İnşaat Mevzuatı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
    Kanun Numarası                 : 4708
    Kabul Tarihi                          : 29/6/2001
    Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih     : 13.07.2001       Sayı    : 24461
    Yayımlandığı Düstur          : Tertip    : 5                          	  Cilt      :            Sayfa :
    Amaç, kapsam ve tanımlar
    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat 
ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı
denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
    Bu Kanun; 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı
ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye
ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini
kapsar.
    Bu Kanunun uygulanmasında;
    a) Bakanlık :Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,
    b) İlgili idare :Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir
belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı
ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,
    c) Yapı sahibi : Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,
    d) Yapım süresi :Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı tarih ile yapı kullanma iznini aldığı
tarih arasındaki dönemi,
    e) Yapı inşaat alanı : Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan
mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,
    f) Yapı yaklaşık maliyeti :Binalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve
mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetlerine ilişkin
ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen
bedeli;binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve esaslı onarım işlerinin ve bina
dışında kalan yapılarda ise yapının keşif bedelini,
    g) Taşıyıcı sistem :Yapıların; temel, betonarme, ahşap, çelik karkas, duvar, döşeme
ve çatı gibi yük taşıyan ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,
    h) Yapı hasarı : Kullanımdan doğan hasarlar hariç, yapının fen ve sanat kurallarına
aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen ve yapının
kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü hasarı,
    ı) Yapı denetim kuruluşu :Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi
görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi, 
 
j) Yapı müteahhidi :Yapım işini, yapı sahibine karşı taahhüt eden veya ticarî amaçla
ya da kendisi için şahsî finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek odasına
kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,
    k) Proje müellifi :Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak
seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,
    l) Denetçi mimar ve mühendis :İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği
devam eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,
    m) Laboratuvar : İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde
üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muayene,
kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin eden, Bakanlıktan izin almış tesisi,
    İfade eder.
    Yapı denetim kuruluşları ve görevleri
    Madde 2 - Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile
çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim
kuruluşlarının denetimine tabidir. Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı
sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür.
Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.
    Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar
veya mühendislere ait olması zorunludur. Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve
mühendisler ile yardımcı kontrol elemanları istihdam eder.
    Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı
kontrol elemanlarında ve laboratuvar görevlilerinde aranacak nitelik ve deneyim ile bu
kişilere belge verilmesi, yapı denetim kuruluşunun ve laboratuvarların çalışma usul ve
esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
    Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
    a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve
temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje
müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve
hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize
veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.    
b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının
ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden
itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.
    c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.
    d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve
standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve
imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.
    e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye
vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname
ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye
ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.
    f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için
yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmek.
    g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde
ilgili idareye bildirmek.
    h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair
ilgili idareye rapor vermek.
    ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak 
laboratuvarlarda yaptırmak.
    Sorumluluklar ve yapılamayacak işler
    Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşları imar mevzuatı
uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstlenir.
    Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar
görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık
kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı
hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar.
Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı
sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.
    Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili idareden izin alınmadan yapılacak
esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yapı
denetim kuruluşu; yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel
dışında meydana gelen ve yapıda hasar oluşturan yer kayması, çığ düşmesi, kaya
düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan sorumlu değildir.
 
