DAHİLDE İŞLEME İZİZN BELGESİ KAPATILMASI

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER  

1-Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2-Gümrük Beyannameleri asılları (*)

3-
Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4-
İhracat Listesi  

5-İthalat Listesi


6-
Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

7-
Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

8-
A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

9-
Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

10-
Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

11-
Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12-
Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

13-
Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14-
Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)   

15-
Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)  

16-
Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde)