veya taşımacının yetki belgesinin geçerlilik süresine bakılmaksızın diğer yetki belgesi türleri gibi Yönetmeliğin öngördüğü 5 yıllık süre için düzenlenecektir.
 
                Acentelik sözleşmelerinin geçerlik süreleri veya taşımacının yetki belgesi süresinin sona erdiğinin tespiti ve bunlarla ilgili yeni belgelerin ibraz edilmemesi halinde Acentelik yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri durdurulacak, ancak yetki belgeleri iptal edilmeyecektir.
 
                14- Geçiş dönemi dikkate alınarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü acentelik sözleşmeleri ve taşıt sözleşmelerinin asgari bedeli 2004 yılı için 1.000.000.000.- TL (bir milyar Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
 
           
 
15- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Yetki Belgesi Almanın Veya Yenilemenin Özel Şartları başlıklı 13 üncü maddesi’ne göre G2 yetki belgesi almak için ilk başvuruda bulunanlardan, en az birinin yerli taşımacı olması kaydıyla en fazla 10 taşımacıyla yapmış oldukları acentelik sözleşmesinin aslı, varsa yabancı taşımacılara ait sözleşmenin aslı ve noter onaylı tercümesi istenecektir. 
 
16-Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi almış gerçek veya tüzel kişilere ait taşıt belgelerine yapılacak taşıt ilavelerinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde yer alan taşıt yaşları, istiap hadleri ve taşıtların nitelikleri dikkate alınacak, yaşı daha büyük olan taşıtların kaydı yapılmayacaktır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin  (d) bendi gereği taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunluluğu; B3, C1, D3, E1, E2 ve K2 yetki belgeleri için ihtiyaridir.
 
17-Teminat mektubu alınması gereken yetki belgelerinin düzenlenmesinde başvurandan temin edilen teminat mektupları, ilgili bankadan teyid edildikten ve yetki belgesi düzenlendikten sonra teminat mektubu ve teyid belgesinin örnekleri Bölge Müdürlüklerinde kalacak, asılları muhafaza edilmesi amacıyla iadeli taahhütlü posta ile Bakanlığa gönderilecektir.
 
18-Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliklere göre F, F1 ve G yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri, halen yetki belgelerinde kayıtlı taşımacılar ile 31.05.2004 tarihine kadar yetki belgelerine kayıt ettirecekleri taşımacıların acentelik hizmetlerini 24.02.2005 tarihine kadar yerine getireceklerdir.
 
            Acentelik yetki belgesi sahipleri; 31.05.2004 tarihinden itibaren, yeni Yönetmelikte belirtilen sayıdan fazla taşımacı belgelerinde kayıtlı ise ilave taşımacı kayıt işlemi yaptıramayacak, yetki belgesinde kayıtlı mevcut taşımacılardan sadece düşüm işlemi yaptırabilecektir.
 
            Acentelik yetki belgesi sahipleri, ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde belgelerinde kayıtlı taşımacı sayısını  en az bir tanesi yerli taşımacı olmak üzere yeni Yönetmelikte öngörülen sayıya uygun hale getirecektir.
       
        19-Yapılacak taşıt ilavelerinde ve geçerlilik süresi uzatılan taşıt kartları için, tam ücret olan 50 milyon TL. ücret alınacaktır.
 
        Taşıt belgesinden, taşıt düşüm işlemi yapılırken taşıt kartını zayii ettiğini beyan eden ve bununla ilgili gazete ilanını ibraz edenlerin düşüm işlemi yapılacak, herhangi bir müeyyide uygulanmayacaktır. Ancak zayii olduğu beyan edilen taşıt kartının yenisinin talep edilmesi halinde taşıt kartı ücreti, tam ücretin (50 milyon TL) % 50 fazlası ile tahsil edilecektir.
 
        20- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15.maddesinin 3. fıkrası gereği; yasal mücbir sebepler hariç, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre; iptal edilen, geçersiz sayılan veya süresi sona eren yetki belgelerinin zayii olduğu beyan edilerek iade edilmemesi halinde  işlem sırasında yetki belgesi ve taşıt kartı tam ücretinin %50 fazlası alınarak yetki belgesi düzenlenir.
 
         Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yetki belgesi iptal edilen, geçersiz sayılan veya süresi sona eren,  ancak zayii olduğu beyan edilerek iade edilmeyen yetki  belgelerinin süresinin uzatılması veya yeniden herhangi bir faaliyet alanı için yetki belgesi talep edilmesinde yetki belgesi için yenileme ücretinin % 50 fazlası, taşıt kartları için tam ücret  tahsil edilecektir.
 
        21- Yönetmeliğin 13.maddesine göre; köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaksızın ve % 75 indirimli olarak F1 yetki belgesi alacak olanlar, il ve ilçelerde şube açamayacaklardır. İl ve İlçelerde şube açmak istenilmesi halinde yönetmeliğin öngördüğü diğer tüm şartların sağlanması zorunludur.
 
        22- G1 yetki belgesi sahiplerinin, N1 ve N2 yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yaparak acenteliklerini üstlenmeleri halinde, sadece N1 ve N2 yetki belgesi sahibinin unvanı altında faaliyette bulunabilecek ve başka taşımacılar ile sözleşme yapamayacaklardır.
 
        K1 ve L1 yetki belgesi sahipleri ile sözleşme yapmaları halinde ise 10 ayrı yetki belgesi sahibi ile sözleşme yapıp kendi unvanları ile faaliyette bulunabilirler.
 
        23-B1 ve D1 yetki belgeleri ile ilgili olarak düzenli hat verilirken; toplam özmal koltuk sayısına göre düzenleme yapılacak, özmal araçların 8 yaşında olma şartı sadece asgari kapasitenin hesabında dikkate alınacaktır.
 
        24- Yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontlarının başvuru dilekçesi ile aynı tarihi veya başvuru tarihinden sonraki bir tarihi  veya başvuru tarihinden en fazla iki gün önceki bir tarihi taşımasına özen gösterilecek, dekontların muhafazası konusunda gerekli her türlü tedbir Bölge Müdürlüklerince alınacak ve takibi yapılacaktır.
 
        Banka dekontları işlem dosyasında, başvuru evrakları ile birlikte muhafaza edilecek bir tedbir olarak ilgili banka şubesinin adı, dekontun tarihi, seri numarası/sayısı ve tahsil edilen ücret miktarı başvuru dilekçesine  ayrıca kayıt edilecek, gerektiğinde dekont üzerine, “görülmüştür/işlem yapılmıştır vb.” şerh düşülerek yeniden kullanımını engelleyecek şekilde tedbir alınacaktır.
 
        25- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan ve ilgili maddede ayrıca bir hüküm getirilmemiş süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar, tatil günleri de bu süreye dahildir. Ancak sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde bu süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılacaktır.
 
      26- Yönetmeliğin 81. ve 82. maddelerinde yer alan faaliyet durdurma işlemleri Bölge Müdürlüklerince yapılacak, konu hakkında  yetki belgesi sahibine ve Bakanlığımıza  bilgi verilecektir.
 
                27- Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34 ncü maddesi (b) bendinde; “Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi verilir” hükmü yer almaktadır.
 
                Bu madde de sözü edilen tam ücret, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre şartları sağlayıp 5 yıl süreli belge talebinde bulunanlardan tahsil edilecek, şartları sağlayamadığı için 24.02.2005 tarihine kadar yetki belgesi talep edenlerden tam ücretin 1/5’i (beşte biri) alınarak yetki belgesi geçerlilik süresinin bitimi 24.02.2005 tarihi esas alınarak düzenlenecektir.
 
                Uygulama Talimatının 24 ncü maddesinin 2 nci paragrafında, yetki belgesini zayii ettiği için iade edemeyenlerden yenileme ücretinin %50 fazlası alınır denilmektedir. Yine bununla beraber 34 ncü madde (b) bendine göre yetki belgesini yenilemek için geç müracaat edip tam ücret ödemek zorunda olan yetki belgesi sahipleri, bu madde gereği zaten tam ücret ödeyeceği için bu şekilde yetki belgelerini zayi ettiğini beyan edenlerden ayrı bir ceza ücreti  tahsilatı yapılmayacaktır.
 