Yapı denetim kuruluşlarının yöneticileri, ortakları, denetçi mimar ve mühendisleri ile
proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi; bu Kanunun
uygulanmasından dolayı ortaya çıkan yapı hasarından sorumludur.
    Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu
kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca
meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.
    Yapı denetim komisyonu ve görevleri
    Madde 4 - Yapı denetim komisyonu; Bakanlıkça görevlendirilecek, konu ile ilgili en az 
genel müdür yardımcısı seviyesinde bir başkan ile en az şube müdürü seviyesinde dört 
üyeden oluşur ve Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde faaliyetlerini yürütür.
    Yapı denetimi komisyonu, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verir, faaliyetlerini
denetler ve sicillerini tutar. Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları inceler
ve görüşünü bildirir.
    Yapı denetim komisyonu bu Kanun hükümlerine aykırı hareket eden yapı denetim
kuruluşu hakkında 8 inci maddeye göre işlem yapılmak üzere Bakanlığa teklifte bulunur.
    Yapı denetim komisyonunun; çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir.
    Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
    Madde 5- Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu
arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.
    Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı
sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî
özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel
listesi ve diğer yükümlülükler yer alır.
    İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin
uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur, yapı denetim
kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur.
    Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri,
asgarî hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla, projenin özellikleri ile yapının
bulunduğu bölgenin fizikî, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak bu
sözleşmede belirtilir.
   Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyetinin % 3`üdür. Yapım süresi, iki yılı aşan
yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan kısa süren yapılarda ise her altı
ay için % 5 azaltılır.
Yapı denetim kuruluşu, katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı yapı
sahibinden başka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.
    Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
    Yapı denetim kuruluşu ile mimar ve mühendislerinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi
    Madde 6 - Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya
mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı
denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak
Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz.
    Bu durumda; yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu görevlendirilmedikçe
veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine yenisi işe
başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.
    Sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesi
    Madde 7 - Yapı denetim kuruluşlarının ve bu kuruluşların mimar ve mühendislerinin
yapı denetimine ait sicilleri, ilgili idare tarafından verilen sicil raporlarına göre yapı
denetimi komisyonunca tutulur.
    Bu Kanun kapsamında denetlenerek inşa edilmiş yapılara ilgili idarelerce sertifika
verilir.
    Siciller ile sicil raporlarının tutulması ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve
esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
    Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali
    Madde 8 - Yapı denetim kuruluşlarından, bu Kanunda öngörülen esaslara göre
denetim görevini yerine getirmedikleri anlaşılanların veya son üç yıl içerisinde üç defa
olumsuz sicil alanların veyahut 3 üncü maddenin son fıkrası ile 6 ncı maddenin birinci
fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği belirlenenlerin denetim faaliyeti, yapı denetim
komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıla kadar durdurulur ve belgesi geçici
olarak geri alınır. Durdurma kararı, Resmî Gazetede ilan edilir ve sicillerine işlenir.
Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına neden olan yapı denetim kuruluşunun
mimar ve mühendisleri, bu süre içerisinde başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim
faaliyetinde bulunamaz. Geçici durdurmaya neden olan mimar ve mühendisler
Bakanlıkça ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odaları, bu kişiler hakkında kendi
mevzuatına göre işlem yapar.
    Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir
ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.
İzin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun, kusurları mahkeme kararı ile
kesinleşen mimar ve mühendisleri başka bir yapı denetim kuruluşunda görev almaları
halinde, görev aldıkları bu kuruluşa izin belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir.
    Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim
kuruluşu hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların
devamına izin verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı
sahibince başka bir yapı denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur.
    Ceza hükümleri
    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında görevini ihmal eden veya
kötüye kullanan yapı denetim kuruluşunun ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri,
yapı müteahhidi, proje müellifi ile laboratuvar görevlileri 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
3 üncü bab, 4 üncü faslındaki görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma ile ilgili
hükümlerine göre cezalandırılır.
    Yapı denetim kuruluşunun izin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı belge
düzenlendiğinin izin belgesi verildikten sonra anlaşılması halinde, izin belgesi derhal
iptal edilir ve ayrıca gerçeğe aykırı belge düzenlemekten, bu belgeleri düzenleyenler
hakkında suç duyurusunda bulunulur.
    Yapılar ile ilgili diğer düzenlemeler ile yapıların uğramış olduğu yıkım ve zararlardan
dolayı genel hukuk hükümleri uygulanır.
    Bu madde uyarınca hükmolunacak cezalar paraya çevrilemez ve tecil edilemez.
    Bu Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükmolunan kesinleşmiş mahkeme kararları,
Cumhuriyet savcılıklarınca Bakanlığa ve mimar ve mühendislerin bağlı olduğu meslek
odalarına bildirilir.
    Yapı denetim kuruluşu ile denetçi mimar ve mühendisleri; eylem ve işlemlerinden
3194 sayılı İmar Kanununun fenni mesul için öngörülen hükümlerine tabidirler.
    Bakanlığın denetim yetkisi
    Madde10- Bakanlık, bu Kanunun uygulanmasında yapı denetim kuruluşlarının işlem
ve faaliyetlerini denetleme yetkisine sahiptir.
    Kanunun uygulanacağı iller
    Madde 11 - Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul,İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinde başlanır.
 
Pilot illerin genişletilmesi ve daraltılmasına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir.
    Diğer hükümler ve yönetmelikler
    Madde12 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.
    Bu Kanun gereğince düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayımı
tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde Bakanlıkça çıkarılır.
    Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler
    Madde 13 - a) 3.2.2000 tarihli ve 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.
    b) 27.1.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun
ek 5, ek 6, ek 7 nci maddeleri ile geçici 6 ve geçici 7 nci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
    c) 17.6.1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 7 nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
    Madde 7. - 1 inci maddede belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz
olmayanlar Türkiye`de mühendis veya mimar unvanı ile istihdam olunamazlar,
imzalarla sanat icra edemezler, bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da
koyamazlar.
   GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça yapı
denetim kuruluşlarına verilmiş olan yapı denetimi izin belgeleri, bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yenilenmeyen yapı denetim izin belgeleri geçersiz sayılır.
    GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3194 sayılı İmar
Kanunu ile 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine göre alınan yapı ruhsatları geçerlidir.
    GEÇİCİ MADDE 3 - 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
uyarınca yapı denetim kuruluşlarınca tahsil edilmiş olan malî sorumluluk sigorta primleri
yapı sahiplerine iade edilir.
    Yürürlük
    Madde 14 - Bu Kanun yayımı tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girer.
    Yürütme
    Madde 15 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.