                28-Bakanlığımız ve Bölge Müdürlüklerinde kullanılmak üzere yeni bir Bilgisayar Programı yapılıncaya kadar, Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak farklı türde yetki belgesi talep eden bir gerçek veya tüzel kişiye faaliyet alanına göre istediği yetki belgeleri ayrı ayrı düzenlenecektir. Taşıt belgeleri ve taşıt kartları da ayrı ayrı düzenlenebilecek, ancak yetki belgesi sahibinin talep etmesi halinde aynı  plakalı taşıtların farklı türlerdeki yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıtları yapılacaktır.  Her halukarda bu durumdaki yetki belgesi sahiplerinden aynı plakalı taşıtlar için tek taşıt kartı ücreti alınacaktır.
 
                29- Yetki Belgeleri, yetki belgesi talep edenin merkez adresine göre tanzim edilecek, usulüne uygun olarak bildirilmiş şubeleri varsa yetki belgesine ek olarak şubeleri gösterir liste tanzim edilecektir.
 
                Merkez adres için düzenlenen yetki belgesinin/belgelerinin ücreti alınacak, şubeler için her hangi bir belge ücreti alınmayacaktır.
 
 
                30- Yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre B1 ve D1 yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinde kayıtlı mevcut taşıma hatlarındaki faaliyetlerini her hangi bir kısıtlama olmaksızın 24.02.2005 tarihine kadar sürdürebileceklerdir.
 
                Yetki belgesi sahipleri tarafından yapılacak hat ilavesi taleplerinde ise; mevcut hatların Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen sayıların altında olması halinde yeni hat ilavesi yapılacaktır.
 
                Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin öngördüğü sayılardan fazla sayıda taşıma hattına sahip olan yetki belgesi sahipleri ayrıca bir uyarıya gerek kalmadan 24.02.2005 tarihinde taşıma hatlarını Yönetmelikte öngörülen sayılara uygun hale getireceklerdir.
 
               
31- Karayolu Taşıma Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra yetki belgesi süresi 24.02.2005 tarihine kadar uzatılanlardan; bu tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şartları sağladığını beyan eden ve bununla ilgili bilgi/belgeleri ibraz edenlerin yetki belgeleri; 24.02.2005 tarihinde meydana gelecek yığılmaları ve gecikmeleri önlemek amacıyla 24.02.2005 tarihinden önce de ücreti alınmak kaydıyla 5 yıl süre ile uzatılabilecektir.
 
                32- 50 ihtardan dolayı iptal edilmesi amacıyla dosyası Bakanlığımıza gönderilecek yetki belgesi sahipleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
 
                Örneğin kendisine verilen ihtarlar paraya çevrilmediği için kesinleşmiş 45 ihtarı bulunan bir yetki belgesi sahibine her hangi bir nedenle 5 ihtar daha verilip ihtar sayısının 50’ye ulaşması halinde dosyası hemen Bakanlığa gönderilmeyecek, en son verilen 5 ihtarın paraya çevrilmesi için öngörülen 90 günlük sürenin sonu beklenecek, bu sürede de gerekli ücret yatırılmayıp ihtarların kesinleşmesi halinde, işlem dosyası iptal için Bakanlığa gönderilecektir.
 
                33- Yetki belgesi sahibi Taşıma Kooperatiflerinin her hangi bir nedenle yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre özmal sayılan kapasitesinin asgari kapasite altına düşmesi halinde; asgari kapasite; 31.07.2004 tarihine kadar üyeleri adına kayıtlı ve özmal kabul edilen taşıtlarla sağlanabilecek, bu tarihten sonra Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği sadece Kooperatif adına kayıt ve tescilli taşıtlarla sağlanabilecektir.
 
34- Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre ilk defa yetki belgesi talebinde bulunanlara aranılan şartların uygun olması halinde 5 yıl süreli belge düzenlenip, belge ücreti olarak yönetmelikte öngörülen miktarlar tahsil edilecektir. Daha az ücret ödenmesi amacıyla hiçbir şekilde 5 yıldan daha az süreli belge düzenlenmeyecektir.
 
                35- D1 Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerine taşıma hattı ilave edilirken, taşımanın başlama ve bitiş noktası arasındaki mesafenin 100 km’yi aşmadığı hatlarda düzenleme yapma yetkisi Valilik’lere bırakıldığından ara durak yazılmayacak, taşımanın başlama ve bitiş noktaları arasındaki mesafenin 100 km’den fazla olması halinde bu hatlar için usulüne uygun bilgi ve belge ibraz edenlere istedikleri yerde ara durak kullanma izni verilecektir.
 
                36- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 19 ncu maddesinin (a) bendi gereği birden fazla gerçek veya tüzel kişiliğin aynı kısa unvan, logo, amblem ve benzeri işaretleri kullanmasına imkan sağlayacak şekilde taşıt ilavesi yapılmayacak, yapılacak denetim ve kontrollerde de bu hususa özellikle dikkat edilecektir.
 
                37- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili olarak Yönetmelik ve Uygulama Talimatında yer almayan konularda veya uygulamada kontrolü ve düzeni sağlamak amacıyla; herhangi bir hususta yeni kural ihdası anlamına gelebilecek kararlar alınmadan ve yazılı olarak ilgililere bildirilmeden önce mutlaka Bakanlığımız görüşü alınacaktır.
 
               
 
38- Kendi esas iştigal konusu ile ilgili taşıma yapmak üzere C1 veya K2 yetki belgesi talep edenlerden, Ticaret Sicil Gazetesinde yazılmış iştigal konuları ile ilgili taşıma yapmak istemeleri halinde istedikleri C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenecektir.
 
                Örnek I: Bisküvi, gofret, çikolata v.b. ürünleri kendi tesislerinde üretip, gidecekleri yere kendi taşıtları ile taşıyacak olanlara C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenecektir.
 
                Örnek II: Akaryakıt alım, satım, dağıtım, pazarlama v.b. işleri yapanların,  kendi bayilerine dağıtacakları/taşıyacakları akaryakıt, kendi esas iştigal konusu ile ilgili bir yük/eşya olduğundan bunlara da C1 veya K2 yetki belgesi düzenlenebilecektir.
 
                39- Yine son zamanlarda Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan; K1 yetki belgesi sahiplerinin gümrüklü sahalara girip giremeyeceği ve buralardan taşıma yapıp  yapamayacağı konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.
 
                Uluslararası taşımaların kapsamı ve bu taşımaları yapmaya kimlerin yetkili olduğu Karayolu Taşıma Kanununun 12 ve 13 üncü maddesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ise 41 ve 42 nci maddelerinde hüküm altına alınmıştır.
 
                K1 yetki belgesi sahipleri sadece gümrük işlemleri sonuçlandırılmış/ millileştirilmiş  eşyanın/yükün, alıcının/gönderilenin işyerine veya deposuna taşımasını yapmak üzere bu alanlara girebilirler. Taşıma bu gümrükten diğer bir gümrüğe veya bir başka ülkeye yapılacaksa uluslararası taşıma yetki belgesine (C2, L2, M3) sahip olanlar  bu sahalardan taşıma yapabilirler.
               
40-Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin 29 uncu maddesinin 2 nci bendinde; “Adi Ortaklıklara yetki belgesi verilmez” hükmü yer almaktadır.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin (b) bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti  kanunlarına göre kurulmuş ve Türk Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bunlarla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Oda belgesini ibraz eden  “Adi Komandit” şirketler ile B3, C1, D3 ve K2 yetki belgesi talep eden “Adi Ortaklıklara” diğer şartların uygun olması kaydıyla istedikleri yetki belgesi verilecektir. Bu şekilde yetki belgesi alan adi ortaklıklar durumlarını iki yıl içerisinde Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uygun hale getireceklerdir.
 
41- 03 Eylül 2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği” ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerince şimdilik herhangi bir işlem yapılmayacak, uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar ve uygulama takvimi Bakanlığımızca belirlenerek en kısa sürede www.ubak.gov.tr adresinde yayınlanarak ilan edilecektir.
 
42- 31 Temmuz 2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,”5228 Sayılı Bazı Kanunlarda Ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 49 uncu maddesi ile Karayolu Taşıma Kanununun  29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay sayılır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. İlgilisine tebliğ edilmeyen tutanakların tebliğinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uygulanır”
 
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 78 inci maddesi gereği, yetki belgesi sahiplerine verilecek para cezalarının tebliğinde ve tahsilinde yukarıda sözü edilen Kanun hükmüne göre işlem ve takip yapılacaktır.
 
43-      19.04.2004 tarih ve 6818 sayılı yazımız ve eki,
22.06.2004 tarih ve 10735 sayılı yazımız,
10.08.2004 tarih ve 13526 sayılı yazımız
 
                ile gönderilen uygulama talimatları yürürlükten kaldırılmıştır.